Klimatkontrakt

Östersunds kommun har skrivit kontrakt på hur vi ska jobba framåt för klimatneutralitet. Motpart är flera svenska myndigheter samt det strategiska innovationskontraktet Viable cities. Klimatkontraktet är kopplat till projektet Klimatneutrala Östersund 2030.

Klimatkontrakt signering Viable cities day 8 december 2023

Samtliga städer och myndigheter vid signeringsceremonin på Viable cities day i Stockholm den 8 december 2023. Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande (S), syns i bild till höger på skärmen.

Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att nå Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Det är ett långsiktigt åtagande som säkrar ett utvecklat samarbete mellan de 23 svenska städerna som är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och svenska staten.

Motparter i kontraktet

Våra motparter i kontraktet är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och följande myndigheter:

 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • Formas
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket

Utdrag ur kontraktet

Följande texter är hämtade ur kontraktet som också går att läsa i sin helhet via någon av länkarna på sidan.

Östersunds kommuns åtaganden

Kommunens klimatmål

Östersunds kommun har genom Klimatprogrammet, Klimatkontrakt 2030 samt Översiktsplan 2020–2040 fastställt följande målbilder med bred förankring i Kommunfullmäktige:

 • De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i Östersunds kommun som geografiskt område till år 2030 och i kommunorganisationen till år 2025.
 • Östersunds kommunkoncern ska vara klimatneutral till år 2030 och kommunen som geografiskt område ska vara klimatpositiv till år 2040.
 • Energianvändningen ska minska med 40 procent2 till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område3 och med 30 procent i kommunorganisationen.
 • Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 procent bil, 20 procent kollektivtrafik och 40 procent aktiva transporter (cykel och gång) år 2030.
 • Östersunds kommun ska verka för att hushållens konsumtionsbaserade utsläpp halveras till 2030 samt uppgår till högst 1 ton koldioxidekvivalenter/person 2050, i linje med IPCC4.

Målsättningarna är kommunövergripande och gäller därmed samtliga nämnder och förvaltningar i Östersunds kommun. De omfattar i första hand det kommunorganisationen har rådighet över att besluta och genomföra, men ska även skapa förutsättningar för och utgöra önskvärd riktning för hela kommunkoncernen, näringslivet, annan verksamhet som bedrivs i kommunen och kommuninvånarnas möjlighet att minska sin klimatpåverkan och energianvändning.

Att bli fossilfria och energieffektiva innebär att Östersund klarar sin del i Parisavtalet, rekommendationerna från IPCC (FNs klimatpanel), målen i Länsstyrelsen Jämtlands läns energi- och klimatstrategi och dessutom bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

För att nå målen krävs omfattande åtgärder som bidrar till en omställning av samhället, speciellt i ljuset av den tillväxtresa Östersunds kommun befinner sig på. Med en årlig befolkningsökning om cirka 500 personer och en ambition att fortsätta växa i både invånarantal och företagsetableringar är det viktigt att säkerställa att detta görs på ett hållbart sätt i linje med beslutade klimatmål.

Sju strategiska utvecklingsområden

För att nå målet om en fossilfri, energieffektiv och klimatneutral kommun lyfter vi fram sju strategiska utvecklingsområden som extra viktiga i den nya klimatstrategin:

 1. Organisation och styrning
 2. Transporter, resor och arbetsmaskiner
 3. Samhällsplanering och byggande
 4. Energi
 5. Konsumtion
 6. Kolsänkor
 7. Gröna finanser
Sidan uppdaterad 2024-01-24