Fastighetsgränser

Om du är osäker på var gränsen för din fastighet går eller om du behöver hjälp med att märka ut gränsen så kan kommunens lantmäterimyndighet hjälpa dig.

Många fastigheter har sina gränser utmärkta med olika typer av markeringar, till exempel gräns­rör eller råstenar (stenrösen).

Det är bara lantmäterimyndigheten som får markera de lagliga gränserna för en fastighet. Du får däremot söka din egen gräns och märka ut den med till exempel käppar. Du kan också hugga upp gränslinjen, måla träd i gränslinjen eller tydliggöra markeringar med färg, märkbrickor, pinnar eller liknande. Observera dock att dina markeringar inte är juridiskt bindande. Tänk också på att du aldrig får flytta, förstöra eller på annat sätt ändra en befintlig gränsmarkering.

Hjälp med fastighetsgränserna

Vi kan hjälpa dig att hitta dina gräns­marker­ingar, vilket kallas gränsutvisning. Du kan också få hjälp med att markera ut de lagliga gränserna för din fastighet, vilket kallas särskild gräns­utmärkning. Om det är oklart var den lagliga gränsen för din fastighet går så kan vi också hjälpa till med en så kallad fastighetsbestämning.

Om du planerar en åtgärd, till exempel markarbete, som kommer att innebära att en gränsmarkering rubbas eller flyttas ska du kontakta oss innan arbetet utförs.

Gränsutvisning

Du kan få hjälp av oss med att hitta dina gränsmarkeringar. Det kallas att göra en gränsutvisning och innebär att en lantmätare eller mätnings­ingenjör, med hjälp av bland annat kartor och gränsmarkeringar på marken, söker reda på gränsens sträckning och märker ut den med stakkäppar eller färg. Såna utmärkningar är bara till för att förtydliga var gränsen går och har ingen juridisk rättsverkan.

Hur beställer jag en gränsutvisning?

Du kan beställa en gränsutvisning i våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Kostnaden för gränsutvisning debiteras per timme.

Beställ kartor och mätningstjänster (e-tjänst)

Särskild gränsutmärkning

Om det inte finns några juridiska tveksamheter om var fastighetsgränsen går, men gränsmarkeringarna är otydliga, har för långt avstånd mellan sig eller har försvunnit vid till exempel markarbeten, kan vi hjälpa till med en så kallad särskild gränsutmärkning. De gränsmärken vi då sätter blir rättsligt bindande och markeras också på en förrättningskarta.

Om du vill ansöka om särskild gränsutmärkning så är det den kommunala lantmäteri­myndigheten du ansöker hos. Du ansöker då om en lantmäteri­förrättning och kryssar i rutan "Särskild gränsutmärkning".

Ansökan om lantmäteriförrättning (e-tjänst)

Kostnaden för särskild gränsutmärkning debiteras per timme.

Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning är en typ av lantmäteriförrättning som innebär att vi utreder och därefter beslutar om var gränserna för de aktuella fastigheterna går, vilka servitut eller andra rättigheter som gäller och i vilken omfattning sådana gäller. Det beslut vi tar blir rättsligt bindande.

Om du vill ansöka om fastighetsbestämning så är det den kommunala lantmäteri­myndigheten du ansöker hos. Du ansöker då om en lantmäteri­förrättning och kryssar i rutan "Fastighetsbestämning".

Ansökan om lantmäteriförrättning (e-tjänst)

Vad kostar det?

Du betalar fast pris för husutstakning och lägeskontroll. Gränsutvisning betalar du per timme.

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid lantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand.

Kartor, mätningstjänster och lantmäteri
Prislista och taxor Pdf, 58.6 kB.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du vill veta mer om fast pris för förrättningar.

Handläggning

Handläggningstid för gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll är tre arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande nybebyggelse för permanentbostad är cirka 120 arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande fastighetsbildning av vikt för näringslivet är cirka 180 arbetsdagar.

Beställning

Du beställer gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll direkt i vår e-tjänst.

Beställ kartor och mätningstjänster (e-tjänst)

Sidan uppdaterad 2023-03-16