Hållplats Centrum

Vid Hållplats Centrum kommer det byggas sex nya väderskydd. Det kommer även att byggas en vänthall där diverse service kommer finnas. Kyrkgatan kommer att breddas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Skiss som visar hur nya hållplats centrum kan komma att se ut vid gamla turistbyrån.

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Vad som ska göras

Hållplats centrum får sex nya väderskydd mellan Samuel Permas Gata och Postgränd, samt en vänthall med service som biljettförsäljning, info och WC. De nya väderskydden är naturligtvis tillgänglighetsanpassade, precis som alla väderskydd längs Östersundslänken. Det finns i dagslä­get några olika alternativ för var den nya vänthallen ska placeras och just nu inväntas ett politiskt beslut.

Kyrkgatan breddas på den här sträckan för att underlätta framkomligheten för busstrafiken. Den smala gångvägen som idag finns mellan Kyrgatan och Kyrkparken försvinner. Gående och cyklister hänvisas i stället till gång- och cykelvägarna i Kyrkparken.

Skiss på hur nya hållplats centrum kan komma att se ut

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Mellan Biblioteksgatan och Postgränd breddas gatan genom att kalkstensmuren flyttas någon meter närmare gamla turistbyrån. Ungefär hälften av parkeringsplatserna vid gamla turist­byrån kommer att tas bort till förmån för en parkyta med träd och bänkar. I anslutning till Hållplats Centrum byggs även cykelparkeringar och nya övergångsställen.

Skiss som visar hur nya hållplats centrum kan komma att se ut vid kyrkparken.

Detta är en skissbild och det slutliga utförandet kan komma att avvika från skissen.

Bygget av Hållplats Centrum påbörjas tidigast hösten 2024.

Sidan uppdaterad 2023-11-06