Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genom­för varje år en kvalitets­­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", för­kortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultatet av dessa tre områden baseras på ett 30-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Resultat: Barn och unga

1.
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

2017:

82

2018:

67

2019:

79

I Östersund har 79 procent av de barn som erbjudits plats inom för­skole­­verksamheten fått plats före eller på önskat placerings­datum. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 59 procent.

2.
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

2016:

5,0

2017:

5,2

2018:

5,4

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är antalet inskrivna barn i förskolan 5,4 per årsarbetare. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 5,1.

3.
Kostnad förskola, kronor per inskrivet barn

2016:

151 430

2017:

155 197

2018:

148 691

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är kostnaden per inskrivet barn i förskolan 148 691 kronor. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 151 858 kronor.

4.
Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del­prov som klarat alla delprov för ämnes­provet i svenska inklusive svenska som andra­språk, kommunala skolor, andel (%)

2017:

78

2018:

73

2019:

79

I Östersund har 79 procent av eleverna som deltagit i alla delprov klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inklusive svenska som andraspråk. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 74 procent.

5.
Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

2017:

89,5

2018:

88,1

2019:

86,1

I Östersund har 86,1 procent av eleverna i årskurs 6 på kommunala skolor lägst betyget E i matematik. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 85,9 procent.


6.
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2017:

77,7

2018:

82,7

2019:

86,3

I Östersund är 86,3 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor behöriga till yrkesprogram. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 81,4 procent.

7.
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2017:

83,4

2018:

85,6

2019:

87,7

I Östersund är 87,7 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram i hemkommunen. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 83,0 procent.

8.
Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

2016:

70,4

2018:

68,4

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är 68,4 procent av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet. Det är en försämring jämfört med föregående mätning. Östersund ligger över medelvärdet som är 66,7 procent.

9.
Kostnad grundskola F-9, hem­kommun, kronor per elev

2016:

92 545

2017:

98 592

2018:

104 181

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är kostnaden per elev i grundskolan 104 181 kronor. Det är en höjning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 113 951 kronor.

10.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

2017:

73,3

2018:

75,3

2019:

74,9

I Östersund har 74,9 procent av gymnasieeleverna i kommunala skolor examen inom 4 år. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 62,5 procent.

11.
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

2017:

75,3

2018:

75,4

2019:

72,3

I Östersund har 72,3 procent av gymnasieeleverna i hemkommunen examen inom 4 år. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 70,5 procent.

12.
Kostnad gymnasieskola hem­kommun, kronor per elev

2016:

106 765

2017:

106 601

2018:

113 743

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är kostnaden per elev i gymnasieskolan 113 743 kronor. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 133 002 kronor.

13.

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-20 år

2016:

16,8

2017:

26,3

2018:

28,5

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är andelen aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek 28,5. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 45,8.

14.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år

2016:

37

2017:

37

2018:

35

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är andelen deltagartillfällen i idrotts­föreningar 35. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 27.

15.

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år

2016:

13

2017:

11

2018:

13

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är andelen elevplatser i musik- eller kulturskola 13. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 27.

Resultat: Stöd och omsorg

16.

Brukarbedömning individ- och familje­omsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)

2017:

82

2018:

78

2019:

64

I Östersund har 64 procent av brukarna inom individ-och familjeomsorgen bedömt att de har en förbättrad situation jämföt med när de fick kontakt med socialtjänsten i kommunen. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 76 procent.

17.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd på ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)


2017:

73

2018:

72

2019:

69

I Östersund har 69 procent av de personer som avslutat försörjningsstöd inte återkommit inom ett år. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 79 procent.

18.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

2017:

6

2018:

4

2019:

4

I Östersund tar det i genomsnitt 4 dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Det är en oförändrat jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 15 dagar.

19.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor per invånare


2016:

4 531

2017:

4 745

2018:

4 819

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund kostar individ- och familjeomsorgen 4 819 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 4 289 kronor per invånare.

20.

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde


2017:

270

2018:

253

2019:

70

I Östersund tar det i genomsnitt 70 dagar från beslut till påbörjad insats (inflyttning) i boende enligt LSS. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 156 dagar.

21.

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

2017:

---

2018:

---

2019:

---

Ingen mätning har gjorts för Östersund under 2019.

22.

Brukarbedömning daglig verk­sam­het LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

2017:

---

2018:

---

2019:

69

I Östersund tycker 69 procent av brukarna vid daglig verksamhet LSS att de får bestämma om saker som är viktiga. Östersund ligger under medel­värdet som är 73 procent.

23.

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kronor per invånare

2016:

11 047

2017:

11 886

2018:

12 692

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är kostnaden för verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning 12 692 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 6 720 kronor per invånare.

24.

Väntetid i antal dagar från ansök­nings­datum till erbjudet inflyttnings­datum till särskilt boende, medelvärde

2017:

93

2018:

66

2019:

49

I Östersund är det i genomsnitt 49 dagars väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 67 dagar.

25.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

2017:

20

2018:

16

2019:

16

I Östersund möter en hemtjänsttagare i genomvsnitt 16 olika personal under en 14-dagarsperiod. Det är oförändrat jämfört med föregående år. Östersund har samma värde som medelvärdet.

26.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

2016:

73

2017:

66

2018:

59

Östersund får 59 procent av maxpoängen för de kvalitetsaspekter som finns inom särskilt boende inom äldreomsorgen. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 64 procent.

27.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

2017:

76

2018:

75

2019:

73

I Östersund är 73 procent av brukarna vid särskilt boende för äldre mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 82 procent.

28.

Brukarbedömning hemtjänst äldre­omsorg - helhetssyn, andel (%)

2017:

92

2018:

87

2019:

90

I Östersund är 90 procent av brukarna av hemtjänst mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund har samma värde som medel­värdet.

29.

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80 år eller äldre


2016:

246 244

2017:

244 400

2018:

251 622

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är kostnaden för äldreomsorgen enligt SoL/HSL 251 622 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 249 532 kronor per invånare.

Resultat: Samhälle och miljö

30.

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)

2017:

93

2018:

98

2019:

96

I Östersund får 96 procent av medborgarna som ställt en enkel fråga via e-post svar inom en arbetsdag. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 84 procent.

31.

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

2017:

51

2018:

39

2019:

52

I Östersund får 52 procent av medborgarna som ringt kommunen för att få svar på en enkel fråga kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 56 procent.

32.

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

2017:

85

2018:

94

2019:

91


Östersund får 91 procent av maxpoängen för gott bemötande vid kontakt med kommunen. Det är en försämring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 88 procent.

33.

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

2017:

---

2018:

---

2019:

61

I Östersund tycker 61 procent att kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Östersund ligger över medel­värdet som är 59 procent.

34.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

2016:

50

2017:

44

2018:

45

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund har 45% av det totala antalet deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat arbeta eller studera. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 37 procent.

35.

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

2016:

49

2017:

57

2018:

57

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund har 57 procent av eleverna på SFI klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Det är samma som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 45 procent.

36.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

2016:

41

2017:

51

2018:

62

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund har 62 procent av de som lämnat etableringsbidraget börjat arbeta eller studera. Status efter 90 dagar. Etablerings­uppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 47 procent.

37.

Företagsklimat enligt Öppna jäm­förelser (Insikt) - Totalt, NKI

2016:

---

2017:

76

2018:

76

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är företagens helhetsbedömning av servicen i myndighets­utövningen 76 (NKI: Nöjd Kund Index). Det är samma resultat som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 73 procent.

38.

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

2016:

---

2017:

---

2018:

48

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är handläggningstiden för bygglovs­ansökan för nybyggnad av en- och två bostadshus 48 dagar. Östersund ligger över medelvärdet som är 62 dagar.

39.

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

2016:

---

2017:

---

2018:

16

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är handläggningstiden för bygglovs­ansökan från när den betraktas som fullständig till beslut 16 dagar. Östersund ligger under medelvärdet som är 24 dagar.

40.

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

2016:

501

2017:

458

2018:

496

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund samlas 496 kilo per person hushållsavfall in. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 499.

41.

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel %

2016:

60,3

2017:

60,3

2019:

72,4

I Östersund är 72,4 procent av kommunens och kommunens majoritetsägda bolags fordon miljöbilar. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 34,5 procent.

42.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

2016:

26

2017:

30

2018:

34

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är 34 procent av årets alla inköpta livsmedel ekologiska livsmedel. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 30 procent.

Teckenförklaring:

Färgen grön

= Bästa 25%

Färgen orange

= Mittersta 50%

Färgen röd

= Sämsta 25%

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

 

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-04