Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Kommunen är skyldig att ordna vatten och avlopps-tjänster i områden där det behövs för människors hälsa och för miljön. I Östersunds kommun byggs det nya bostäder; det blir nya bostadsområden men också tätare mellan bostäderna i äldre bebyggelser. Här kan du läsa mer om hur det går till att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Vinsten med kommunalt dricksvatten och avlopp är

  • att medborgare fortsatt får tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
  • god rening av avloppsvattnet så att påverkan på miljön och människors hälsa minimeras.
  • tillsyn över reningsverk, vattenverk och ledningarna
  • beredskap året runt så att stopp och läckor kan upptäckas och åtgärdas

Om du har frågor och funderingar så är du välkommen att kontakta Kundcenter på 063 – 14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

För att ordna vatten och avlopp tar kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde. Vi planerar var ledningarna och anläggningarna ska vara och hur det ska byggas. Om vi vill bygga på annans mark behöver vi ledningsrätt. Vi måste ha koll på vilka hänsyn som behövs för kultur, miljö och arkeologi också.

Kommunen lägger huvudledning fram till bostadsfastigheterna, men inte in på tomten. Från huvudledningen till huset är det fastighetsägarens ansvar att gräva ledning.

Projektering och byggande av kommunalt vatten och avlopp

När kommunen fattat beslut om att det ska byggas kommunalt vatten och avlopp börjar planering och undersökningar för att hitta lämpligt tillvägagångssätt. Läs mer om det i Hur går det till att bygga ledningar för vatten och avlopp?

Vilka fastigheter kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

När verksamhetsområdet är fastställt av kommunfullmäktige är det klart vilka fastigheter som ska ingå.

Vad kommer det att kosta och när ska jag betala?

Svar: Hur mycket det kommer att kosta och när du ska betala beror på ett stort antal faktorer. Alla dessa är inte utredda så i dagsläget är det svårt att säga vad du som fastighetsägare ska betala. Vi arbetar för att så snart som möjligt ha klarat ut dessa faktorer och därmed vad det blir för kostnad.

Du kommer att behöva betala först när vi är färdiga med våra arbeten och verksamhetsområdet har bildats.

Måste jag betala för att jag bor inom verksamhetsområdet?

Ja, därför att det kommunala vattnet och avloppet betalar vi för kollektivt. Det betyder att när det finns möjlighet för en fastighet att koppla in sig till VA-anläggningen så är man med och betalar, en så kallad anläggningsavgift.

Du måste inte ansluta dig. Däremot kan kommunens avdelning Miljö & Hälsa neka en fastighetsägare att anlägga en ny eller döma ut en befintlig anläggning. Då är man som fastighetsägare skyldig att ansluta sig till det kommunala nätet.

Placering av din anslutning (förbindelsepunkt)

Nu fattas beslut om anslutningspunktens placering. Anslutningspunkten är den punkt där fastighetsägarens och VA-huvudmannen kopplar ihop ledningarna.

VA-huvudman är den som är ägare till vatten och avloppsanläggningarna, i det här fallet är det Östersunds kommun. 

Inför beslutet har vi haft kontakt med var och en och ni har fått en karta för er fastighet och anslutningspunkt. Detta sker under sommaren.

Det första som händer när du ska ansluta din fastighet till avloppsanläggningen är att du får en karta med placering av anslutningspunkten vid din fastighet. Om du har synpunkter på placeringen så kan du kontakta Marina Koster via kundcenter.

I brevet som du har fått tillsammans med kartan finns kontaktuppgifterna. Anslutningspunktens läge justeras endast om det finns särskilda skäl.

Om det inte finns särskilda skäl att flytta anslutningspunkten så betraktar vi placeringen som fastställd och är grund för hur vi planerar ledningsnätet och utbyggnaden i området.

Karta med hus, tomt, väg och ledningar för vatten och avlopp

 

Anslutningspunkten, kallas också för förbindelsepunkt, ligger oftast ungefär en halvmeter utanför tomtgräns. Det är också dit, till anslutningspunkten, som kommunen har ansvar för vatten och avloppsanläggningens ledningar. Från anslutningspunkten och in på fastigheten är det fastighetsägaren som har ansvaret och utför de arbeten som behövs för att ansluta.

Vi vet inte var anslutningspunkten kan placeras förrän vi vet var huvudledningen placeras.

Tips:

Har du tänkt på hur du ska finansiera din anslutning? Om du till exempel behöver ett lån är det bra att kontakta din bank i god tid innan anläggningsavgiften ska betalas. Vi tar ut avgifter först när du kan börja använda anläggningen.

Länk till mera information om att bygga nytt och bygga om.

Eget arbete och ansvar

När anslutningspunkten vid din fastighet är beslutad och fastställd till en förbindelsepunkt kan du påbörja arbetet på din fastighet. Det är du som fastighetsägare som ska ordna med rörledning in till huset och sedan ansvara för den. Den kallas för servisledning. Om du behöver hjälp med att anlägga ledningen så bör du kontakta en entreprenör i god tid.

Tidsåtgång: Anslut så snart som möjligt, men inom två år.

Om avloppsvattnet behöver pumpas till huvudledningen

På en del fastigheter behöver spillvattnet/avloppsvattnet pumpas till huvudledningen och vid behov kommer vi att installera en LTA-station eller villapumpstation, det vill säga en brunn med en pump i. Läs mer om vad som gäller för villapumpstation.

Välkommen som kund

När du har anslutit din fastighet till den kommunala anläggningen för VA så har du tillgång till våra vatten och avloppstjänster dygnet runt och året runt. I VA-taxan kan du räkna ut vad det blir för fast avgift för dig och din fastighet. Den rörliga kostnaden för vattenförbrukning kan du själv påverka.

Tips:

Fastän du nu har ett avlopp som är anslutet till reningsverket så kan du inte spola ner vad som helst i avloppet. Fortsätt att bara spola ner sånt som kommer från kroppen som kiss och bajs. Toapapper går också bra.

Kemikalier ska till återvinningscentralen och skräp som tops, tamponger, bindor, hår, kondomer, tvättlappar och munskydd stoppar du i sopkorgen och lämnar i sopkärlet för restavfall.

Fel saker i avloppet kan orsaka stopp och översvämning.

Sidan uppdaterad 2024-03-13