Lantmäteriförrättning

Östersund har en kommunal lantmäteri­myndig­het vilket innebär att det är kommunen som utför lantmäteriförrättningar som exempel­vis avstyck­ning, klyv­ning eller sammanläggning av fastigheter.

Ansök om lantmäteriförrättning

Om du vill få en lantmäteriförrättning utförd ska du ansöka om lantmäteriförrättning hos Östersunds kommun via vår blankett. Du kan också göra ansökan via statliga Lantmäteriets e‑tjänst.

Vid ansökan anger du vilken typ av förrättning du vill få utförd. Nedan kan du läsa mer om olika typer av förrättningar.


Olika typer av lantmäteri­förrättningar

Avstyckning​ av fastighet

En avstyckning är en åtgärd då en del av en befintlig fastighet skiljs av och blir en ny fastighet med egen fastighetsbeteckning. Detta kan till exempel ske då någon köpt mark för att bygga ett bostadshus.

Fiskerätt

Har du frågor om fiskerätt? Kontakta kommunens kundcenter, på telefonnummer 063-14 30 00.

Klyvning av fastighet

Om en och samma fastighet har flera ägare kan fastigheten delas upp så alla ägare får varsin bit. Den ursprungliga fastigheten upphör då och nya fastigheter bildas i dess ställe.

Sammanläggning​ av fastigheter

Om två eller flera fastigheter har samma ägare kan dessa fastigheter läggas ihop till en ny fastighet. Den nya fastigheten får då också en ny fastighetsbeteckning.

Fastighetsreglering

Vid en fastighetsreglering överför man mark från en fastighet till en annan. Fastighets­reglering kan också innebära att man bildar, ändrar eller upphäver servitut eller sam­fälligheter, eller att man rättsligt överför ett fastighetstillbehör, till exempel en byggnad eller en brygga, från en fastighet till en annan.

Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning innebär att vi utreder och därefter beslutar om var gränserna för de aktuella fastigheter går, vilka servitut eller andra rättigheter som gäller och i vilken omfattning sådana gäller. Det beslut vi tar blir rättsligt bindande.

Läs mer om fastighetsbestämning på sidan Fastighetsgränser

Särskild gränsutmärkning

Om gränsmarkörerna är otydliga, har för långt avstånd mellan sig eller har försvunnit vid till exempel markarbeten kan vi hjälpa till med en så kallad särskild gränsutmärkning. De gränsmärken vi då sätter blir rättsligt bindande och markeras också på förrättningskarta.

Läs mer om särskild gränsutmärkning på sidan Fastighetsgränser

Ledningsrättsförrättning

Ledningsrätt innebär rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya exempelvis el- och vattenledningar på någon annans fastighet. 

Läs mer om ledningsrätt på sidan Servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt

Anläggningsförrättning

Ibland uppstår situationer då flera fastigheter har behov av samma sak. Det kan vara att flera fastigheter har behov av en gemensam väg, parkeringsplats, lekplats eller ett gemensamt garage. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning kan man tillgodose det behovet och fastställa hur den gemensamma anläggningen ska förvaltas i framtiden.

En gemensamhetsanläggning i Östersunds kommun kan bara bildas genom att den kommunala lantmäterimyndigheten utför en så kallad anläggningsförrättning. En anlägg­ningsförrättning är en typ av lantmäteriförrättning.

Ett vanligt sätt att förvalta en gemensamhetsanläggning är att bilda en så kallad sam­fällighets­förening.

Bilda gemensamhetsanläggning genom anläggningsförrättning

För att bilda en gemensamhetsanläggning måste minst en av de deltagande fastighet­erna skicka in en ansökan om anläggningsförrättning. Vid en anläggningsförrättning fastställer förrättningslantmätaren regler för hur de deltagande fastigheterna ska bygga, sköta och fördela kostnader för gemensamhetsanläggningen. I anläggningsbeslutet står också vilka som har rätt att nyttja gemen­samhets­anlägg­ningen.

Ändra andelstal i gemensamhetsanläggning

Om andelstalen i gemensamhetsanläggningen ska förändras behöver du anmäla detta till kommunens lantmäterimyndighet.

 • Blanketten Ändring av andelstal används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat nya andelstal.

 • Blanketten Överenskommelse om ändrat andelstal används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
  - när en fastighet ska gå med i en samfällighet
  - när en fastighet ska lämna en samfällighet
  - när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten
  Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

Bilda samfällighetsförening

Att bilda en samfällighetsförening är ett vanligt sätt att förvalta till exempel en enskild väg, en parkeringsplats eller en annan så kallad gemensamhetsanläggning. En sam­fällig­hetsförening kan också kallas vägsamfällighet eller enskild förening. Vad de kallas beror på vilket regelverk som gällde då de bildades.

En samfällighetsförening är en juridisk person med ett organisationsnummer.

Bilda samfällighetsförening genom sammanträde

För att bilda en samfällighetsförening måste det först finnas en gemen­samhets­anlägg­ning eller samfällighet att förvalta.

Samfällighetsföreningar i Östersunds kommun kan bara bildas genom att den kommunala lantmäterimyndigheten håller ett sammanträde med berörda parter.

Det kan vara bra att förbereda sig för sammanträdet genom att till exempel prata om vilka som ska väljas till olika poster i styrelsen, som ordförande, ledamöter, revisor och suppleanter. På sammanträdet antar ni också samhällighetsföreningens stadgar.

​Ändra i samfällighetsföreningar

Ibland kan man behöva ändra något i samfällighetsförening. Man kan till exempel behöva uppdatera taxeringslängden eller delägarförteckningen, göra ändringar i styrelsen eller stadgarna eller ändra andelstal. Ofta ska du då meddela oss om detta, eller anmäla det till det statliga Lantmäteriets register.

Östersunds kommun kan också behöva godkänna vissa ändringar.

 • Ändra andelstal:
  Om styrelsen kommer överens med en av fastighetsägarna i er samfällighetsförening om att ändra andelstal måste Östersunds kommun godkänna detta. Om er samfällighetsförening fått befogenhet av Östersunds kommun att själv ändra andelstal måste ni ändå anmäla detta till oss så att vi kan registrera ändringen.

 • Ändringar i styrelse eller stadgar:
  Om er förening vill göra ändringar i styrelse eller stadgar ska ni anmäla det direkt till samfällighetsföreningsregistret, SFR. Mer information om registret finns på Lantmäteriets webbplats.

 • Uppdatera taxeringslängd eller delägarförteckning:
  Vi kan hjälpa till med att uppdatera taxeringslängd eller delägarförteckning i din samfällighetsförening. Kontakta kommunens kundcenter för mer information.

Vad kostar det?

Du betalar fast pris för husutstakning och lägeskontroll. Gränsutvisning betalar du per timme.

Hur mycket ditt ärende kostar beror på hur mycket tid lantmätaren behöver lägga ner på ditt ärende. Du betalar per timme, men för vissa standardförrättningar kan du få ett fast pris på förhand.

Kartor, mätningstjänster och lantmäteri
Prislista och taxor Pdf, 58.6 kB.

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se om du vill veta mer om fast pris för förrättningar.

Handläggning

Handläggningstid för gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll är tre arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande nybebyggelse för permanentbostad är cirka 120 arbetsdagar.

Handläggningstid för förrättning gällande fastighetsbildning av vikt för näringslivet är cirka 180 arbetsdagar.

Beställning

Du beställer gränsutvisning, husutstakning och lägeskontroll direkt i vår e-tjänst.

Beställ kartor och mätningstjänster (e-tjänst)

Sidan uppdaterad 2023-03-06