Sök stöd enligt LSS

Om du vill ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så ska du vända dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00.

Kundcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt LSS-handläggare. Våra LSS-handläggare träffar dig gärna för att informera om LSS och våra olika insatser. Handläggarna tar emot och prövar din ansökan enligt paragraf 9 i LSS.

För vem gäller LSS?

Personer som har något eller några av följande funktionsnedsättningar kan ha rätt till stöd enligt LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism och autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet och som har stora behov av stöd eller service.

Du som vill söka stöd men inte tillhör LSS personkrets kan söka stöd inom vård och omsorg.

Sök stöd inom vård och omsorg

Vem kan söka hjälp med stöd av LSS?

  • Personen själv
  • Vårdnadshavaren
  • God man eller förvaltare

Tio rättigheter enligt LSS

Här följer en sammanfattning av tio insatser för dig som kan ha rätt till stöd enligt LSS. Insatserna står uppräknade i paragraf 9 i LSS.

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd i Östersunds kommun är en enkel och begränsad insats som ges av socionom och kurator.

Enheten för råd och stöd

2. Personlig assistent

Du kan få assistans direkt av kommunen. Du kan också få ekonomiskt stöd för att själv anlita assistent. Du kan använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller annan utförare.

Personlig assistans LSS

3. Ledsagarservice

Du som inte har personlig assistans kan i stället har rätt till ledsagarservice Ledsagning ska vara en personlig service och anpassas efter dina behov.

Ledsagning kan exempelvis användas när du vill besöka vänner, delta i en aktivitet eller ta en promenad.

Ledsagare LSS

4. Kontaktperson

Kontaktperson ska vara en medmänniska som ska underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och träffa andra människor.

Läs mer om kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice kan behövas regelbundet eller vid speciella tillfällen. Avlösning i det egna hemmet betyder att en person tillfälligt tar hand om omsorgen om den som har en funktionsnedsättning.

Läs mer om avlösarservice LSS

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas i en stödfamilj eller i ett korttidshem. I korttidshem bor flera personer med funktionsnedsättning tillsammans under en begränsad tid. Här finns personal dygnet runt.

Genom korttidsvistelse kan du få miljöombyte och avkoppling samtidigt som din egen familj kan få avlösning.

Korttidsvistelse kan man få regelbundet eller vid speciella tillfällen. Man kan få korttidsvistelse dygnet runt och på helger.

Stödfamilj LSS

Korttidsvistelse LSS

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolbarn över tolv år ska kunna få korttidstillsyn före och efter skoldagen och under skolloven. Fram till tolv år erbjuder skolan fritids.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (broschyr)

Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talbokavdelning
063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Boende för barn och ungdomar

9. Bostad med särskild service för vuxna

Som vuxen kan du ha rätt att få en särskilt anpassad bostad anvisad av kommunen.

Boende för vuxna

10. Daglig verksamhet

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är av mycket stor betydelse för alla människor. Det handlar om livskvalitet och delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet

Sidan uppdaterad 2024-02-20