Skolbygget: Brunflo Södra

Senast december 2022 ska Kommunfullmäktige besluta om hur strukturen för förskolor och skolor ska se ut i Brunflo Södra (Fåker, Tandsbyn och Ångsta med omnejd).

Aktuellt just nu: inväntar förstudie

Nu arbetar Teknisk förvaltning med en förstudie, där de undersöker skolbyggnadernas status och olika förutsättningar på platserna. Det kan till exempel handla om vilka möjligheter det finns att bygga ut en skola, vad marken tillåter.

När förstudien är klar ska Barn- och utbildningsnämnden lägga fram ett förslag på skolstruktur till Kommunfullmäktige, som sedan fattar beslut om strukturen.

Nu kan du ta del av sammanfattning och utvärdering av medborgardialogerna i Fåker, Tandsbyn och Ångsta

Arbetet med att se över strukturen handlar om att ta reda på hur barn och elever ska fördelas för att få bästa möjliga förutsättningar för en god utbildning i ändamålsenliga lokaler. Till exempel hur många förskolor och skolor som ska finnas och var de ska vara.

Många förskolor och skolor i kommunen har stora underhållsbehov. Vi behöver därför ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur inför kommande år.

Med det menar vi att:

  • Alla barn och elever ska få plats i förskola och skola
  • Barn och elever ska få bästa möjliga förutsättning till en god utbildning
  • Pedagogerna ska få en hållbar arbetssituation och möjlighet att undervisa i ändamålsenliga lokaler
  • Barn, elever och pedagoger ska få fräscha lärmiljöer

Hur ser arbetet ut?

Dialogkvällar med vårdnadshavare genomförda

I januari 2022 genomförde de förtroendevalda tre dialogkvällar med vårdnadshavare i Fåker, Ångsta och Tandsbyn. Under dialogen fick vårdnadshavarna information om de utmaningar som finns i nuläget och möjlighet att lämna synpunkter.

Uppslutningen från vårdnadshavarna var god och det fanns stort intresse av att lämna synpunkter.

Dialogen skedde digitalt med anledning av coronapandemin.

Du kunde mejla in synpunkter till oss

Till och med 28 februari kunde alla medborgare (vårdnadshavare, föreningar, övriga medborgare) lämna synpunkter. Synpunkterna lämnades via mejl.

Återkoppling på synpunkter skedde under mars månad.

Snart tas en slutrapport fram för Brunflo Södra

När förstudien är klar ska vi ta fram en slutrapport för området. Slutrapporten ska innehålla förslag på hur hela kommunens skolstruktur ska se ut de kommande åren.

Rapporten innehåller också en sammanfattning av medborgardialogerna och den förstudie som Teknisk förvaltning arbetar med.

Barn- och utbildningsnämnden ska lämna slutrapporten till Kommunfullmäktige i juni 2022.

Sedan fattar Kommunfullmäktige beslut

Senast december 2022 ska Kommunfullmäktige besluta om hur skolstrukturen ska se ut i Brunflo Södra. Mer information kommer närmare det aktuella sammanträdet.

Sidan uppdaterad 2022-11-29