Önskemål om gator och trafik

Vi tar gärna emot tips och önskemål för att förbättra trivseln och tryggheten i trafiken. Men vi kan inte tillmötesgå alla önskemål; vi måste ha ett helhetsperspektiv på trafikflödena i kommunen. Och det finns också en hel del riktlinjer och krav som vi måste ta hänsyn till.

Vi tittar på alla tips och önskemål som kommer in och gör en bedömning av vart och ett av dem. Får vi in tips och önskemål som vi bedömer som bra och relevanta, kommer du att märka det i trafikmiljön.

Nedan kan du läsa om hur vi ser på de vanligaste önskemålen och vad som styr de bedömningar vi gör av inkomna önskemål.

Önskemål om asfaltsramp vid hög kantsten

När vi arbetar med ny asfaltbeläggning eller underhållsbeläggning av asfalt i kommunens tätorter, ser vi samtidigt till att jämna ut nivåskillnader vid infarter, övergångsställen och vid kombinerade gång- och cykelbanor.

Felanmäl gärna

Vid befintliga övergångsställen samt gång- och cykelbanor tar vi gärna emot felanmälningar på höga kanter som försvårar framkomligheten för exempelvis cyklar och barnvagnar. Sådana felanmälningar lägger vi till i vår underhållsplan och åtgärdar vid tillfälle.

Felanmälan av utemiljön

Enkelt avhjälpta hinder

Du kan också, utifrån ett tillgänglighetsperspektiv,

anmäla ett enkelt avhjälpt hinder

Asfaltsramper vid privata infarter

Önskemål om asfaltramper vid privata infarter kan vi tillmötesgå om kantstenen är minst 6 cm hög. Sådana önskemål lägger vi också till i vår underhållsplan och åtgärdar vid tillfälle.

Önskemål om bullersänkande åtgärder

Under 2021 - 2022 gjorde vi en stor översyn av problematiken med trafikbuller. Det arbetet, hoppas vi, ska utmynna i gränsvärden för trafikbuller. Det kan i sin tur resultera i bidrag för bullerdämpande åtgärder, till exempel bullerplank.

Under tiden för denna översyn tar vi inte emot några önskemål om bullersänkande åtgärder utan vi hänvisar till det kommande resultatet av översynen.

Önskemål om sänkt hastighet

Kommunens tätorter Östersund, Frösön, Lit och Brunflo har följande hastighets­begräns­ningar:

  • 40 kilometer i timmen i bostads- och industriområden
  • 30 kilometer i timmen vid skolor och i centrum
  • 60 kilometer i timmen på infartsvägar till tätorter
  • 60 kilometer i timmen även på tillfälliga omledningsvägar då E14 är avstängd

enligt ett beslut i Kommunfullmäktige 2014.

Om hastighetsbegränsningarna inte efterlevs är det, i första hand, en fråga för polisen.

Läs mer om hastighetsgränser på Trafikverkets sida

Önskemål om parkeringsförbud

Många fastighetsägare vill att vi sätter upp skyltar om parkeringsförbud utanför deras fastigheter. Det kan vara för att hålla infarter, entréer eller lastbryggor fria.

De övergripande bestämmelserna för parkering

I trafikförordningen finns övergripande - generella, bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera, enligt dessa regler, anges inte genom vägmärken. Har du körkort ska du kunna reglerna. De generella parkerings­reglerna bygger på två huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att

  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra

Läs mer i Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkera

Alltså råder det oftast redan ett parkeringsförbud vid infarter, lastbryggor etc. På sådana platser har kommunen ingen anledning att sätta upp skyltar som förbjuder parkering.

Som fastighetsägare kan du påminna om P-förbudet

Har du, som fastighetsägare problem med felparkerade bilar vid din utfart? Du kan själv sätta upp skyltar eller dekaler på din fastighet som påminner trafikanterna om parkeringsförbudet.

Vi gör undantag för polis och räddningstjänst

I trånga passager har vi ändå satt upp P-förbudsskyltar trots att parkering är förbjuden enligt de generella reglerna. Det är främst på trånga gator där parkering är tilllåten på båda sidor längs trottoarerna (så kallad kantstensparkering). Det är dock aldrig tillåtet att korka igen en gata så att fordon inte kan ta sig fram och det ansvaret ligger på alla trafikanter att se till. Detta förbud att "korka igen" förstärker vi dock med skyltning på de trånga gator där polis och räddningstjänst upplever återkommande problem.

Står ett fordon i vägen?

Läs mer om vilken hjälp du kan få av kommunen eller polisen med felparkerade fordon

Önskemål om övergångsställe

Vi får ibland in önskemål om nya övergångsställen till gator och vägar som upplevs som extra trafikfarliga. Önskar du ett övergångsställe? Läs först igenom nedan, vad lagen och riktlinjerna säger om övergångsställen. Det är vad vi utgår ifrån när vi bedömer önskemål om övergångsställen.

Gångtrafikanters framkomlighet

Man bör först ha i åtanke att övergångställen är en åtgärd för gångtrafikanters framkomlighet snarare än gångtrafikanters trafiksäkerhet. Lagen säger att fordonsförare har "väjningsplikt mot gående" vid ett övergångsställe. Lagen ger ingen ökad säkerhet för gående. Det kan till och med vara så att övergångställen invaggar gående i en falsk trygghet och att olycksrisken ökar.

3 000 bilar/dygn och 20 gångtrafikanter/timme

Trafikverkets riktlinjer för övergångsställen säger att ett övergångsställe kan anläggas där det passerar

  • minst 3000 bilar/dygn och
  • minst 20 gångtrafikanter under dygnets mest intensiva timme

Då kan det vara befogat med ett övergångsställe utifrån gångtrafikanters framkomlighet.

Uppfylls inte dessa kriterier anlägger vi, i regel inte, ett övergångsställe. Endast vid skolor kan vi ibland vara mer frikostiga.

Sidan uppdaterad 2024-04-04