Parker och grönområden

Barn leker med vatten i en fontän

Foto: Göran Strand

Stadens parker och grönområden erbjuder en mängd möjligheter. Det finns utrymmen för lek, social samvaro och stillhet. Parken och träd­gården är också en plats för återhämtning för den stressade nutids­människan.

Här kan du läsa om några av stadens parker.

Vid många parker finns det lekplatser. Läs mer om kommunens lekplatser

 

Badhusparken

Vinterstadens kärna där östersundare och andra besökare träffas och njuter av vintern, som är den tid då Badhusparken förvandlas till Vinterparken. Skridskoåkning, släd­åkning, snö­borgar, isskulpturer och massor av andra trevliga aktiviteter mitt i centrala Östersund! Besök Vinterparkerns webbplats för mer information.

www.vinterparken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under sommaren finns också en hel del att göra. Här kan du träffa folk, leka på lek­plats­en, testa skate-rampen eller bara äta glass och strosa omkring för att titta på båt­livet ute på Storsjön. Vill du köpa något gott fika finns Café Badhusparken annars går det utmärkt att slå sig ned under ett träd med en bra bok och lite picknick. Den spelsugne kan dess­utom spela minigolf, låna kubb, krocket och utomhusschack. Det finns en fin gräsyta för kubb och krocket utanför caféet och schack­brädan hittar du mitt emot scenen.

Offentlig konst i Badhusparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalhemsparken

Parken har ett vackert läge vid Storsjöns strand mellan gångbrons fäste på Frösösidan och Vallaleden. Dalhemsparken bjuder in både till vila och aktivitet. Här finns perman­enta sittplatser vid vattnet med stolar som går att vrida på så att du hela tiden kan vända dig mot solen. Här finns även nya planteringar i kalkstensmurar med sommarblommor samt buskar och stora gräsytor.

Det finns också ett utegym med olika redskap, klätternät, pumptrackbana. Dessutom finns Surfbukten här med bland annat två stora bryggor med hopptorn på den norra bryggan.

Fridgårdsparken/Torlandsparken

Fridgårdsparken ligger intill Parkskolan och är utformad för skolidrott och rekreation. Här finns bland annat skateboardramp, discgolfbana, fotbollsmål och beach­volley­boll­bana. I närheten av skaterampen hittar du konstverket Majblomman som går bra att både sitta och vila på. I parken hittar du också en del, för oss, exotiska växter som hassel eller manchurisk valnöt.

Offentlig konst i Frigårdsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Historik

Parken fick sitt namn av 1923 års namngivningskommitté. Ursprungligen var marken här mycket sank, men på 1960-talet dikades området ur och cirka 5 kilometer dräner­ings­rör grävdes ned. Därefter fungerade området en tid som parkförvaltningens plantskola.

När man vid 1960-talets mitt anlade parken, användes överblivet material från denna: hassel, lind och alm planterades utmed vägarna. Här har funnits kul­stöt­nings­ring, stav­hopps­låda, längd- och höjdhoppsgrop samt bollplan.

Torlandsparken

Parken ligger mellan Parkskolan och Odenslundsskolan.

Frösödalsparken

En trevlig och mysig oas på Frösön. 1986 ritades lekplats och planteringar. Dessförinnan låg här ett torg med en liten kiosk.

Frösö strand

Populärt grönområde med goda förbindelser med centrum. I anslutning till området går Mjällestigen som är en välanvänd naturstig.

När man följer Önevägen ett stycke väster om Vallsundsbron, kommer man till Frösö strand.

Det här är Frösöns längsta strandstråk med gång- och cykelbana som sträcker sig från Mjälle i väster, förbi Frösö sjukhusområde och hela vägen mot båthamnen i Hornsberg i nordöstlig riktning. Mot Mjälle har stråket en mer utpräglad naturkaraktär och mot båthamnen mer parkkaraktär.

Kyrkparken

I Kyrkparken kan man titta på olika träd. Skyltar finns vid 13 av dessa träd och en kartan med information om träden sitter i Kyrkans informationsskåp vid utgången till Kyrkgatan.

Offentlig konst i Kyrkparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lillsjön

En pärla i Östersund och det första kommunala naturreservatet i Östersund. Här finns det mesta. Bra fiske som är fritt. En fantastisk flora som du kanske bara hittar i en stad som Östersund. Här kan du grilla din korv och dricka ditt medhavda kaffe vid grillplatsen.

En handikappanpassad spångad slinga på 700 m guidar dig igenom det typiskt centraljämtlänska landskapet. Sjön är också en omtyckt badsjö med brygga och en sandstrand. Du tar dig hit med buss nr 1, 4 och 9.

Lövbergaparken/Björkbackaparken

Här kan du hitta barnens skog. Den är full av riktigt grova träd som barnen kan gömma sig bakom. Plats för lek i en trevlig miljö. Här finns dessutom ett mysigt kafé, tennis­planer samt boulebanor och en tillgänlighetsanpassad lekplats. Du kommer hit med buss nummer 6 och 8.

Offentlig konst i närheten av Lövbergaparken/Björkbackaparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minnesgärde

Parkområdet i anslutning till stranden vid Minnesgärde utgörs av ett tidigare villaområde med ett flertal tomter. Samtliga hus är i dag rivna, men trädgårdsvegetationen som ramar in tomterna finns fortfarande kvar och vittnar om områdets tidigare historia. Träd­gårdsvegetationen skapar flera mindre rumsbildningar som är trivsamma och bidrar till områdets kvalitéer.

Vid Minnesgärde finns goda badmöjligheter och stora, öppna gräsytor för sport och lek, samt en beachvolleyplan. Området var tidigare ett populärt lekområde för många barn från Odensalaområdet.

Här finns även en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga och en anpassad rastplats. Om­rådet kommer succesivt att utvecklas till ett tillgängligt strandnära rekreations­område. Stigen efter Storsjön fram mot "Kalkan" kallas också för kärleksstigen. Besök platsen så förstår du. Följ Storsjöstråket så långt som möjligt, där börjar stigen. Du kan ta dig hit med buss nummer. 9.

Odenparken

Odenparken utgörs av ett större parkrum beläget i anslutning till Stuguvägen. Det stora parkrummet smalnar av österut och övergår till ett grönt stråk med björkrader. I anslutning till entrén till Campusområdet vidgar sig parken till en större rumsbildning igen.

I anslutning till entrén till Campusområdet i den östra delen finns en bågformad pergola, soffor, perenn- och buskplanteringar.

Den nedre, västra delen av Odenparken började anläggas 1927 på mark som hade avsatts för parkändamål mellan stadskärnan och Odenslund som utgjordes av friare bebyggelse utanför stadsområdet.

Odenparken är en viktigt del i ett grönt stråk och kommunikationsstråk längs Stugu­vägen. I den nedre delen genomkorsas parken även av en gång- och cykelväg som via en tunnel under Stuguvägen ansluter till stadsdelen Odenslund.

Tullparken

I början på södra delen av Strandgatan vid Gamla Tullhuset numera Gaaltje - samiskt kulturcenter ligger denna park.

Historik

Tullhuset byggdes 1889 på en tomt som förut varit fattighustomt. Eftersom huset är ett av de äldsta bevarade i Östersund och är byggt i en lite ovanlig nyrenässansstil, är det av särskilt kulturhistoriskt värde.

De första anläggningsarbetena i parken gjordes 1892-98 och bör ha liknat dem i Kyrkparken.

1915 veks 250 kronor för omändringar i samband med att ett stickspår skulle dras från järnvägen upp mot tullhuset. Det arbete som utfördes det året var bara en tillfällig lösning. Man beslöt att riva häcken som löpte längs Strandvägen och ersätta den med en ny efter att trottoaren breddats liksom trottoaren längs Södra Postgränd.

1917 besökte Park- och Planteringskommittén parken och beslutade att tre gångar mellan Köpmangatan och Strandgatan skulle behållas med vissa ändringar. En ny gång mellan Nya Postgränd och Tullhuset skulle anläggas. Häcken mot Strandgatan revs upp och ersattes med ett enkelt stängsel. Alla buskage togs bort och på i deras ställe såddes gräs så att hela parken bestod av gräs-matta med friväxande träd.

1926 anmälde Park- och Planteringskommittén till Magistraten att ungdomar spelade boll så att gräsmattan skadades.

1935 fanns i parken 4 soffor.

1943 önskade de boende kring parken att dess popplar skulle gallras för att släppa in mer ljus.

1947 gjordes 11 parkeringsplatser längs Köpmangatan.

1954 fick Östersunds Elektriska Aktiebolag tillstånd att under 10 år ha en trans­formator­station i parkens nordöstra hörn.

1956 höjdes marken i delar av parken.

1959 fick Frälsningsarméns ungdomskår tillstånd att hålla friluftsmöten för barn och ungdomar två gånger i veckan under juli och augusti.

Sedan 1960-talet fanns där en stor lekplats med boll-/isbana, karusell, klätterställning och sandlåda. När en värmecentral byggdes i nordvästra hörnet togs en del lekredskap bort. V.centralen är riven, kvar finns en stor sandlåda. 1987 gjordes ny planterings- och utrustningsplan.

Österängsparken

Österängen är belägen i den norra delen av stadsdelen Söder i anslutning till centrum och utgör historiskt gränsen mellan rutnätsstaden och den friare bebyggelsen på Söder.

Österängen är den största parken i anslutning till stadskärnan och är av stor betydelse som större grönområde i anslutning till den parkfattiga stadskärnan. Parken karaktär­i­seras som en gräspark och domineras av en större öppen gräsyta på sydvästsluttningen nedanför Stora kyrkan.

Österängen har ett viktigt användningsområde som aktivitetsyta vid skolavslutningar och andra evenemang där den stora öppna gräsytan är värdefull. De öppna ytorna utnyttjas även för spontanidrott, lek och spel, picknic etcetera.

Invasiva arter och träd på lut

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-30