Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genom­för varje år en kvalitets­­under­sökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", för­kortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.

Undersökningen mäter tre olika områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Resultatet av dessa tre områden baseras på ett 30-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Resultat: Barn och unga

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

2018:

5,4

2019:

5,5

2020:

5,8

Senaste resultatet är från 2020. Östersund har 5,8 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 5,2.

Kostnad förskola, kronor per inskrivet barn

2018:

148 691

2019:

152 031

2020:

156 141

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är kostnaden per inskrivet barn i förskolan 156 337 kronor. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 156 337 kronor.

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla del­prov som klarat alla delprov för ämnes­provet i svenska inklusive svenska som andra­språk, kommunala skolor, andel (%)

2019:

79

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund har 79 procent av eleverna i årskurs 3 klarat alla delprov. Det är samma resultat som 2019 när mätning senast gjordes. Östersund ligger över genomsnittet som är 74 procent.

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

2019:

86,1

2020:

91,6

2021:

90,4

I Östersund har 90,4 procent av eleverna i årskurs 6 på kommunala skolor lägst betyget E i matematik. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 86,9 procent.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

2019:

86,3

2020:

86,8

2021:

86,9

I Östersund är 86,9 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor behöriga till yrkes­program. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 83,4 procent.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

2019:

87,7

2020:

87,8

2021:

87,7

I Östersund är 87,7 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till yrkesprogram i hemkommunen. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 84,7 procent.

Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

2016:

70,4

2018:

68,4

2021:

62,4

I Östersund är 62,4 procent av eleverna i årskurs 9 nöjda med sin skola som helhet. Det är en försämring jämfört med föregående mätning. Östersund ligger under medelvärdet som är 65,8 procent.

Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

2019:

96,4

2020:

95,4

2021:

96,0

I Östersund är 96,0 procent av eleverna i årskurs 9 på kommunala skolor lägst betyget E i idrott och hälsa. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 91,8 procent.

Kostnad grundskola F-9, hem­kommun, kronor per elev

2018:

104 181

2019:

108 614

2020:

109 163

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är kostnaden per elev i grundskolan 109 163 kronor. Det är en höjning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 119 273 kronor.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

2019:

74,9

2020:

75,8

2021:

72,5

I Östersund har 72,5 procent av gymnasieeleverna i kommunala skolor examen inom 4 år. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 64,3 procent.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

2019:

72,3

2020:

72,2

2021:

72,2

I Östersund har 72,2 procent av gymnasieeleverna i hemkommunen examen inom 4 år. Det är en samma resultat som föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 70,8 procent.

Gymnasieelever med indraget studiestöd på grund av ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)

2018:

5,0

2019:

4,1

2020:

5,6

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är antalet gymnasieelever i kommunala skolor med ogiltig frånvaro 5,6%. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 7,1.

Kostnad gymnasieskola hem­kommun, kronor per elev

2018:

113 743

2019:

112 208

2020:

111 733

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är kostnaden per elev i gymnasieskolan 111 733 kronor. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 137 804 kronor.

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år

2018:

31,4

2019:

30,7

2020:

12,1

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är andelen aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek 12,1. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 40,9.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år

2018:

35

2019:

36

2020:

32

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är andelen deltagartillfällen i idrotts­föreningar 32. Det är en mnskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 24.

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

2018:

---

2019:

11

2020:

---

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är andelen elevplatser i musik- eller kulturskola 11. Östersund ligger under medelvärdet som är 15.

Resultat: Stöd och omsorg

Brukarbedömning individ- och familje­omsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)

2019:

64

2020:

66

2021:

70

I Östersund har 70 procent av brukarna inom individ-och familjeomsorgen bedömt att de har en förbättrad situation jämföt med när de fick kontakt med socialtjänsten i kommunen. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 75 procent.

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

2019:

69

2020:

67

2021:

66

I Östersund har 66 procent av de personer som avslutat försörjningsstöd inte återkommit inom ett år. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 78 procent.

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjnings­stöd, medelvärde

2019:

4

2020:

6

2021:

17

I Östersund tar det i genomsnitt 17 dagar från ansökan till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 15 dagar.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor per invånare

2018:

4 819

2019:

4 919

2020:

5 306

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund kostar individ- och familjeomsorgen 5 306 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 4 682 kronor per invånare.

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde

2019:

70

2020:

67

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

2019:

72

2020:

84

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Brukarbedömning daglig verk­sam­het LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

2019:

69

2020:

76

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från Försäkringskassan enligt SFB, kronor per invånare

2018:

12 692

2019:

13 091

2020:

13 784

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är kostnaden för verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning 13 784 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 7 229 kronor per invånare.

Väntetid i antal dagar från ansök­nings­datum till första erbjudet inflyttnings­datum till särskilt boende, medelvärde

2019:

49

2020:

70

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

2018:

16

2019:

16

2020:

18

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

2019:

32

2020:

32

2021:

---

Ingen mätning gjordes 2021.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

2018:

75

2019:

73

2020:

78

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är 78 procent av brukarna vid särskilt boende för äldre mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 81 procent.

Brukarbedömning hemtjänst äldre­omsorg - helhetssyn, andel (%)

2018:

87

2019:

90

2020:

89

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är 89 procent av brukarna av hemtjänst mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medel­värdet som är 90 procent.

Sjuksköterskor per plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal

2019:

0,06

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är antalet sjuksköterskor i boende för särskild service för äldre 0,06 per plats. Östersund ligger över medelvärdet som är 0,04 per plats.

Kostnad äldreomsorg, kronor per invånare 80 år eller äldre

2018:

251 622

2019:

249 073

2020:

257 726

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är kostnaden för äldreomsorgen enligt SoL/HSL 257 726 kronor per invånare. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 255 464 kronor per invånare.

Resultat: Samhälle och miljö

Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommun, andel (%)

2021:

87,7

I Östersund anser 87,7 procent av medborgarna att de får ett bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. Östersund ligger över medelvärdet som är 81,1 procent.

Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)

2021:

76,8

I Östersund anser 76,8 procent av medborgarna att det fungerar bra att få svar på frågor till kommunen. Östersund ligger över medelvärdet som är 67,9 procent.

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

2019:

61

2020:

67

2021:

61

I Östersund tycker 61 procent att kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Östersund ligger över medel­värdet som är 59 procent.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

2018:

45

2019:

42

2020:

41

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund har 41 procent av det totala antalet deltagare som avslutats inom den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat arbeta eller studera. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 37 procent.

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

2018:

57

2019:

43

2020:

39

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund har 39 procent av eleverna på SFI klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Det är en minskning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 41 procent.

Företagsklimat enligt Öppna jäm­förelser (Insikt) - Totalt, NKI

2017:

76

2018:

76

2019:

78

2020:

---

Ingen mätning gjordes under 2020.

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

2018:

16

2019:

14

2020:

15

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är handläggningstiden för bygglovs­ansökan från när den betraktas som fullständig till beslut 15 dagar. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 25 dagar.

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare

2018:

496

2019:

404

2020:

422

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund samlas 422 kilo per person kommunalt avfall in. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger under medelvärdet som är 517.

Måltidssvinn för grund- och gymnasieskola, gram/ätande

2019:

63

Senaste resultatet är från 2019. I Östersund är måltidssvinnet i grund- och gymnasieskolan 63 gram per ätande. Östersund ligger över medelvärdet som är 59.

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %

2020:

73,1

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är 73,1 procent av kommunens fordon fossiloberoende. Östersund ligger över medelvärdet som är 38,3 procent.

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

2018:

34

2019:

39

2020:

42

Senaste resultatet är från 2020. I Östersund är 42 procent av årets alla inköpta livsmedel ekologiska. Det är en ökning jämfört med föregående år. Östersund ligger över medelvärdet som är 29 procent.

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)

2021:

70,0

I Östersund är 70 procent nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer. Östersund ligger under medelvärdet som är 70,9 procent.

Teckenförklaring:

Färgen grön

= Bästa 25%

Färgen orange

= Mittersta 50%

Färgen röd

= Sämsta 25%

Färgerna rött, gult och grönt används för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

 

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Sidan uppdaterad 2022-08-10