Medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är en attityd­under­sökning som mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

2023 års undersökning

Under hösten 2023 genomfördes Statistiska Centralbyråns medborgar­under­sökning i Östersunds kommun. Den skickades ut till 1 208 personer över 18 år. Det var 465 personer som svarade på undersökningen, vilket innebär 39 procents svarsfrekvens.

Enkäten består av 128 frågor som är uppdelade i 14 frågeområden. Resultatet från enkäten visas när du klickar på ett frågeområde:

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Om undersökningen

SCB:s enkät har genomförts i Östersund sju gånger tidigare, senast hösten 2021 och innan dess 2018. Vi strävar efter att genomföra undersökningen vartannat år, vilket många kommuner gör. Det innebär ojämna år för Östersund från och med år 2021.

Sidan uppdaterad 2024-01-18