Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genom­för varje år en kvalitets­­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", för­kortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultatet av dessa tre områden baseras på ett 30-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Resultat: Barn och unga

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

2017:

5,2

2018:

5,4

2019:

5,5

Senaste resultatet är från 2019. Östersund har 5,5 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 5,2.

Kostnad förskola, kronor per inskrivet barn

2017:

155 197

2018:

148 691

2019:

152 031

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är kostnaden per inskrivet barn i förskolan 152 031 kronor. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 156 236 kronor.

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del­prov som klarat alla delprov för ämnes­provet i svenska inklusive svenska som andra­språk, kommunala skolor, andel (%)

2018:

73

2019:

79

2020:

---

Ingen mätning har gjorts nationellt under 2020 (på grund av corona).

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

2018:

88,1

2019:

86,1

2020:

91,6

I Östersund har 91,6 procent av eleverna i årskurs 6 på kommunala skolor lägst betyget E i matematik. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 86,8 procent.


Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2018:

82,7

2019:

86,3

2020:

86,8

I Östersund är 86,8 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor behöriga till yrkes­program. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 83,4 procent.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2018:

85,6

2019:

87,7

2020:

87,8

I Östersund är 87,8 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram i hemkommunen. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 84,6 procent.

Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

2016:

70,4

2018:

68,4

Senaste resultatet är från 2018. I Östersund är 68,4 procent av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet. Det är en försämring jämfört med föregående mätning. Östersund ligger över medelvärdet som är 66,7 procent.

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

2018:

91,9

2019:

96,4

2020:

95,4

I Östersund är 95,4 procent av eleverna i årskurs 9 på kommunala skolor lägst betyget E i idrott och hälsa. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 91,4 procent.

Kostnad grundskola F-9, hem­kommun, kronor per elev

2017:

98 592

2018:

104 181

2019:

108 614

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är kostnaden per elev i grundskolan 108 614 kronor. Det är en höjning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 117 032 kronor.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

2018:

75,3

2019:

74,9

2020:

75,8

I Östersund har 75,8 procent av gymnasieeleverna i kommunala skolor examen inom 4 år. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 65,5 procent.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

2018:

75,4

2019:

72,3

2020:

72,2

I Östersund har 72,2 procent av gymnasieeleverna i hemkommunen examen inom 4 år. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 70,4 procent.

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)

2017:

4,1

2018:

5,0

2019:

4,1

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är antalet gymnasieelever i kommunala skolor med ogiltig frånvaro 4,1%. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 7,8.

Kostnad gymnasieskola hem­kommun, kronor per elev

2017:

106 601

2018:

113 743

2019:

112 208

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är kostnaden per elev i gymnasieskolan 112 208 kronor. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 135 959 kronor.

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år

2017:

28,9

2018:

31,4

2019:

30,7

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är andelen aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek 30,7. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 59,4.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år

2017:

37

2018:

35

2019:

36

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är andelen deltagartillfällen i idrotts­föreningar 36. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 27.

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

2018:

---

2019:

11

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är andelen elevplatser i musik- eller kulturskola 11. Östersund ligger under medelvärdet som är 15.

Resultat: Stöd och omsorg

Brukarbedömning individ- och familje­omsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)

2018:

78

2019:

64

2020:

66

I Östersund har 66 procent av brukarna inom individ-och familjeomsorgen bedömt att de har en förbättrad situation jämföt med när de fick kontakt med socialtjänsten i kommunen. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 77 procent.

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

2018:

72

2019:

69

2020:

67

I Östersund har 67 procent av de personer som avslutat försörjningsstöd inte återkommit inom ett år. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 78 procent.

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjnings­stöd, medelvärde

2018:

4

2019:

4

2020:

I Östersund tar det i genomsnitt 6 dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 16 dagar.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor per invånare

2017:

4 745

2018:

4 819

2019:

4 919

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund kostar individ- och familjeomsorgen 4 919 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 4 533 kronor per invånare.

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde

2018:

253

2019:

70

2020:

67

I Östersund tar det i genomsnitt 67 dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum i boende enligt LSS. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 159 dagar.

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

2019:

72

2020:

84

I Östersund tycker 84 procent av brukarna vid LSS-boende att de alltid trivs hemma. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 80 procent.

Brukarbedömning daglig verk­sam­het LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

2018:

---

2019:

69

2020:

76

I Östersund tycker 76 procent av brukarna vid daglig verksamhet LSS att de får bestämma om saker som är viktiga. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medel­värdet som är 73 procent.

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kronor per invånare

2017:

11 886

2018:

12 692

2019:

13 091

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är kostnaden för verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning 13 091 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 6 963 kronor per invånare.

Väntetid i antal dagar från ansök­nings­datum till första erbjudet inflyttnings­datum till särskilt boende, medelvärde

2018:

66

2019:

49

2020:

70

I Östersund är det i genomsnitt 70 dagars väntetid från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 64 dagar.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

2018:

16

2019:

16

2020:

18

I Östersund möter en hemtjänsttagare i genomvsnitt 18 olika personal under en 14-dagars­period. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund har ligger över medelvärdet som är 15.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

2019:

32

2020:

32

Östersund får 32 procent av maxpoängen för de kvalitetsaspekter som finns inom särskilt boende inom äldreomsorgen. Det är oförändrat jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 53 procent.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

2018:

75

2019:

73

2020:

78

I Östersund är 78 procent av brukarna vid särskilt boende för äldre mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 81 procent.

Brukarbedömning hemtjänst äldre­omsorg - helhetssyn, andel (%)

2018:

87

2019:

90

2020:

89

I Östersund är 89 procent av brukarna av hemtjänst mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 90 procent.

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80 år eller äldre

2017:

244 400

2018:

251 622

2019:

249 073

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är kostnaden för äldreomsorgen enligt SoL/HSL 249 073 kronor per invånare. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 248 135 kronor per invånare.

Resultat: Samhälle och miljö

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)

2018:

98

2019:

96

2020:

100

I Östersund får 100 procent av medborgarna som ställt en enkel fråga via e-post svar inom en arbetsdag. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 87 procent.

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

2018:

39

2019:

52

2020:

46

I Östersund får 46 procent av medborgarna som ringt kommunen för att få svar på en enkel fråga kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 56 procent.

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

2018:

94

2019:

91

2020:

85

Östersund får 85 procent av maxpoängen för gott bemötande vid kontakt med kommunen. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 84 procent.

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

2018:

---

2019:

61

2020:

67

I Östersund tycker 67 procent att kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Östersund ligger över medel­värdet som är 56 procent.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

2017:

44

2018:

45

2019:

42

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund har 42 procent av det totala antalet deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat arbeta eller studera. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 39 procent.

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

2017:

57

2018:

57

2019:

43

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund har 43 procent av eleverna på SFI klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 45 procent.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

2017:

51

2018:

62

2019:

53

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund har 53 procent av de som lämnat etablerings­bidraget börjat arbeta eller studera. Status efter 90 dagar. Etablerings­uppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 35 procent.

Företagsklimat enligt Öppna jäm­förelser (Insikt) - Totalt, NKI

2017:

76

2018:

76

2019:

78

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är företagens helhetsbedömning av servicen i myndighets­utövningen 78 (NKI: Nöjd Kund Index). Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 73 procent.

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

2017:

---

2018:

16

2019:

14

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är handläggningstiden för bygglovs­ansökan från när den betraktas som fullständig till beslut 14 dagar. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 24 dagar.

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

2017:

458

2018:

496

2019:

404

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund samlas 404 kilo per person hushållsavfall in. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 503.

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel %

2018:

60,3

2019:

61,9

2020:

61,9

I Östersund är 61,9 procent av kommunens och kommunens majoritetsägda bolags fordon miljöbilar. Det är oförändrat jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 32,4 procent.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

2017:

30

2018:

34

2019:

39

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är 39 procent av årets alla inköpta livsmedel ekologiska livsmedel. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 30 procent.

Teckenförklaring:

Färgen grön

= Bästa 25%

Färgen orange

= Mittersta 50%

Färgen röd

= Sämsta 25%

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

 

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-01