Elda ute eller inne

Vad ska du tänka på när du eldar ute och inne. Och vad ska du göra om du störs av att någon eldar.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen inte orsakar olägenheter, samt sker på ett säkert.

Elda trädgårdsavfall

Sen den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker, oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område.

Men eldning av trädgårdsavfall inte automatiskt olagligt trots lagändring. Så länge eldning sker enligt våra lokala föreskrifter och inte medför olägenhet är det tillåtet att elda i Östersunds kommun. Det kan komma att bli ett undantag i de lokala föreskrifterna som gör att privatpersoner kan elda sitt trädgårdsavfall på samma sätt som innan 1 januari 2024.

Eftersom det nationellt råder oklarheter gällande hur trädgårdsavfall ska hanteras enligt avfallsförordningen i samband med majbrasor samt att det är kort om tid fram till valborgsmässoafton har miljö- och samhällsnämnden beslutat att dispens för majbrasor inte behöver sökas under 2024.

Elda utomhus

Vid utomhuseldning gäller följande inom Östersunds kommun:

  • Förutsatt att det inte råder eldningsförbud får du göra upp lägereld samt elda för att bränna av mark.
  • Du får inte elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september. Är du utanför detaljplanerat område gäller inte detta. Under övrig tid får du elda förutsatt att avfallet är torrt och att du inte stör andra. Valborgs­mässoafton och första maj är undantag från denna bestämmelse.
  • Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
  • All annan eldning med avfall, såsom plast, gummi, textilier, papp, avfall från bygg-, rivnings- eller renoveringsarbeten är förbjuden. Sådant avfall ska du lämna till återvinning. I synnerliga fall kan du som fastighetsägare ansöka om undantag från denna bestämmelse.

Brandrisk och eldningsförbud

Räddningstjänsten Jämtland informerar om eldningsförbud. Besök deras webbsida eller ring dem på 063-14 80 00.

Räddningstjänsten Jämtland

Prognoser för brandrisk i skog och mark hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket har tagit fram broschyren Elda rätt med tips som kan hjälpa dig att elda brandsäkert, uppnå god förbränning och elda med så små utsläpp av luftföroreningar som möjligt.

Elda inomhus

Särskilda regler gäller för dig som bor inom detaljplanelagt område och eldar fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i vedpanna (exempelvis ved, flis, pellets och briketter). Har du en vedpanna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är det inte tillåtet att elda under perioden 1 juni–15 augusti.

Det är viktigt att eldningsanordningen för fasta bränslen har god lufttillförsel och att bränslet förvaras torrt. Eldningsanordningen får eldas med det bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av obehandlat, rent trä.

Östersunds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 197 kB.

I vår bygglovsguide för eldstäder hittar du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

På Naturvårdsverkets webb kan du också läsa mer om hur du eldar med ved i kamin, spis och ugn: Elda med ved i kamin, spis och ugn - Naturvårdsverket

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen kundcenter på 063-14 30 00 eller använda vår e-tjänst Bostadsklagomål.

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-04-22