Hur går det till att bygga ledningar för vatten och avlopp?

För att ordna vatten och avlopp tar kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde. Vi planerar var ledningarna och anläggningarna ska vara och hur det ska byggas. Om vi vill bygga på annans mark behöver vi ledningsrätt. Vi måste ha koll på vilka hänsyn som behövs för kultur, miljö och arkeologi också.

Kommunen lägger huvudledning fram till bostadsfastigheterna, men inte in på tomten. Från huvudledningen till huset är det fastighetsägarens ansvar att gräva ledning.

Planera tänkbara stråk för ledningarna

Det börjar med att titta på kartor och ritningar för att välja tänkbara stråk för vatten- och avlopps-ledningarna. Sedan blir det besök i fält, för att se hur verkligheten ser ut.

För ledningsägaren (kommunen) är det bästa stället att lägga en ledning på där det är lätt att gräva nu och lätt att underhålla i framtiden.

I mesta möjliga mån är det bra att undvika att lägga ledningar där det är branta lutningar för det blir tekniskt komplicerat och dyrare att ordna en säker arbetsmiljö.

Ledningsägaren vill också lägga ledningen där den är lätt att komma åt, gärna längs en väg eller i en åker, så att man inte behöver gå in i fina trädgårdar och kanske flytta på lekstugor för att gräva fram ledningen.

Dessutom vill kommunen lägga ledningen så att det blir självfall till reningsverket i så stor utsträckning som det går för att det är mest kostnadseffektivt ur ett underhållsperspektiv.

Tomtägaren vill ha ledningen så nära huset som möjligt så att kostnaden för att dra ledning från huset till kommunens huvudledning blir mindre. Att ha huvudledning på tomten innebär att inget får byggas på ledningen och 2 meter från den. Det betyder också att man får vara beredd på att få tomten uppgrävd längs ledningen.


Välja stråk för ledningen och planera arbetet

Nu tar projekteringen vid. Det är då stråket för ledningarna är bestämt och planeringen av grävningar med mera börjar. Utöver ledningar kan det behövas pumpstationer för avloppsvatten och tryckstegringar för dricksvatten.

Geoteknisk undersökning

Punkterna ligger utefter den planerade vatten- och avloppsledningen och syftet med undersökningarna är att se om planerad sträckning även är lämplig utifrån faktiska markförhållanden.

Undersökningarna är nödvändiga för att vi ska kunna ha rätt uppgifter om jordförhållanden och avstånd till berg. Ägare till fastigheter där det kommer att borras blir kontaktade med brev. Det är viktigt att få veta vad det kan finnas för något i marken vid den tänkta ledningen så att inget blir förstört.

Borrvagnen brukar behöva ca 2,3 meter bredd för att ta sig fram.

Blå maskin på band med ett långt grått borr-aggregat
Ett borrhål o marken, grått borrkax-sand

Ledningsarbeten

Arbetstider och metod

Under perioder kan framkomlighet i området vara begränsad och det kan bullra och damma. Vi hoppas att ni har förståelse och tålamod med de störningar som arbetet kan innebära för er.

Vi försöker ha så få öppna schakter, gropar, som möjligt, det betyder att vi gräver en bit i taget och lägger igen allt eftersom. Alla schakter kommer att vara inhägnade för att skydda både arbetsmiljö och boende, trafikanter.

Den allmänna vatten och avloppsledningen kommer att vara klar att använda när det finns en anslutning till din fastighet.

Återställningsarbeten med eventuell asfaltering och sådd av gräsmattor kommer att ske följande år när jorden i ledningskanalerna har satt sig.

Information om arbeten kommer att skickas ut via sms eller röstmeddelande till fasta telefoner.

Tips: Registrera ditt telefonnummer för att få sms

Information om kommande arbeten, både planerade och akuta kommer att skickas ut via sms. För att få informationen på sms måste du ha ett mobilnummer registrerat på adressen. Om du inte redan har det registrerat på adressen så kan du göra det på www.ostersund.se/sms, eller ring Kundcenter på 063 – 14 30 00 så kan de hjälpa dig.

Grävningsarbetet

När själva arbetet drar igång blir det störningar av olika grad, precis som vägarbeten märks. Det bullrar, det blir en del tunga transporter av grus och jord, vägarna kan stängas av och det kan behövas sprängning.

Kommunen gräver fram till fastighetsgränsen

Kommunens ledning går fram till din fastighetsgräns där fastighetsägarens ansvar tar vid, i förbindelsepunkten. Ledningar från huset till kommunens huvudledning är det fastighetsägaren som ansvarar för och får bygga.

Gul skylt med röd ram med texten Sprängning pågår.
Svart låda ligger på marken vid husgrunden. bredvid lådan finns en grå dosa fäst mot husgrunden.

Villapump-station när avloppsvattnet inte rinner med självfall

Villapumpstation, LTA-station, är en brunn med en pump i och används när avloppsvattnet inte kan rinna med självfall till huvudledningen.

  1. Det kommunala ansvaret för pumpat avlopp bestäms av hur stor del av det närmaste samhället fastigheter som behöver pumpa. Behöver bara enstaka fastigheter pumpa sitt avlopp på grund av fastighetens förutsättningar är det fastighetens ensak, inte VA-huvudmannens. Detta är överordnat punkt 2 nedan. Precis hur ansvarsfördelningen blir är svårt att avgöra innan projekteringen är färdig.
  2. Kan kommunens anslutningspunkt inte höjdmässigt användas av fastighetsägaren på konventionellt vis så behöver avloppet pumpas. Kommunen bestämmer teknik och ungefärlig plats på fastigheten, samt köper in ett stort parti pumpstationer. Del av kostnaden för pumpstationen läggs till fastighetens anläggningsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner pumpstationen och koppla ihop den med sin övriga avloppsinstallation. Kommunen ansvarar för pumpenheten och att installera den. Fastighetsägaren ansvarar för att ordna en möjlighet att strömsätta pumpen och den fortsatta elförsörjningen.
  3. Får ett hus ut avloppet från byggnadsdelar ovan mark med självfall men måste pumpa avlopp från källare ansvarar fastighetsägaren för pumpandet helt själv och kan välja egen teknik.
  4. Kommunen lämnar en anslutningspunkt i tomtgräns. Stora fastigheter med byggnation långt från sin anslutningspunkt kan behöva pumpa avloppet. Kommunen ansvarar inte för pumpning under sådana förutsättningar.

LTA är förkortning för Lätt Trycksatt Avlopp.

Sidan uppdaterad 2024-01-09