Förnyelsepriset

Vy från Österberget på Frösön ner mot centrum. Staden sjuder av ljus i natten och himlen lyser upp av ett mäktigt norrsken.

För att öka nyttan och kvaliteten för kommunens medborgare delar Östersunds kommun årligen ut Förnyelsepriset. Priset uppmärksammar förnyelse och förbättring inom alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Östersunds kommun.

Internt pris med fokus på resultat

För att vinna ska verksamheten ha genomfört någon typ av förnyelse med gott resultat. Förnyelse kan vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller något som gjort arbetet enklare. Det kan vara stora eller små utvecklings­projekt, vardagsförbättringar, en ny metod, ett arbetssätt eller nya former för dialog och kommunikation. Det viktiga är inte typen av förnyelse utan resultatet.

Vinnare av Förnyelsepriset 2022

Vuxenenheten, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

 • Prissumma: 50 000 kronor
 • Förnyelse: Genom att kombinera befintlig ASI-verktyg med ett digitaliserat arbetssätt har Vuxen enheten lyckats skapa en unik statistikkälla som har bidragit till förbättrade förutsättningar till att möta individer med beroendeproblematik, den egna verksamheten samt den svenska beroendevården som helhet.
 • Motivering: De har skapat ett unikt sätt för systematisk uppföljning både på individ- och verksamhetsnivå och har på detta sätt skapat förutsättningar att förbättra svensk beroendevård.

Andra plats: Samhällsbyggnad

 • Prissumma: 25 000 kronor
 • Förnyelse: Med framtagandet av Klimatlådan får elever och lärare på ett innovativt och lärande sätt arbeta med såväl problem som lösningar, både lokalt och globalt, i en av vår tids stora utmaningar – klimatet.
 • Motivering: För att möta elevers upplevelse av oro inför klimatförändringarna har de på ett utmärkt sätt konkretiserat och gjort klimatfrågan med alla dess utmaningar enkel att förstå.

Tidigare vinnare

Vinnare 2021

Projektenheten, Teknisk förvaltning

 • Prissumma: 50 000 kronor
 • Förnyelse: De har, genom två olika projekt, skapat ett filtermaterial som är lokalproducerat och har väldigt god filtration.
 • Motivering: ”Det geniala i det enkla. Ett unikt koncept och strävan efter det närproducerade, med fokus på att skapa en bättre miljö och vattenkvalitet för alla invånare!”

Andra plats: Lärcentrum

 • Prissumma: 25 000 kronor
 • Förnyelse: De har jobbat med att bygga en grön vägg med växter för att skapa studie ro och engagemang, samt även digitaliserat sig genom att ta plats i ungdomarnas miljö via discord som är ett virtuellt forum där man kan chatta och prata med varandra över internet.
 • Motivering: ”Med nytänkande och uppfinningsrikedom, samt en digitalisering, har man med små medel gjort stor skillnad för många unga i Östersunds kommun”

Tredje plats: Öppna förskolan

 • Prissumma: 10 000 kronor
 • Förnyelse: De har genom pandemin anpassat sig och ansträngt sig för att kunna hålla öppet för nyanlända genom olika uteaktiviteter och kulturella utmaningar och även restriktioner runt covid-19.
 • Motivering: ”Genom att anpassa sin verksamhet trots den situation som råder i vårt samhälle har man på ett beundransvärt sätt fortsatt att hålla sina dörrar öppna och fyllt en viktig funktion för många nyanlända familjer”

Vinnare 2020

Priset uteblev på grund av covid-19

Vinnare 2019

Östbergsskolan

 • Prissumma: 50 000 kronor
 • Förnyelse: Studiegård för elever med behov av särskilt stöd.
 • Motivering: ”Genom engagerade medarbetare har man med ett nytt och innovativt arbetssätt med stor framgång nått ut till den utsatta målgruppen. Med fantastiska resultat har måluppfyllelsen ökat och skapat otroliga värden för både individen och samhället – både nu och i framtiden.”

Andra plats: Hälsofrämjande enheten

 • Prissumma: 25 000 kronor
 • Förnyelse: Förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa.
 • Motivering: ”Med utgångspunkt i individens behov och förmåga, har man skapat ett arbetssätt som med stor framgång ökat välbefinnande och självständighet hos nämnda målgrupp. Ett arbete som uppmärksammats utanför Östersunds kommun och nu spridit sig vidare – både innanför och utanför rikets gränser”

Tredje plats: Team vuxen och IT-enheten

 • Prissumma: 10 000 kronor
 • Förnyelse: Digitalisering av socialtjänsten.
 • Motivering: ”Med initiativ från en modig och driven medarbetare med en SMART idé, har detta projekt resulterat i stor nytta för både medarbetare och medborgare. Arbetet visar inte bara på ett utmärkt exempel på samarbete mellan förvaltningarna – utan även ett lyckat samarbete med vår digitala medarbetare, roboten TinTin”

Vinnare 2018

Delad förstaplats: Teknik och Service

 • Prissumma: 33 750 kronor
 • Förnyelse: Trygg även utanför hemmet
 • Motivering: ”Med stor nytta för användarna och deras anhöriga, har den här arbetsgruppen, genom sitt kreativa sätt att tänka utanför boxen, bokstavligen öppnat dörrarna för ett stort antal medborgare. Ett arbete som lett till att Östersund i dag är Sveriges ledande kommun inom området”.

Delad förstaplats: Östersunds bibliotek i samarbete med Familjehemsteamet

 • Prissumma: 33 750 kronor
 • Förnyelse: Boken som kompis
 • Motivering: ”Genom ett innovativt samarbete mellan förvaltningsgränser och kompetensområden, med utgångspunkt från barnets situation, har dessa skilda verksamheter skapat stort värde för den enskilde individens livssituation – nu och i framtiden”.

Tredjeplats: Storsjöskolan

 • Prissumma: 10 000 kronor
 • Förnyelse: Pulsträning för ett förbättrat mående
 • Motivering: ”Med engagerade nyckelpersoner och lyhört ledarskap har man implementerat en aktivitet som skapar stora vinster på flera plan för målgruppen. Ur en lyckad och effektiv testperiod har det nu blivit en del av den ordinarie verksamheteten”.

Vinnare 2017

Fordonsenheten

 • Prissumma: 50 000 kronor
 • Motivering: Denna arbetsgrupp har visat på stort mod och handlingskraft där man genom sin förnyelse aktivt har bidragit till ett mer hållbart Östersund. Inom ett område som omgärdats av viss skepsis har man visat att det går att ta nya grepp. Resultatet är tydligt och nyttoeffekten är stor och viktig för allas vår framtid.

Delad andraplats: HVB-hemmet Ankaret

 • Prissumma: 17 500 kronor
 • Motivering: Genom ett lyhört ledarskap och en kreativ och engagerad arbetsgrupp har man skapat förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Förnyelsen är en flexibel lösning på ett tydligt problemområde och resultatet är en attraktiv arbetsplats med motiverade medarbetare.

Delad andraplats: Fagervallsskolan

 • Prissumma: 17 500 kronor
 • Motivering: Genom engagemang och uthållighet visar denna enhet att det går att uppnå resultat som stärker en bred målgrupp. Förnyelsen är ett medvetet val av verktyg som utvecklar och inkluderar och skapar en röd tråd genom hela verksamheten. Resultatet är en kunskapsbas som förenar och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Om priset

Tre olika prissummor

Bidragen tävlar om totalt tre prissummor som ska användas till verksamhetsutveckling:

 • 50 000 kronor
 • 25 000 kronor
 • 10 000 kronor

Ansökan och nominering

Det är verksamheterna själva som ansöker om förnyelsepriset. Sedan 2019 kan kommunanställda även nominera andra kommunala verksamheter än sin egen. Privatpersoner kan inte nominera.

Ansökningsperioden brukar infalla i början av hösten vilket annonseras på vårt intranät.

Vinnaren utses av en jury

När ansökningstiden gått ut går en examinatorgrupp igenom och utreder de inkomna bidragen. Vinnarna utses därefter av en jury som består av representanter både inom och utanför kommunorganisationen.

När delas förnyelsepriset ut?

Priset brukar delas ut under senare delen av hösten.

Förnyelsepriset ersatte kommunens kvalitetspris

Förnyelsepriset ersatte kvalitetspriset 2017. Kvalitetspriset delades ut åren 2008 till och med 2016 med syftet att uppmuntra och bidra till utveckling och förbättringsarbete i Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2024-02-14