Villapump-station

Villapumpstation, LTA-station, är en brunn med en pump i och används när avloppsvattnet inte kan rinna med självfall till huvudledningen.

  1. Det kommunala ansvaret för pumpat avlopp bestäms av hur stor del av det närmaste samhället fastigheter som behöver pumpa. Behöver bara enstaka fastigheter pumpa sitt avlopp på grund av fastighetens förutsättningar är det fastighetens ensak, inte VA-huvudmannens. Detta är överordnat punkt 2 nedan. Precis hur ansvarsfördelningen blir är svårt att avgöra innan projekteringen är färdig.
  2. Kan kommunens anslutningspunkt inte höjdmässigt användas av fastighetsägaren på konventionellt vis så behöver avloppet pumpas. Kommunen bestämmer teknik och ungefärlig plats på fastigheten, samt köper in ett stort parti pumpstationer. Del av kostnaden för pumpstationen läggs till fastighetens anläggningsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner pumpstationen och koppla ihop den med sin övriga avloppsinstallation. Kommunen ansvarar för pumpenheten och att installera den. Fastighetsägaren ansvarar för att ordna en möjlighet att strömsätta pumpen och den fortsatta elförsörjningen.
  3. Får ett hus ut avloppet från byggnadsdelar ovan mark med självfall men måste pumpa avlopp från källare ansvarar fastighetsägaren för pumpandet helt själv och kan välja egen teknik.
  4. Kommunen lämnar en anslutningspunkt i tomtgräns. Stora fastigheter med byggnation långt från sin anslutningspunkt kan behöva pumpa avloppet. Kommunen ansvarar inte för pumpning under sådana förutsättningar.

LTA är förkortning för Lätt Trycksatt Avlopp.

Sidan uppdaterad 2024-01-09