Förskola

Gosedjur på rad

Barn som är skrivna i Östersunds kommun har från 1 års ålder rätt till förskola när vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Samt utifrån behov för familjen i övrigt. I vistelse­tiden inräknas också restid till och från arbetet eller skolan.

Förskola

Förskolan är för barn mellan 1-5 år. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn, i en miljö som utmanar och lockar till såväl lek som lärande. Du som vårdnadshavare bjuds in att vara delaktig i verksamhet.

Se vilka förskolor som finns i Östersunds kommun

Ansök om förskoleplats

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn som är 3-5 år har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Det innebär att barn födda 2017 får en reducering av förskoleavgiften med start från augusti månad. Om barnet har en syskonplats blir placeringen avgiftsfri.

Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för dig som redan har förskoleplats. Vid frågor, kontakta din förskolas rektor.

Samisk förskola

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska, kan ansöka om det i vår e-tjänst för ansökan om förskoleplats. När kommunen fått ansökan kommer kommunens samordnare för förskola kontakta vårdnadshavare.

Ansök om förskoleverksamhet på samiska i e-tjänst 

Barnomsorg på obekväm tid: Dygnet-runt förskola

Du som vårdnadshavare kan få så kallad omsorg på obekväm tid om ditt barn är i behov av barnomsorg utanför den ordinarie förskole­verksamhetens öppettider.

Barnomsorg på obekväm tid

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Med Tempus Hemma kan du som vårdnadshavare till barn på förskola eller fritidshem lägga närvaro­schema och registrera frånvaro direkt via webben. Du kan också ladda ner en app på din smartphone (finns för iOS och Android).

Mer om Tempus Hemma 

Öppen förskola

Öppen förskola är tillgänglig för alla som av någon anledning är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Exempelvis föräldrar som tar ut dagar från föräldraförsäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare, mor- och farföräldrar.

Öppna förskolornas verksamhet

Annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk omsorg är förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Familjedaghem (dagbarnvårdare)

Familjedaghem (dagbarnvårdare) drivs i enskild regi och hör till pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdaren bedriver förskole- och fritidsverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-12 år. Detta under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. Förskolans läroplan liksom Skolverkets allmänna råd ska vara vägledande för verksamheten.

Familjedaghem i Östersunds kommun

I Östersunds kommun finns tre familjedaghem

Starta och bedriva egen fristående verksamhet

Enskilda får starta förskola/fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven, ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Om du är intresserad av att starta fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och vill ha mer information vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Vanliga frågor om förskola

Här får du svar på vanliga frågor om förskolan. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kundcenter på 063‑14 30 00.

Frågor och svar om förskoleverksamhet under coronapandemin

Vem har rätt till förskoleplats?

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan under föräldrarnas arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan. Du har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Får mitt barn vara på förskolan fast jag är föräldraledig eller arbetslös?

Om du är arbetssökande

Förskolebarn i åldrarna 1-5 år har rätt till plats i förskola 25 timmar i veckan när föräldrar är arbetssökande. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Om du är föräldraledig

Barn till föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon, får nyttja platsen 15 timmar i veckan. Första månaden efter ett syskons födelse får barnet nyttja sin plats i samma utsträckning som tidigare.

Vad kostar det att ha sitt barn på förskola?

Vad kostar förskola för 3-5-åringar?

Hur beräknas min/­vår inkomst?

Vilken avgift du/ni ska betala för förskoleplats beror på hur stor inkomst hushållet har. Kommunfullmäktige har beslutat att avgiften för förskoleplats ska vara en viss procent av hushållets totala inkomster. Vilken procentsats som gäller beror på hur mycket ni tjänar. Östersunds kommun har en maxtaxa, vilket innebär att du/ni aldrig behöver betala mer än maxtaxan oavsett vad ni tjänar.

De inkomster kommunen baserar avgiften på är:

 • Lön (före skatt) samt andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (före skatt)
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter räknas inte med.
 • Dagpenning vid rep utbildning med mera. För dig som egenföretagare beräknas överskottet ditt företag fått in enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Om din inkomst varierar från månad till månad räknar vi den totala inkomsten under ett visst antal månader och delar därefter inkomsten i antalet månader och utgår ifrån det.

Läs mer på sidan Avgifter och regler

Betalar man avgift även när barnet är ledigt, exempelvis på sommaren?

Ja, du betalar en avgift för att ditt barn har tillgång till en plats i förskolan. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Läs mer på sidan Avgifter och regler

Kan man betala räkningen via autogiro?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00 så ordnar vi det.

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Du kan förlora platsen på förskolan, men först gör vi så här:

 • Betalningspåminnelse går ut cirka 5 dagar efter förfallodagen.
 • En påminnelseavgift tillkommer med 50 kronor per faktura.
 • Om du inte betalat efter påminnelse skickas ett inkassokrav ut efter ytterligare 14 dagar. Då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura.
 • Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.
 • Om du som vårdnadshavare har en gammal barnomsorgsskuld kan du inte få någon ny barnomsorgsplats innan du betalat skulden.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll* i Östersunds kommun där barnet är folkbokfört ska betala avgiften. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Om ni vill dela på fakturan behöver ni fylla i blanketten för delad barnomsorgsplats. Då grundar vi avgiften på den sammanlagda inkomsten i båda vårdnadshavarnas hushåll.

*Med hushåll menar vi såväl ensamstående som makar. Med makar menar vi även två personer som lever tillsammans i en relation och har eller har haft ett gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Ladda ner blanketten för delad barnomsorgsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Man betalar avgift för den aktuella månaden. Det innebär att du betalar räkningen som gäller för april i slutet av april. Räkningen skickas den 20:e varje månad.

Du som har en internetbank kan betala din avgift till oss med e-faktura. Det innebär att räkningen skickas till dig via din internetbank - du får alltså ingen pappersfaktura i brevlådan.

När du loggar in på din bank får du ett meddelande om att du har en ny faktura att betala. Klicka på fakturan så får du upp den på skärmen. Sedan behöver du bara kontrollera och godkänna fakturan så betalas den automatiskt.

Om du vill ha e-faktura på din avgift från Östersunds kommun anmäler du detta på din internetbank.

Kan man flytta fram förfallodatum på räkningen?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Kan man lägga upp avbetalningsplan på en skuld?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Har kommunen skyldighet att ordna annan omsorg när vår förskola har utvecklingsdagar?

Ja. Förskolan ska lösa omsorgsbehovet för dem som behöver det.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden för en förskoleplats är en månad. Du skall använda en särskild blankett som heter "Uppsägning av förskole/fritidshemsplats" och uppsägningen gäller från den dag blanketten kommer in till oss. Du betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

När måste jag ansöka om förskoleplats? Hur lång är väntetiden?

Om möjligt bör du göra din ansökan sex månader innan du önskar tillgång till platsen. Enligt lag måste en kommun erbjuda plats inom skälig tid (4 månader).

Mer information om ansökan och uppsägning av plats

Jag har delad vårdnad om mitt barn. Vi föräldrar bor i olika kommuner, och barnet bor varannan vecka hos oss. Har vi rätt till förskola i båda kommunerna?

Nej, ni har inte rätt till barnomsorg i båda kommunerna. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Du/ni kan dock göra en ansökan om plats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, men kan då eventuellt få ett avslag.

Är mitt barn försäkrat i förskolan?

Alla barn som går i Östersunds kommuns förskolor är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på förskolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector som barnen och eleverna är försäkrade.

Mer information om försäkringar

Öppettider

Förskola

Förskolan öppnar under vardagar 06.30 och kan vid behov ha öppet till 18.30.
I områden där större förskolor finns kan förskolor med 1-2 avdelningar ha ett kortare öppethållande 07.00-17.00.

Följande förskolor har öppet 7.00-17.00:

 • Torvalla: Förskolan Gimlegården, Förskolan Smörkransen
 • Odensala: Förskolan Lillgården
 • Centrala Östersund: Förskolan Regnbågen, Förskolan Litsvägen, Förskolan Hjorten
 • Frösön: Förskolan Primus

För dig som har omsorgsbehov annan tid på dygnet och under helger, har kommunen dygnet-runtplatser på Östersunds Ob-omsorg, som har sina lokaler på Förskolan Remonthagen.

Öppen förskola under skollov

Under skolans ledigheter har våra familjecentraler begränsade öppettider, som du kan ta del av vid respektive familjecentral.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut fram till klockan 18.30.

För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 och fram till klockan 18.30.

Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Utvecklingsdagar

Tre dagar per termin har förskolor rätt att ordna utvecklingsdagar för samtliga i personalen. För fritidshemmen är det två utvecklingsdagar per termin. Dessa dagar kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller erbjudas verksamhet på annan förskola/fritidshem. För datum om utvecklingsdagarna på din förskola, se respektive förskola.

Sammanslagning under lov

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, görs ofta sammanslag­ningar mellan förskolor och fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan platsen erbjudas på annan förskola/fritidshem under en period.

Har du synpunkter på våra förskolor?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-20