Näringslivets roll vid kris

Om företagen i Sverige är väl förberedda blir vår civila beredskap starkare. Många samhällsviktiga verksamheter drivs av privata aktörer och det är viktigt att dessa fungerar för att samhället ska kunna fungera vid en kris. 

För att samhället ska fungera vid samhällsstörningar är det viktigt att företagen kan fortsätta att producera varor och tjänster. Företagen är mycket viktiga för den civila beredskapen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har, tillsammans med Livsmedelsverket, tagit fram information till dig som vill lära dig mer om företagens roll i Sveriges beredskap. Du kan också få information om hur företag kan arbeta för att bli mindre sårbara. 

Kontinuitetshantering

Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att din verksamhet ska kunna fortsätta fungera på en acceptabel nivå, oavsett vilka störningar som uppstår. Det kan handla om att personalen inte kommer till jobbet eller att verksamheten utsätts för ett cyberangrepp. Genom att arbeta med kontinuitetshantering kan du säkerställa att de kritiska delarna av din verksamhet alltid fungerar.

Varför kontinuitetshantering?

Att kontinuitetshantera gör din organisation mer motståndskraftig och hjälper den att snabbare återhämta sig från störningar. Genom detta arbetssätt kan du minska förlusten av personella, ekonomiska, funktionella eller informationsrelaterade värden vid en störning. Dessutom får du en ökad förståelse för verksamheten:

 • Vilka delar av verksamheten måste alltid fungera, oavsett vad som händer i omvärlden?
 • Vad behöver verksamheten för att fungera?
 • Hur påverkas verksamheten om vi inte får tillgång till nödvändiga resurser?
 • Hur väl kan vi fortsätta driva verksamheten när vardagen förändras?

Skillnaden mellan risk-, kris- och kontinuitetshantering

Det är lätt att blanda ihop riskhantering, krishantering och kontinuitetshantering. Här är en enkel förklaring:

 • Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och hantera risker.
 • Krishantering innebär att omedelbart och operativt hantera en händelse eller störning.
 • Kontinuitetshantering fokuserar på att planera för att verksamheten ska fungera vid avbrott och störningar. Till skillnad från krishantering som hanterar själva störningen, ser kontinuitetshantering till att verksamheten fortsätter trots störningar.

Länkar:

Styrel – Prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Vi lever i ett samhälle som bygger på att det finns el när den behövs. Elen används på sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att tanka bilar och handla mat, mobil- och internet och mycket mer. Störningar är oundvikliga och får olika stora konsekvenser beroende på vad elen används till, därför är det viktigt att prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el vid bristsituationer. Styrel är en planeringsprocess som syftar till att lindra konsekvenserna vid störningar genom en prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag samarbetar för att identifiera och prioritera elanvändarna. Styrel är ingen garanti för att elanvändare slipper elavbrott utan är ett planerat sätt att vid kris mildra negativa konsekvenser på samhällsnivå. Samhällsviktiga elanvändare är inte bara offentliga verksamheter utan en stor del är privata som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer

Hur görs prioriteringen?

Hur verksamheter ska prioriteras regleras i styrels-förordningen. I den anges åtta olika prioritetsklasser:

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare som privatpersoner

Om du är en samhällsviktig elanvändare

Östersunds kommun avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. För att underlätta vår bedömning vill vi gärna höra från dig som anser att din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare. Detta görs genom att lämna uppgifter till oss gällande:

 1. Vilken organisation ni tillhör
 2. Vad för typ av verksamhet ni bedriver
 3. Varför ni ska anses som samhällsviktiga
 4. Vilken eller vilka adresser ni har era lokaler på

Informationen kan sammanfattas i ett mejl och skickas till kundcenter@ostersund.se.

Länkar:

Sidan uppdaterad 2024-05-17