Aktuella frågor och svar kring våra skidspår

Nypreppade skidspår i Torråsen

Skidspåren i Östersunds kommun är viktiga för många av oss. Därför finns det också många frågor och farhågor nu när det pratas om hur skidspåren kommer att påverkas av exempelvis etableringarna i Verksmon. Här försöker vi ge svar på några av era frågor.

Skidspåren i Spikbodarna och Verksmon

Fråga: Kommer hela 12,8-kilo­meters­spåret beröras av eta­bler­ings­planerna i Verksmon eller bara delar av spåret?

Svar: Det är de nedre delarna av skidspåren som i dag ligger öster om kraftledningsgatan som kommer ersättas med nya skidspår.

De skidspår som utgår från Spikbodarna, det vill säga 2,5- och 5 kilometersspåren kommer inte beröras av etableringarna i Verksmon. De ligger utanför området som vi nu utreder detaljplanen för.

Kartskiss som visar områdena där skidspår kan försvinna och där nya tillkommerFörstora bilden

Skidspåren i grönt visar hur spåren skulle kunna dras. Den gröna pilen visar hur Spikbodarnas spårområde skulle kunna kopplas ihop med Torråsens. Var passagen över 87:an skulle kunna ske finns inget beslut om ännu. Röda området visar var skid- och motionsspår sannolikt försvinner vid en industriell etablering. Skissen kommer med största sannolikhet förändras så länge arbetet med detaljplanen pågår.

Filmen visar vilka markytor som är aktuella i etableringen av datahallar och växthus. Filmen visar även förutsättningarna för nya skidspår i Spikbodarnas skidområde. Tryck på “T” om du vill få filmen textad.

Fråga: Finns det idéer om att koppla ihop Spikbodarnas spårområde med Torråsens spårområde?

Svar: Ja, vi har börjat titta på det. Det är dock inget som är beslutat, så vi vet idag inte om det är genomförbart. En del i den processen är bland annat att prata med privata markägare, Trafikverket och andra intressenter.

Kartskiss som visar områdena där skidspår kan försvinna och där nya tillkommerFörstora bilden

Skidspåren i grönt visar hur spåren skulle kunna dras. Den gröna pilen visar hur Spikbodarnas spårområde skulle kunna kopplas ihop med Torråsens. Var passagen över 87:an skulle kunna ske finns inget beslut om ännu. Röda området visar var skid- och motionsspår sannolikt försvinner vid en industriell etablering. Skissen kommer med största sannolikhet förändras så länge arbetet med detaljplanen pågår.

Fråga: Hur ser tidsplanen ut för den ändrade spårdragningen av 12,8-kilometersspåret från Spikbodarna in mot Verksmon?

Svar: Denna vinter (säsongen 2023/2024) kommer spåren vara oförändrade.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en idé om hur vi kan ersätta de skidspår som försvinner i Verksmon. Men vi behöver titta närmare på hur vi gör den mest effektiva spårdragningen av ersättningsspåren. Detta gör vi under sommaren 2024.

Under sensommaren/hösten 2024 kan det hända att vi gör en del spåruppdateringar.

Fråga: Kommer ersättnings­spåren vara lika långa som nuvarande spår?

Svar: Ja, vår strävan är att ersättningsspåren ska ha minst samma längd som de nuvarande.

Fråga: Hur påverkas spår­drag­ningarna om WA3RM:s växthus i Verksmon kommer uppta en yta på 100 hektar?

Svar: De nedre delarna av 12,8-kilometers­spåret kommer försvinna i och med WA3RM:s etablering. Det är handlar alltså om delar som ligger söder om kraft­lednings­gatan.

I stället kommer nya skidspår att dras i de norra delarna, på båda sidor om kraft­lednings­­gatan.

Kartskiss som visar områdena där skidspår kan försvinna och där nya tillkommerFörstora bilden

Skidspåren i grönt visar hur spåren skulle kunna dras. Den gröna pilen visar hur Spikbodarnas spårområde skulle kunna kopplas ihop med Torråsens. Var passagen över 87:an skulle kunna ske finns inget beslut om ännu. Röda området visar var skid- och motionsspår sannolikt försvinner vid en industriell etablering. Skissen kommer med största sannolikhet förändras så länge arbetet med detaljplanen pågår.

Inga skidspår kommer att påverkas denna vinter (säsongen 2023/2024).

Fråga: Kommer Jämtkraft börja installera ett ställverk i området redan i vinter?

Svar: Nej, Jämtkraft räknar med att starta arbetet för bredare kraftledningsgata och nytt ställverk i Verksmon under i början på 2025.

Under första kvartalet 2025 räknar de med att avverka för både kraftledning och ställ­verk. Det kommer då röra sig skogs­maskiner i området vilket i sin tur kommer påverka skidspåren i stor utsträckning. Skidspåren kommer vara öppna men skogs­maskinerna kommer korsa skidspåren.

Vi återkommer med mer detaljerad informa­tion kring detta inför säsongen 2024/2025.

Karta över område som kommer att avverkasFörstora bilden

Kartan visar bland annat planerade kraftledningar och ställverk.

Under andra kvartalet 2025 räknar Jämtkraft med att påbörja markarbetena för det nya ställverket i Verksmon.

Inga skidspår kommer att påverkas denna vinter (säsongen 2023/2024).

Fråga: Kommer 5-kilometers­spåret i Spikbodarna att förbli orört och intakt i framtiden?

Svar: Ja, med största sannolikhet. Dock kan vi inte påverka utveck­lingen i området, då skidspåren ligger på privat mark.

Fråga: Planerar kommunen några förbättringsåtgärder för spåren i Spikbodarna, exempelvis bredda spårgatan för att undvika att snön fastnar i träden?

Svar: Vissa förbättringsåtgärder är redan genomförda och fler kommer sannolikt att ske.

Skidspåren som är 2,5 respektive 5 kilometer långa ligger på privat mark. Den privata markägaren kommer att göra viss avverkning och gallring av skogen under 2024.

Skidspåren i Torråsen

Fråga: Om det blir en försvars­etablering i Torråsen, kommer då allmänhetens spår att finnas kvar?

Svar: Vissa skidspår kommer försvinna, men de kommer att ersättas med nya.

I det övre området kommer skidspåren att bli kvar och utvecklas. Försvarsmakten säger själva att de vill ha ytterligare minst 5 kilometer skidspår förutom de som finns där idag, alltså minst 10 kilometer totalt i Torråsen.

Någonstans inom mittenområdet kommer Försvarsmakten att etablera sin verksamhet och där kommer nuvarande skidspår att försvinna.

I det nedre området vid Rannåsen kommer skidspåren att bli kvar. De kommer dock behöva justeras och eventuellt dras om för att de ska kunna ansluta upp mot spåren i Torråsen.

Kartskiss som visar områdena där skidspår försvinner och där nya tillkommer

Denna vinter (säsongen 2023/2024) kommer spåren dock vara helt oförändrade.

Fråga: Vad händer med parker­ingen i Torråsen under säsongen 2023/2024?

Svar: Ingenting. Den kommer att finnas kvar som tidigare säsonger. Hur det däremot blir kommande säsonger kan vi inte svara på ännu.

Fråga: Kommer anslutningen från Skidstadion till Torråsen finnas kvar även om det blir en försvarsetablering?

Svar: Ja, den kommer finnas kvar. Men hur den kommer att se ut är dock inte klart ännu.

Allmänt om skidspåren

Fråga: Stämmer det att kommunen nu satsar tio miljoner på skidspåren? Vad kommer ni använda pengarna till?

Svar: Det är en sanning med modifikation. Östersunds kommun satsar 10 miljoner på det stadsnära friluftslivet och i den satsningen ingår de kommunala skidspåren.

Pengarna kommer användas till att utveckla de befintliga friluftsområdena och i möjligaste mån även skapa nya för att ersätta de som försvinner.

Fråga: Med tanke på alla etabler­ingar och nybyggnationer - har kommunen någon lång­siktig plan för hur ni ska bevara och utveckla skidspåren nära staden?

Svar: Ja, det har vi. Kultur- och fritids­förvalt­ningen tittar i skrivande stund (november 2023) på hur vi kan ersätta de skidspår och motionsspår som försvinner i samband med de etableringar som är på gång.

Vi har också avsatt tio miljoner kronor till att utveckla vårt stadsnära friluftsliv och där är skidspåren en viktig del.

Fråga: Föreningarnas aktiviteter och allmänheten på Skidstadion påverkas idag när stora tävlingar arrangeras där. Vad gör kommunen för att minimera de negativa effekterna för föreningarna och allmänheten?

Svar: Vi är medvetna om att de evenemang som arrangeras på Östersunds skidstadion tränger bort föreningslivet. Vi tittar redan nu på en lösning för föreningslivet där vi kan förflytta en del av verksamheten till andra delar av området, exempelvis Solliden eller Remonthagen.

Fråga: Varför hanterar ni inte skidspåren utanför Skidstadion på samma sätt som de som hör till Skidstadion?

Svar: Vi prioriterar Östersunds skidstadion och betalskidspåren först. Sen preparerar vi ytterspåren i Rannåsen, Torråsen, Spik­bodarna, Odensala, Torvalla och Lugnvik. De skidspår som ligger i Brunflo, på Frösön och i Lit preparerar vi cirka en gång i veckan.

Vi har så pass många skidspår att det inte är möjligt - med de resurser vi har, att hinna preparera alla spår på en och samma dag.

Fråga: Finns det en teknisk orsak till varför det bara är vissa skidspår som får sin spårstatus automatiskt uppdaterad på ostersund.se?

Svar: Ja, hittills har bara vissa pistmaskiner varit utrustade med den utrustning som krävs för att uppdatera spårstatus automatiskt.

Men från och med denna vinter (säsongen 2023/2024) kommer vi kunna presentera spårstatus automatiskt för samtliga kom­munala skidspår.

Sidan uppdaterad 2024-03-08