Om barn eller unga far illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa, är ett gemensamt samhälls­ansvar. Ofta får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan.

Anmälningsskyldighet

Många yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet. Det gäller exempelvis den som jobbar på skolor eller barn- och mödravårdscentraler

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och unga samt personal inom vård och omsorg.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna upp­gifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Personal i familjerådgivning ska genast anmäla till socialnämnden om de får reda på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, eller fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Uppgifts­skyldigheten gäller däremot inte denna yrkesgrupp.

Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att anmälan från de yrkesgrupper som omfattas av anmälningsplikten görs skriftligen. Om anmälaren har behov av att rådfråga socialsekreterare är hen välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Allmänheten kan göra en orosanmälan

Även allmänheten kan - och bör - göra en anmälan till socialtjänsten om den känner till missförhållanden som gäller barn.

Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten och att det inte framgår på något annat sätt, exempelvis genom din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Anmälan skickas till Socialförvaltningen, Östersunds kommun, 831 82 Östersund

Det går också bra att faxa till 063-10 09 30 eller att lämna anmälan över disk på kommunens kundcenter eller i Social- och arbetsmarknadsförvaltningens reception.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets film
"Våld löser inget – Om våld mot barn i Sverige"

Sekretess

Sekretess råder inom socialtjänsten om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt.

Länk till sidan Sekretess och tystnadsplikt

Barns rättigheter

FN:s barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa dessa rekommendationer. Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa.

Bra information från Rädda Barnen

Vad kan du som vuxen privatperson göra om du är orolig för att någon annans barn inte mår bra eller far illa? Rädda Barnen har samlat massor av bra information på sin webbplats.

Länk till Rädda barnens sida Orolig för ett barn - Vad kan jag göra?

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-27