Gräsmattor, "ogräs" och långgräs

Massor med blommande rödklöver i en gräsmatta

Det som är mat och livsmiljöer för pollinerande insekter och fåglar, kan vi människor ibland uppfatta som risigt, orensat och oklippt. I Östersunds tätorter ska vi ha gräsmattor för picknick och lek, men för att främja den biologiska mångfalden, vill vi också bjuda in naturen till tätorterna. Och naturen trivs bäst med "ogräs", långgräs och snår.

Kartan visar hur vi sköter gräsytorna

Gräsklippning och slåtter sköter vi enligt en planering som utgår från bästa möjliga naturvård utifrån de resurser vi har och det väder som råder. Det innebär att vi inte kan säga vid vilken tidpunkt vi kommer att klippa eller slå gräs.

Förklaring till kartan

  • Prioriterad gräsmatta - klipps något oftare än ...
  • ... Gräsmatta - som vi klipper med något glesare intervaller
  • Äng - vi slår ner långgräset en gång per säsong och räfsar upp det
  • Högväxande gräs - vi slår ner långgräset en gång per säsong, hackar sönder det och lämnar det på marken

Blommande öar

När vi klipper gräset lämnar vi ibland öar med oklippt gräs i gräsmattorna, där vi ser att det växer mycket ängsblommor. Vi låter blommorna blomma så att fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter har gott om mat.

Foto: 2 hästar i arbete. Den ena äter gräs

Vi räfsar upp

På några ängar räfsar vi också upp långgräset. Det ger en magrare mark som gynnar alla ängsblommor. Där trivs fjärilar, bin och andra pollinerande insekter allra bäst.

Vanligtvis slås ängarna med vanlig slåttermaskin men det händer att vi anlitar riktiga hästkrafter.

Brunkullaäng i Ängsmon

I Ängsmon finns en äng med orkidén brunkulla. Där slår vi och samlar upp gräset för att gynna brunkullan och andra örter.

Vi låter gräset ligga

Vi har dock inte resurser att räfsa överallt. På de flesta grönytor med högväxande gräs, slår vi ner gräset, hackar sönder det och låter det ligga. Det hindrar effektivt ytan från att växa igen med sly. Men det gödslar marken vilket främjar högt gräs som konkurrerar ut blommorna.

Slyet håller vi efter med röjsåg

I träddungar och skogspartier röjer vi långgräset med röjsåg. Det håller slyet borta.

Inget hundbajs, tack!

För det flesta är det självklart att inte lämna hundbajs på en gräsmatta, men kanske tänker du att det är okej att lämna bajset i en träddunge eller skogsparti? Tänk då på oss parkarbetare som arbetar med röjsåg. Vi är tacksamma om vi slipper hundbajs som stänker omkring när vi röjer.

Giftiga växter och "ogräs" får stå

Växter som förekommer naturligt i Jämtland finns också i våra parker och stadsnära skogar. Dem tar vi inte bort även om de är giftiga eller betraktas som ogräs. Vi främjar en biologisk mångfald där alla arter har sin plats i ekosystemet. Fjärilar, bin och andra pollinerare behöver växter vars blomning löser av varandra, från tidig vår till sen höst. Då har de mat hela säsongen.

Tibast

Tibast är en buske som ger bär om hösten som är giftiga för oss människor. Men på våren blommar den på bar kvist och bjuder de första fjärilarna och humlorna på nektar.

Maskrosor

Maskrosor är en av de viktigaste nektar­källorna för insekter bland de växter som som vi ofta kallar ogräs. Maskrosorna dukar upp till fest på vår och försommar för humlor och bin men också för skalbaggar, fjärilar och blomflugor. Och maskrosorna fortsätter att blomma långt in i hösten.

Tistlar

Tistlar räknar vi människor som ogräs men de

Blommande tibast - violetta blommor på bar kvist

Tibast

är också populära bland pollinerande insekter och en viktig näringskälla för dem under sensommar och höst. Även fåglar, som den färgglada steglitsen, tycker om tistlarnas frön.

Läs mer om pollinerande insekter och biologisk mångfald

Med invasiva växter är det en annan femma

Fridlysta växter

Skogsbacke med blåsippor

Blåsippor

Cirka 300 av de kända växtarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Till exempel är alla orkidéer fridlysta. I Jämtlands län är dessutom gulsippa, skogsklocka och skäggklocka fridlysta. Fridlysning är ett skydd för sällsynta arter. Det innebär att man inte får plocka de fridlysta växterna och heller inte gräva upp dem eller förstöra deras livsbetingelser på annat sätt.

Läs mer om fridlysta växter på Naturvårdsverkets hemsida

Blåsippor i Jämtland

I Sverige är blåsippan fridlyst. Men det finns ett undantag; i Jämtlands län får du plocka blåsippor, men du får inte dra upp sipporna med rötterna eller gräva upp dem. Du får heller inte plocka blåsippor för försäljning eller för annat kommersiellt syfte.

Låt alla blommor och andra växter stå kvar i våra parker och stadsnära skogar, så får vi alla njuta av dem nästa år också. Och nästa år.

Vi har knappa resurser att bekämpa invasiva växter

Invasiva växter är konkurrenskraftiga växter som människan fört hit från andra delar av världen. De tränger ut alla inhemska växter som orkidéer och ängsblommor. Och de hotar den biologiska mångfalden.

Tyvärr har inte kommunen resurser idag, att bekämpa alla invasiva växter som finns på kommunal mark. Vi följer bara upp fynd av de EU-listade invasiva växterna jätteloka, tromsöloka och jättebalsamin som vi, som fastighetsägare, är skyldiga att bekämpa.

Läs mer om de invasiva växter som kan finnas i Östersund

Allmänhetens rapporter om invasiva växter är viktiga för att kunna följa växternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Rapportera invasiva växter till invasivaarter.nu

Sidan uppdaterad 2024-06-13