Kultur i skolan

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Detta regleras i bland annat läroplanerna för både förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn och ungas rätt till kultur är en angelägenhet på flera plan. Att få ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

Aktiviteter för alla elever från förskoleklass till årskurs 9

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet för aktiviteter. Från och med läsåret 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till åk 9 på olika sätta möta kultur. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämnoch en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, är gällande för samtliga aktiviteter.

Kulturhjulets aktiviteter

Under varje läsår genomförs aktiviteter från Kulturhjulet, där varje årskurs får möta olika former av kultur.

Förskola

Aktivitet: Scenkonst för 4-åringar och workshop

Förskoleklass

Aktivitet: Scenkonst

Årskurs 1

Aktivitet: Scenkonst

Årskurs 2

Aktivitet: Musik/kör - Tvåornas kör + Kulturskolan

Årskurs 3

Aktivitet: Tredimensionell konst

Årskurs 4

Aktivitet: Litteratur

Årskurs 5

Aktivitet: Dansföreställning + workshop

Årskurs 6

Aktivitet: Scenkonst samt besök på arkivet

Årskurs 7

Aktivitet: Scenkonst, teater, litteratur

Årskurs 8

Aktivitet: Film samt träff med scenograf

Årskurs 9

Aktivitet: Rollspel om konflikt och beredskap

Grundsärskolan samtliga årskurser

Aktivitet: Musik och drama

Sidan uppdaterad 2022-10-31