SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid i samverkan

Känner du oro för droger och kriminalitet när det gäller ditt barn? SSPF innebär att skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar med dig som vårdnadshavare för att vända en negativ utveckling.

När ett barn eller ungdom riskerar att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk är det viktigt att tillsammans agera snabbt för att bryta utvecklingen. Som förälder är du den viktigaste personen i barnets liv men ibland är det också nödvändigt att professionella arbetar tillsammans med dig.

De parter som ingår i SSPF utbyter information och planerar för vad som behöver göras och vem som ska göra det.

När kan SSPF bli aktuellt?

Tanken med SSPF är att tidigt ge stöd till ungdomar på glid. Genom samverkan ska det gå snabbare att fatta beslut kring unga som är i riskzonen. Det är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 12-18 år, som har riskbeteenden. Det kan vara aktuellt med stöd från SSPF;

  • vid misstanke om kriminella handlingar som våld och stöld.
  • om den unga använder eller säljer alkohol och narkotika.
  • om den unga rör sig i olämpliga, destruktiva miljöer.
  • om det finns oro kring kamratkontakter.
  • vid hög skolfrånvaro.

Så aktiveras SSPF

Det vanligaste är att skola eller socialtjänst tar initiativ till SSPF-samverkan. Men de kan vara alla som ingår i samverkan det vill säga även fritidsgård och polis.

Du som vårdnadshavare kan föreslå samverkan

Om du som vårdnadshavare tror att SSPF skulle kunna vara ett stöd för ditt barn kan du prata med någon av samverkansparterna. Exempelvis kan du kontakta rektorn på den skola där ditt barn går.

Ibland kan det vara svårt att veta om SSPF passar. Du är välkommen att kontakta SSPF-koordinator och resonera vidare. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Vi behöver ditt samtycke

Vi inom SSPF behöver dela information för att kunna samverka och ge ditt barn och din familj stöd på bästa sätt. För att vi ska kunna göra det behöver du som vårdnadshavare lämna ditt samtycke till att information delas mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten.

Om du vill ha mer information om vad samtycket innebär är du välkommen att kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

En plan gör det tydligt vem som gör vad

Om SSPF är aktuellt för ditt barn, kommer koordinatorn bjuda in till ett möte tillsammans med dig, den unge och de parter som ingår i SSPF.

Före mötet kommer du att prata med koordinatorn för att gå igenom vilka som du/ni önskar ska vara med. Förutom skola, socialtjänst, polis och fritid har du också möjlighet att bjuda in andra som kan bidra, till exempel anhöriga eller andra professionella.

Under mötet bestämmer vi på vilket sätt vi kan hjälpa er som familj och det som bestäms skrivs ned i en åtagandeplan. I planen ska det tydligt framgå vem som ska göra vad och när insatserna ska följas upp.

Målet - en fungerande skolgång och positiv fritid

Efter mötet arbetar var och en med det ni har kommit överens om. Efter en tid träffas ni igen för att följa upp hur det gått och bestämmer om ni behöver fortsätta, göra någon ändring eller om SSPF-samverkan kan avslutas.

När SSPF-samverkan avslutas rivs samtycket och aktörerna har då inte längre möjlighet att dela information mellan varandra om barnet/ungdomen.

Målet med SSPF är att tillsammans vända en negativ utveckling. Få en fungerande skolgång, en positiv fritid och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Sidan uppdaterad 2024-04-07