Bostadsbestånd

Bostadbeståndet beräknas med hjälp av det årliga fastighets­taxerings­registret.

Bostadsbestånd i Östersunds kommun:

Hustyp

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2021

Fler­bostads­hus

20 623

20 941

21 065

20 936

21 237

22 773

22 863

Småhus

10 324

10 348

10 447

10 628

11 201

11 899

11 905

Totalt

30 947

31 289

31 512

31 564

32 438

34 632

34 768

Från och med 2010 används det årliga fastighetstaxeringsregistret som bas för beräkningarna av bostadsbeståndet. Uppdatering görs med det senaste årets färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

I tidigare bostadsbeståndsberäkningar (1991-2009) användes Folk- och bostadsräkningen 1990 som bas. Denna uppdaterades med årliga rapporterade förändringar avseende färdigställda nybyggnader av bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar.

Förändringar som inte togs hänsyn till var fritidshus som blivit permanentbostäder och vice versa, samt rivning av småhus, som inte rapporteras till SCB.

Nybyggnation

Bostadsbestånd nybyggnation:

Hustyp

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2021

Flerbostadshus

149

22

0

66

76

241

140

Småhus

7

3

42

70

84

56

28

Totalt

156

25

42

136

160

297

168

Sidan uppdaterad 2022-05-11