Vid kris eller krig

Tyngdpunkten på kommunens arbete kring olika typer av samhälls­störningar ligger framför allt på före­byggande åtgärder. Kommunen ska vara förberedd på att hantera kriser på alla nivåer i organi­sa­tionen, oavsett omfattning.

För dig som privatperson

Alla har ett ansvar för att göra det som behövs för att ta hand om sig och sina närmaste vid olyckor och allvarliga händelser.

Ha beredskap för att klara dig en tid

Vid en allvarlig samhällsstörning måste samhällets resurser gå till de som behöver det som mest. Därför bör du ha en beredskap för att klara dig sju dagar i hemmet utan hjälp från det offentliga.

Läs mer

Så förväntas du hjälpa till

Om du är mellan 16 och 70 år och bor i Sverige omfattas du av totalförsvarsplikt. Det innebär att du förväntas hjälpa till om regeringen beslutar om höjd beredskap. Om du har en militär utbildning kan du få en stridande roll i Försvarsmakten. Annars kan din roll vara att gå till din vanliga arbetsplats eller hjälpa till med andra uppgifter inom totalförsvaret.

Totalförsvarsplikt - MSB.se

Läs mer

Så kan du engagera dig

Du kan även engagera dig och bidra till Sveriges gemensamma beredskap genom att:

  • gå med i en frivillig försvars­organisation
  • lyfta och diskutera frågor gällande beredskap med dina grannar, på arbetet eller i sociala sammanhang
  • bygga en beredskap i din bostads­förening eller någon annan förening du vanligen är engagerad i.

Läs mer

Var källkritisk

I oroliga tider och vid allvarliga samhälls­störningar är det viktigt att vara käll­kritisk och inte sprida rykten eller desinformation. Ta därför alltid i första hand del av den information som finns i myndigheternas informations­kanaler.

Läs mer

Broschyren om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Brosch­yren är samhälls­infor­mation från Myndigheten för sam­hällsskydd och beredskap, MSB. Den tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följd­erna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Under 2024 tar MSB fram en ny version av Om krisen eller kriget kommer, som ska gå ut till hushållen under 2024.

Om krisen eller kriget kommer (PDF) - MSB.se

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum, till exempel var skyddsrummen ska finnas.

Alla fastighets­ägare ansvarar för att skyddsrum i ens fastigheter är funktions­dugliga och kan iordning­ställas på 48 timmar vid behov.

Kommunens ansvar

Som kommun ska vi vara rustade för att hantera samhällsstörningar. Vid en kris är vårt uppdrag att:

  • se till att vår samhällsviktiga verksamhet fungerar
  • vidta de åtgärder som behövs
  • informera allmänheten
  • samverka med andra berörda aktörer.

Varje nämnd har en plan för hur de ska hantera samhälls­störningar och genomför regelbundet utbildningar och övningar, för både kommunanställda och förtroendevalda. Vi samverkar dessutom kontinuerligt med andra aktörer för att samordna arbetet inför eventuella samhälls­störningar.

Våra samhällsviktiga verksamheter

Som kommun ansvarar vi för många verksamheter som alltid behöver fungera för att samhället ska fungera, även under en samhällsstörning. De verksamheterna kallas samhällsviktiga. Exempel på samhällsviktig verksamhet är särskilda boenden, vattenreningsverk och skolor.

Samhällsviktig verksamhet - MSB

Så arbetar vi med förberedelser

Varje mandatperiod analyserar kommunen vilka samhällsstörningar som skulle kunna inträffa i vårt geografiska område. Därefter analyserar vi hur det skulle påverka kommunens verksamhet. Det kallas risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån den tar kommunen fram tre styrdokument som anger hur vi ska arbeta:

Så här styrs Östersunds kommun vid en störning

Varje nämnd ansvarar så långt som möjligt för att hantera störningen med ordinarie organisation. Till hjälp finns funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) i tjänst dygnet runt, året om. Vi har också ett antal grupperingar som vi kan aktivera vid behov.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens ordförande kan aktivera krisledningsnämnden när:

  • en händelse berör många verksamheter och våra ordinarie resurser inte räcker till
  • vi behöver snabba beslut och samordning.

Krisledningsnämnden kan ha det övergripande ansvaret för kommunens ledning och krishantering vid en samhällsstörning i fredstid. Krisledningsnämnden kan besluta om att ta över hela eller delar av andra nämnders verksamhetsområde.

Grupperingar vid kris inom tjänstemannaorganisationen

Krisledningsorganisation

Varje förvaltning har en egen krisledningsorganisation som hanterar olika störningar. Det finns även en central krisledningsorganisation som vi aktiverar vid behov.

Centralt ledningsstöd

Kommundirektörens ledningsstöd som är organiserat som en stab. I staben finns kommunanställda somförser kommundirektören med beslutsunderlag. Staben följer natostandard med funktioner och roller enligt rekommendation från MSB och har inget mandat att fatta beslut.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Tjänsteman i beredskap är den person som vanligtvis tar emot information om en krissituation i fredstid utanför ordinarie arbetstid. Personen inleder krisarbetet och kopplar in de personer som behövs för att hantera situationen. Hos oss turas ett antal tjänstemän om att vara TiB.

Om den ordinarie organisationen inte räcker till kan vi aktivera andra grupperingar inom kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-04-18