Hjälp i hemmet

Bild på yngre man som ger ögondroppar till äldre kvinna.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet.

Hjälp som vi erbjuder

Boendestöd

Boendestöd är ett komplement till hemtjänsten för dig med en psykiatrisk diagnos och som behöver hjälp att få struktur på vardagen.

Boendestöd

Digital guide

Har du fyllt 69 år och önskar hjälp och tips hur du kan använda din dator, mobil eller surfplatta? Då kan få besök av vår digitala guide.

Digital guide

Elektroniska lås

Ett elektroniskt lås gör att hemtjänst­personalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig. Och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Elektroniska lås

Fixartjänster

Har du fyllt 69 år och bor i Östersunds kommun. Då har du rätt till fixar­tjänster.

Fixartjänster

Hemsjukvård

Har du stora svårigheter att ta dig till en hälsocentral på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan du få sjuk­vård i hemmet.

Hemsjukvård

Hemtjänst

Hemtjänsten består av flera delar. Det kan vara att få hjälp med vanliga hus­hålls­göromål som tvätt, städ­ning och inköp. Det kan också handla om hjälp med exempelvis måltider och person­lig hygien.

Hemtjänst
Direktkontakt med hemtjänsten

Hemtjänstens nattpatrull

Du som har beviljats trygghetslarm har möjlighet att kalla på hjälp från hem­tjänsten dygent runt. Nattetid är det alltid personal från kommunens natt­patrull som kommer hem till dig, oavsett vilken utförare du valt övrig tid av dygnet.

Hemtjänstens nattpatrull

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster kan vara ett alternativ eller ett komplement till kommunens hemtjänst.

Hushållsnära tjänster

Servicetjänster för dig som fyllt 80 år

Har du fyllt 80 år kan du få service­tjänster enligt befogenhetslagen, utan att träffa en biståndshandläggare. Det handlar om hjälp med tvätt, städning och att handla.

Servicetjänster för dig som fyllt 80 år

Tandvårdsstöd

Den som är långvarigt sjuk eller har andra funktionsnedsättningar kan i vissa fall erbjudas möjligheten att tandvårds­personal kommer hem till bostaden och undersöker tänder och mun.

Tandvårdsstöd 

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som vill leva ett självständigt liv i eget boende men samtidigt vara säker på du kan få hjälp vid akuta situationer när som helst på dygnet.

Trygghetslarm

Trygg och ostörd nattillsyn

Digital tillsyn är till för dig som behöver tillsyn i hemmet på natten. Tillsynen utförs med en trygghetssensor som installeras av Vård- och omsorgsförvaltningens tekniker hemma hos dig

Trygg och ostörd nattillsyn

Saemiengïele voeresehoksesne

Staaren tjïelte edtja faaledh dïsse gie dagkerem nuepiem vaajta, abpe jallh biehkine servicem jïh hoksem åadtjodh mah voeresehoksen faaleldahkemieresne dejstie barkijistie gïeh saemien gïelem maehtieh. Tjïelte edtja aaj faaleldahkemieresne dej voeresi daerpiesvoeth hoksedh dej kulturellen identiteetem gorredidh.

Samiska i äldreomsorgen

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Olika tjänster - en översikt

Jämförelse mellan hemtjänst, fixartjänster och hushållsnära tjänster:

Fråga

Hem­tjänst

Fixar­tjänster +68

Hushållsnära tjänster

Vem får hjälp?

Alla som beviljats bi­stånd i form av hem­tjänst.

Alla invånare i Öster­sunds kommun som fyllt 68 år

Alla

Vad kan jag få hjälp med?

Personlig omvårdnad och service­tjänster (städning, tvätt, inköp)

Byta gardiner, hänga upp tavlor, röja i förråd

Service­­tjänster, fixar­­tjänster och personlig omvårdnad

Vad får jag inte hjälp med?

Sådant som kräver hant­verks­kunnande

Personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp. Sådant som kräver hant­verks­kun­nande, hälso- och sjukvård som utförs av legiti­merad personal.

Hälso- och sjukvård som utförs av legiti­merad personal.

Gäller skatte­­av­drag – så kallat Rut-avdrag?

Nej

Nej

Ja

Vem utför tjänsterna?

Kommunen eller privata företag på uppdrag av kom­munen. Du väljer utförare.

Kommunen

Privata företag

Gäller kom­munens kvalitets­krav?

Ja

Nej

Nej

Gäller Lex Sarah? Är personal skyldig att anmäla misstag?

Ja

Nej

Nej

Gäller sekretess?

Ja

Ja

Nej

Har IVO ansvar för tillsyn?

Ja

Nej

Nej

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkringför att hemförsäkringen ska gälla.

Se över din hemförsäkring

Våra värdighetsgarantier

Rättet till ett värdigt liv och välbefinnande finns inskriven i Socialtjänstlagen. Där talas det om Äldreomsorgens nationella värdegrund.

Den innebär till exempel att:

 • så långt det är möjligt ska du kunna välja när och hur du får stöd och hjälp.
 • den omsorg du får är av god kvalitet och du får ett bra bemötande från personalen.
 • personalen lyssnar på dina synpunkter.
 • ditt privatliv och dina livsval respekteras.
 • du kan leva enligt din kultur, livsåskådning och tro.
 • du känner dig trygg. Vad som gör dig trygg avgör du, men det kan till exempel handla om att du är trygg i ditt hem eller med det sätt personalen ger dig stöd och omsorg. 

I Östersunds kommun har personalen inom hemtjänsten och på särskilda boenden deltagit i en utbildning för att få ökade kunskaper om vad ett värdigt liv och välbefin­nande kan innebära för dig.

Det ska vara lätt att ställa krav 

För att det ska bli enklare för dig att ställa krav så har Östersunds kommun utformat tre värdighetsgarantier:

 1. Du har rätt till en kontaktman
  Kontaktmannen som ska fungera som en länk mellan dig, närstående/företrädare och övrig personal.
  Om det inte fungerar mellan dig och din kontaktman har du möjlighet att byta kontaktman. Du är garanterad att träffa din kontaktman en gång per vecka.
  Undantag gäller om du enbart har ett fåtal insatser per månad. Då sker mötet med din kontaktman vid färre tillfällen som ni kommer överens om.

 2. Du ska få en genomförandeplan
  Du ska få en genomförandeplan där det står nedskrivet vilka tider och på vilket sätt du ska få stöd och hjälp.

  Du eller din företrädare ska vara delaktig när planen upprättas. På så sätt kan du påverka när och hur du får hjälp.

  Det ska finnas nedskrivet vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.

  Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det du börjar få hemtjänst eller från det du flyttat in på ett särskilt boende.

 3. Du ska få hjälp på avtalad tid
  Avviker det mer än 30 minuter från avtalad tid ska du snarast meddelas detta.

Om någon av de tre garantierna inte uppfylls kan du framföra klagomål till ansvarig chef. 

Chefen ska omgående eller inom två veckor vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristerna. 

Värdighetsgarantierna (informationsfolder) Pdf, 825.3 kB.

Det finns fler sätt att tala om vad du tycker

Det finns flera sätt att lämna synpunkter på hur du tycker att det fungerar med det stöd och den hjälp du får:

 • Du kan prata med ansvarig chef, med din kontaktman eller med annan personal.
 • Du kan fylla i ett formulär på kommunens hemsida
 • Du kan lämna dina synpunkter via kommunens kundcenter, 063-14 30 00

Om du meddelar ditt namn, adress och telefonnummer när du lämnar synpunkter så kommer någon från kommunen att kontakta dig för att berätta hur dina synpunkter hanteras. Det sker inom två dagar.

Den här möjligheten att lämna synpunkter gäller all form av service som du får från Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2024-05-23