Brukarundersökning

Alla kommunens verksamheter genomför brukarundersökningar. Det innebär att vi tar reda på vad våra brukare och deras anhöriga tycker om kvaliteten på våra tjänster.

Vård- och omsorgsförvaltningen frågar exempelvis regelbundet sina brukare och deras anhöriga vad de tycker om de tjänster som de nyttjar - som hemtjänst eller särskilt boende. Barn- och utbildningsförvaltningen frågar sina elever och deras föräldrar om vad de tycker om skolan eller förskolan.

Teknisk förvaltning som arbetar på uppdrag av övriga förvaltningar gör däremot så kallade kundenkäter. Även Samhällsbyggnad genomför kundenkäter.

Här redovisar vi resultaten från brukarundersökningarna respektive kundenkäterna för våra förvaltningar:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Östersunds kommun genomför vårdnadshavarenkäter i förskolan och i anpassade grundskolan. I förskolan genomfördes en vårdnadshavarenkät senast 2022 och i anpassade grundskolan genomförs enkäten varje år. Syftet med enkäterna är att ta del av vårdnadshavarnas uppfattning om deras barns vistelse i våra verksamheter. Enkätrapporterna används som underlag för kommunens systematiska kvalitetsarbete.

Vårdnadshavarenkät för förskolan 2022 Pdf, 148.8 kB.

Vårdnadshavarenkät för anpassade grundskolan 2024 Pdf, 549.9 kB.

I grundskola och fritids genomförs en elevenkät varje år i Östersunds kommun. Syftet med enkäten är att ta del av elevernas uppfattning om sin skolgång. Enkätrapporterna används som underlag för kommunens systematiska kvalitetsarbete. Elevenkäten besvaras av alla elever från förskoleklass och upp till och med årskurs 9, samt fritidsverksamheten för förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Elevenkät för grundskolan 2024 Pdf, 87.7 kB.

Elevenkät för fritids 2024 Pdf, 78.5 kB.

Skolinspektionen genomför enkäter vartannat år i grundskolan och anpassade grund­skolan, senast 2023 för huvudmannen Östersunds kommun. Skolenkäten besvaras av elever i grundskolans årskurs 5 och 8, lärare i grundskolan och föräldrar/vårdnads­havare till elever i förskoleklass, grundskolan samt anpassad grundskola.

Skolenkäten, Huvudmannarapport, Östersund, VT23

Kommunledningsförvaltningen

Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på kommunens uppdrag med­borgar­under­sökning bland 1 200 slumpmässigt utvalda Östersundsbor i åldrarna 18-84 år. Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar Östersunds kommun som plats att leva och bo på, vad man tycker om kommunens verksamhet och vilken möjlighet till inflytande och påverkan man har i kommunen.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Medborgarundersökning.

Företagarundersökning

Sveriges kommuner och landsting (SKL), mäter regelbundet hur nöjda företagarna i Östersunds kommun är med kommunens tjänster. Glädjande är att företagarna i Östersund blir allt mer nöjda med den service som kommunen ger dem.

Läs mer om undersökningen och resultatet på sidan Företagens betyg på kommunen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund vill jobba med ständig utveckling och förbättring av sin verksamhet. Därför är det viktigt att veta hur människor upplever sin kontakt med socialtjänsten. Här hittar du resultatet av de senaste årens undersökningar:

Resultat av Social- och arbetsmarknadsförvaltningens brukarundersökning 2023 Pdf, 248.7 kB.

Resultatet av Social- och arbetsmarknadsförvaltningens brukarundersökning 2022 Pdf, 225.3 kB.

Resultat av Social- och arbetsmarknadsförvaltningens brukarundersökning 2021 Pdf, 250.6 kB.

Teknisk förvaltning

Kritik på teknik

Kritik på teknik är en enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Regioner - SKR, erbjuder landets kommuner vart tredje år. Den behandlar gator, parker och lekplatser, vatten och avlopp samt avfallshantering. Undersökningen genomfördes senast 2022.

Kritik på teknik 2022 Pdf, 1.5 MB.

Fastighet

Fastighet har under våren 2018 genomfört en enkätundersökning riktad till lokal­hyres­gäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsorganisationens kundvård och service. Här hittar du resultatet av enkäten:

Resultat av kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster Pdf, 3.8 MB.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Varje år sammanställer Vård- och omsorgsförvaltningen en kvalitetsrapport. I rapporten finns sammanfattningar av resultat från förvaltningens egna brukarenkäter.

Rapporten innehåller också enkätsvar från verksamheterna, rapportering av avvikelser samt resultaten från Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar.

Här kan du ta del av Vård och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapporter

Här kommer du direkt till Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorg och funktionsnedsättning

På Socialstyrelsens hemsida kan du också enkelt jämföra resultat från alla kommuner i landet i äldreguiden

Sidan uppdaterad 2024-06-17