Sametingets parlamentsbyggnad

Sametingets parlamentsbyggnad kommer att byggas i Staare/Östersund. Den utvalda platsen är nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Planarbete och planering pågår för att förverkliga det nya landmärket.

Sametingets parlamentsbyggnad modell

Det här ska vi göra

Vi skapar förutsättningar för Sametingets parlamentsbyggnad i Östersund.

Sametinget har utifrån några olika förslag på placering valt att gå vidare med alternativet nedanför Jamtli, nere vid Storsjön. Byggnaden väntas bli cirka 3900 kvadratmeter stor och ska förutom plenumssal även rymma kontor för Sametingets administration. 

Parlamentsbyggnaden har ritats av arkitekten Hans Murman på uppdrag av Sametinget.

När?

Vi vet inte riktigt när byggandet kommer att kunna påbörjas. Detta eftersom det är beroende av följande:

  • Regeringen måste fatta ett genomförandebeslut.
  • Detaljplanen behöver vinna laga kraft.
  • Bygglovet måste godkännas.

Östersunds kommun har påbörjat planprocessen utan regeringens genomförandebeslut och inväntar nu ett planbesked från Kommunstyrelsen. Planbeskedet bekräftar att detaljplanearbetet får påbörjas.

Under detaljplaneprocessen undersöks platsens förutsättningar och därefter anpassas planen till dem. Detta sker i samarbete mellan Östersunds kommun, Sametingets företrädare Statens fastighetsverk och arkitekten Hans Murman.

Samtidigt som detaljplaneprocessen pågår projekteras byggnaden på detaljnivå. I detta skede avser kommunen sälja tomten till Statens fastighetsverk. När bygglovet är på plats kan vi se fram emot byggstart och uppförande.

Varför?

Vi arbetar för att Sametinget får sin utlovade parlamentsbyggnad på den ort och den specifika plats de valt.

Att Sametingets parlamentsbyggnad placeras i Östersund stärker vår roll i Saepmie och det sydsamiska området i ett globalt urfolkssammanhang. Etableringen bidrar till Östersunds höga ambition att bli ett attraktivt nav för samisk kreativitet, kompetens, myndighetsutövning, politikutveckling och forskning. Vi arbetar dessutom aktivt med utveckling av samiskt språk, kultur och näringar.

Om Sametingets parlamentsbyggnad

2004 lovade svenska staten det samiska folket en egen parlamentsbyggnad.

2019 beslutade Sametinget att parlamentsbyggnaden ska placeras i Östersund.

2021 uppvaktade Sametinget och Östersunds kommun dåvarande kulturminister Amanda Lind om att staten ska förverkliga löftet till det samiska folket om en egen parlamentsbyggnad.

Sidan uppdaterad 2024-03-01