Nytt vattenverk i Östersund

Vi bygger ett nytt vattenverk och råvattenintag i Östersund och satsar på modern teknik.

Det ska bli ett nytt modernt vattenverk, en park och en gång- och cykelbana längs en del av Storsjöstråket.

Tillsammans med NCC och Sweco planerar Östersunds kommun just nu bygget av det nya vattenverket. Det blir ett vattenverk med ny teknik för rening av vatten. Den nya tekniken är ett nanomembran som renar på mekanisk väg men behandling med UV-ljus kommer också att finnas.

När det nya vattenverket är klart 2029 ska det nuvarande vattenverket rivas, istället anlägger vi en park på platsen. När parken är klar öppnar vi området mellan Tjalmargatan och Nedre Vattugatan för allmänheten, där Storsjöstråket då har byggts om till en gång- och cykelväg.

Hur påverkar det mig?

Vi bygger nytt vattenverk för att kunna leverera bra och säkert dricksvatten även i framtiden när Östersunds kommun får många fler invånare och när ett nytt klimat förändrar förutsättningarna för tillgång på vatten som går att rena till dricksvatten. Kommunen började byggnationen under 2021 och beräknar vara färdiga 2029.

När det nya vattenverket är klart 2029 ska det nuvarande vattenverket rivas och vi anlägger istället en park på platsen samt bygger om berörda delar av Storsjöstråket till gång- och cykelväg.

Under hela byggtiden är Storsjöstråket, mellan Nedre Vattugatan och järnvägskorsningen vid Tjalmargatan, helt avstängd för allmänheten.

Hela Minnesgärdets naturområde är öppet för allmänheten

Det är nu fritt fram att röra sig i hela Minnesgärdets naturområde inklusive gång- och cykelvägen som tidigare varit avstängd.

Mindre arbetsplatser längs vägen kan dyka upp men de är väl uppmärkta och avspärrade och det kommer att gå att ta sig förbi dem.

Vissa delar av naturområdet kan behöva stängas av tillfälligt under kortare perioder. Det kommer gå att ta sig runt avstängningen via gång- och cykelvägen.

Vänligen respektera staket och avspärrningar.

Grovt grus på delar av gång- och cykelvägen

Gång- och cykelvägen har breddats och förstärkts för att klara av tung trafik under byggtiden. Det innebär att det ligger ett ganska grovt grus på en bit av vägen. När gång- och cykelvägen inte längre behövs som transportväg kommer vägen återställas och ett finare grus läggas på.

Kartbild som visar området som berörs vid bygget av det nya vattenverket. Om du klickar på bilden kommer en större bild i ett dokument.

Varför får inte allmänheten vara i hela området?

Därför att det är en arbetsplats där schaktning, grävning, anläggning av ytor med mera ska kunna ske utan att riskera att skada någon alls, och särskilt inte allmänheten.

Det är ett problem när människor som inte ska vara på området ändå är det. De syns inte och de är i vägen för arbetet. Det har redan uppstått situationer som kunde gått illa.
- Plötsligt dök det upp en person på en mountainbike på en grushög som skulle flyttas.

Det är förbjudet att passera stängslet. Det gäller även om du har hittat en öppning att ta dig in genom. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att dina barn inte är på arbetsplatsen. De syns ännu sämre och har sämre förutsättningar att bedöma faror.

Anledningen till avstängningen är att det är förenat med livsfara att vistas på arbetsområdet. Du har inte koll på hur maskinerna rör sig och vad de håller på med. Och de har inte koll på dig. Håll dig borta!

Kartbild som visar området som berörs vid bygget av det nya vattenverket. Om du klickar på bilden kommer en större bild i ett dokument.

Varför ett nytt vattenverk?

Det nuvarande vattenverket färdigställdes 1973 och behöver moderniseras. Planerna på ett moderniserat vattenverk blev aktuellt vid det stora utbrottet av Cryptosporidium 2010. Efter en hel del utredningar har kommunfullmäktige landat i att det är bäst att bygga ett helt nytt vattenverk med nanomembranteknik som den bärande tekniken i vattenreningen.

Allt som är större än en nanometer* kommer att skiljas ut med nanomembranet. Det betyder att de flesta partiklar, föroreningar och mikroorganismer som bakterier och parasiter fastnar i membranet.

*en nanometer är en 0.000001millimeter. Bakterier är 0,01 - 0,001 millimeter långa.

Var ska vattenverket stå och var ska ledningarna dras?

Det nya vattenverket kommer att byggas bredvid dagens vattenverk. Det kommer att bli en större byggnad än nuvarande vattenverk.

Vi har ansökt och fått tillstånd hos Mark och miljödomstolen att få lägga ledningarna till vattenverket. Det blir genom parken vid badplatsen fram till skogsbrynet där ledningarna går ner i strandkanten.

Det är mycket att ta hänsyn till. Växter, djur, fjärilar, fornlämningar, rekreationsområden, badsäsong, tillgänglighet till stranden med mera.

Vad händer, vad är på gång?

Sedan bygget av vattenverket drog igång har mycket förändrats. Världsläget, inflation och markförhållandena där vattenverket ska stå har påverkat kostnaden för projektet markant.

Under de senaste årens förstudiearbete har kommunen genomfört fördjupade noggranna undersökningar. De undersökningar och det arbete som gjorts hittills visar på ökade kostnader på grund av flera orsaker. Dessa kan du läsa mer om här.

Här finns Tekniska nämndens beslut om att uttöka investeringsbudgeten.

Tidplanen just nu

2021 juni - Arkeologiska förundersökningar.

2021 sommaren - Inventering av kärlväxter. Inventeringen är klar så nu vet vi var vi måste ta extra hänsyn till växtligheten.

2021 augusti - Avverkning av skog på byggarbetsplatsen.

2021 den 30 september tar vi första spadtaget för markarbeten.

2021 - 2022 Ledningsgrävningar och förberedande markarbeten.

2021 november - Vi kommer att gräva i Odensala ängar för vattenledningar. Inför det arbetet märker vi ut fastighetsgränser redan i september.

2022 Från januari 2022 till januari 2024 kommer cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala vara avstängd i omgångar. Det gäller från badplatsen vid Minnesgärdet till gångtunneln i Odensala. Sträckan är röd på kartbilden.

2022 mars - april. Vi gräver ned vattenledningar vid badplatsen vid Tjalmargatan. Det betyder att nu är parken vid Minnesgärde helt avstängd.

2022 juli - allmänheten har tillgång till naturområdet.

2023/2024 vintern - Ny budget för vattenverket är 1,7 miljarder kronor

2024 våren - Vi börjar med schaktarbeten för vattenverksbyggnaden

2024 maj - Sprängningar för att kunan anlägga grunden till vattenverksbyggnaden. Ljud kan uppstå.

2024 juni - Hela naturområdet öppet för allmänheten inkl gång- och cykelvägen. Mindre områden kan behöva spärras av tillfälligt men det går att ta sig runt dem.

2024 sommar och höst - Återställning av parkmark i Odensala

Hur går det till?

Markera upp vad som redan finns. Markeringar du ser i området kan vara en del i planeringen. Vi måste veta vad som finns var.

Vi gräver och borrar och därefter återställer vi naturmiljön.

Vi ska flytta staket och grindar mellan Nedre Vattugatan och järnvägskorsningen vid Tjalmargatan. Området kommer att vara avstängt ända tills det nya vattenverket är klart, det gamla vattenverket är rivet och en ny park är anlagd.

Tallarna på byggarbetsplatsen är nedtagna.

Flytta ledningar. För att inte ledningar för el, fiber och telekommunikation ska vara i vägen under byggtiden så måste vi flytta dem och göra nya anslutningar.

Vi bygger nya vägar till och från värmeverket och vattenverket och det blir en ny infart från Tjalmargatan.

Vi har förstärkt och breddat gång och cykelvägen mellan Minnesgärdet och Odensala.

Stödmur längs järnvägen. För att vattenverket ska kunna byggas på rätt höjd har vi byggt en 250 meter lång stödmur längs fastighetsgränsen mot järnvägen.

Sanera mark. I en liten del av byggplatsen har vi hittat miljöfarliga ämnen som vi tror är en rest från ett gammalt båtsliperi som fanns på platsen fram till för ca 60 år sedan. Det här området måste saneras till ren mark innan bygget av vattenverket kan starta.

Hur finansieras det?

Under många år har vi fonderat medel från VA-taxan för att kunna bygga det nya vattenverket.

Vattenverket och råvattenintaget i Odensala beräknas kosta 1,7 miljarder kronor. Budgeten är politiskt beslutad.

Spadar står i en grushög. I bakgrunden står ett antal människor i signalklädsel.

September 2021: Första spadtaget. Nu startar markarbeten med förberedande arbeten för det nya Vattenverket.

Sidan uppdaterad 2024-06-28