Klimatprogram

Klimatprogrammet visar vilken politisk inriktning
som klimatarbetet i Östersunds kommun ska ha på lång sikt.
Programmet fastställer också vilka målbilder vi ska arbeta med för att bli fossilbränslefria, klimatneutrala och energieffektiva till år 2030.

Klimatprogrammet ska vara vägledande i arbetet med att Östersunds kommun ska vara fossilbränslefritt, klimatneutralt och energieffektivt som geografiskt område år 2030.

 Det går fortfarande att bromsa klimatförändringarna och
Östersund bör ta sin del av Parisavtalet.

Bild på Klimatstrategins framsida, bli bakgrund med en tecknad jordglob.

För att minska vår klimatpåverkan måste vi alla som bor och verkar i Östersund vara med och bidra. Kommunen ska gå före och inspirera andra, samtidigt som vi arbetar med styrmedel och tekniska lösningar som underlättar en hållbar livsstil. Det ska vara enkelt och självklart att leva gott utan att belasta klimatet.

Om klimatprogrammet

Klimatprogrammets detaljerade målbilder

 • Hållbara och energieffektiva resor och transporter.
 • Förnybar energiproduktion.
 • Effektiv energianvändning.
 • Fossilfria och energieffektiva arbetsmaskiner.
 • Hållbar och medveten livsstil.
 • Fossilfria placeringar och gröna obligationer.
 • Utveckling mot klimatneutral kommun.

Avgränsningar

Klimatprogrammet är begränsat till Östersunds kommuns geografiska område.

Dock påverkar vårt beteende och konsumtion även växthusgasutsläpp på andra platser i världen. Kommunen har inte beslutanderätt över vare sig all produktion eller konsumtion av energi, varor och tjänster. Därför omfattar programmet i första hand det vi kan göra lokalt, där vi kan ta beslut och kan göra mest nytta, oavsett om effekten är lokal eller global.

Framtaget genom samverkan och dialog

Klimatprogrammet har tagits fram i bred samverkan genom medborgardialoger och genom dialog och kunskapsinhämtning från organisationer, näringsliv, experter från näringsliv och forskning. Samt kommunala förvaltningar och bolag.

Klimatstrategin kompletterar programmet

Klimatprogrammet kompletteras med en klimatstrategi som innehåller prioriterade satsningar under 2019 – 2023. Utifrån strategin ska kommunfullmäktige- och nämnduppdrag tas fram och förvaltningarna ska genomföra aktiviteter.

Klimatmål

 • Östersunds kommun ska vara fossilfri, klimatneutral och energieffektiv till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
 • Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfri och energieffektiv senast 2025.

Övergripande mål och strategi

 • De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område.
 • De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i kommunorganisationen senast år 2025.
 • Energiförbrukningen ska minska med 30 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område och i kommunorganisationen.
 • Växthusgaserna ska minska med 60 procent mellan 1990 – 2020. (Borgmästaravtalet, Convenant of Mayors)
 • Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 procent bil, 20 procent kollektivtrafik och 40 procent aktiva transporter, cykel och gång, år 2030.
 • I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är en av de fyra huvudstrategierna "En klimatneutral kommun". Enligt planen ska kommunen ta en ledande roll i arbetet med att minska utsläppen a växthusgaser.
 • I kommunens hållbarhetsarbete är ambitionen att bidra till de 17 globala målen i Agenda 2030 som FN har antagit. Klimatutsläppen har betydelse för möjligheten att nå alla målen.

Förändra beteenden och hitta nya tekniska lösningar, men framförallt - öka takten!

Vi alla måste arbeta tillsammans för att minska våra utsläpp, både genom att

 • förändra våra beteenden
 • använda oss av nya tekniska lösningar

Det behövs en palett av olika åtgärder och systemförändringar för att vi ska lyckas, men för att vi ska bli fossilfria, klimatneutrala och energieffektiva till år 2030 måste vi öka takten!

Tillsammans har vi redan ett aktivt klimatarbete med många bra insatser och vi har lyckats minska våra utsläpp. Vi har även fått flera utmärkelser, till exempel:

 • Sveriges bästa klimatkommun
 • Bästa elbilsstad.

Det är vi tillsammans som måste göra jobbet

 • Östersunds kommun
 • De kommunala bolagen
 • Regionen Jämtland Härjedalen
 • Länsstyrelsen
 • Medborgare
 • Företag
 • Organisationer

Vi samarbetar med andra kommuner i klimatfrågan, till exempel genom föreningen Klimatkommunerna.

Förtroendevalda i klimat- och miljöarbetet

Från och med 2022 består den politiska ledningsgruppen för att genomföra klimatstrategin av:
 • Rosie Hoffer (S)
 • Effie Kourlos (C)

Från och med 2020 består den politiska ledningsgruppen för att genomföra klimatstrategin av:

 • Mona Modin Tjulin (S)
 • Kerstin Arnemo (C)

Till och med 2019 bestod den politiska ledningsgruppen av:

 • Kerstin Arnemo (C)
 • Joackim Ekroth (M)
 • Margareta Widell (L)
 • Florian Stamm (MP)
 • Mona Modin Tjulin (S)

Till och med 2018 bestod den politiska ledningsgruppen för framtagandet av klimatprogram och strategi av:

 • Karin Thomasson (MP)
 • Elisabet Öhrnell (V)
 • Mona Modin Tjulin (S)
 • Pär Jönsson (M)
 • Bosse Svensson (C)
Sidan uppdaterad 2024-02-23