Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens sju förvaltningar där våra drygt 5 000 anställda arbetar. Förvaltningarna leds av en politiskt tillsatt nämnd som har samma proportionella mandatfördelning som kommun­fullmäktige.

Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvalt­ning­arna är i sin tur uppdelade i olika områden/enheter som har chefer som ansvarar för verksam­het, ekonomi och personal inom det egna området/enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av Barn- och utbildnings­nämnden och ansvarar för skola, förskola, fritidshem, modersmål, elevhälsa och öppen fritidsverksamhet.

Organisation, Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

Karin Flodin

Biträdande förvaltningschef

Lars Torin

Verksamhetschef Förskola

Elisabet Uitto

Verksamhetschef Grund­skola, fritids­hem, grund­­sär­­skola och moders­mål

Jan Colm

(Grundskolor i Centrala Östersund, Lugnvik, Lit, Häggenås, Bringåsen, Odensala)

Verksamhetschef Grundskola, fritids­hem

Christina Kristiansson

(Grundskolor i Torvalla, Brunflo, Marieby, Fåker, Frösön, Orrviken)

Verksamhetschef Barn- och elevhälsa

Maria Stiberg

Chef Stab

Lars Torin

Chef Ekonomi

Maria Fjällgren

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med över­gripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet. Kommunledningsförvaltningen fungerar som "kommunstyrelsens förlängda arm" och hjälper till att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs.

Förvaltningen leds av kommundirektören Anders Wennerberg som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och är chef över alla förvaltningschefer.

Organisationsskiss kommunledningsförvaltningen

Förklaring av organisationsskiss

Kommunledningsförvaltningens chef är kommundirektör Anders Wennerberg. Underställt honom finns tio områden:

HR och lön

Chef: Åsa Rydell
Inom HR och lön finns funktionerna Löneservice, HR-konsulter, Förhandling, Kompetensförsörjning, Rehabilitering och Pensionsservice.

IT

Chef: Marie Fryklöf
Inom IT finns teamen "Strategi och utveckling", "Förvaltning", "Klient- och användarstöd" samt "Infrastruktur och systemdrift".

Kommunikation

Chef: Eva Larsson
Inom Kommunikation finns funktionerna "Förvaltningskommunikatörer", "Kommunikatörer med specialistområden" samt "Webb och redaktion".

Kommunkansli

Chef: Anna Backlund
Inom Kommunkansliet finns funktionerna Sekreterare, Nämndadministration och Kommunarkivet.

Medborgarservice

Chef: Agneta Nilsson
Inom Medborgarservice finns funktionerna Kundcenter och Internservice.

Mark och exploatering

Chef: Bengt Gryckdal

Näringslivskontoret

Chef: Fredric Kilander

Styrning

Chef: Unto Järvirova
Inom Styrning finns Finansfunktion, Redovisningsfunktion, Budgetfunktion, Team Styrning, Juridik och säkerhet samt Strateger.

Upphandling

Chef: Gustaf Danielsson

Överförmyndarens kansli

Chef Åsa Pettersson
Inom Överförmyndarens kansli finns funktionerna "Godmanskap/förvaltarskap" samt "Godmanskap för ensamkommande barn".

Kommundirektör
Anders Wennerberg

070-216 90 25

Ekonomidirektör
Unto Järvirova
063-14 30 28

Administrativ chef
Anna Backlund
063-14 06 50

Kommunikationschef
Eva Larsson
063-14 31 05

Chef Medborgarservice
Agneta Nilsson

Näringslivschef
Fredric Kilander
063-14 35 64

Mark- och exploateringschef
Bengt Gryckdal
063-14 33 53

Upphandlingschef
Gustaf Danielsson

Chef för Överförmyndarens kansli
Åsa Pettersson
063-14 30 22

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, friluftsliv, allmänkultur inklusive konst­hantering, föreningsservice samt utveckling och beställning av drift av nämndens anläggningar och aktivitetsytor inom fritidsområdet.

TF Förvaltningschef
Maj Eriksson
063-14 30 48

Bibliotekschef
Maj Eriksson
063-14 30 48

TF Chef för Kultur- och fritids­enheten
Joakim Halvarsson
063‑14 36 02

Kulturskolechef
Anna Örjebo Amelin

063-14 43 54

Chef för fritidsgårdarna
Johan Nordin

070‑519 02 35

Samhällsbyggnad

Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden och ansvarar för planerings-, tillstånds-, och tillsynsfrågor inom områdena Plan och bygg, Trafik, park och lantmäteri samt Miljö och hälsa.

Förvaltningschef
Kjell Svanberg
063-14 32 75

Chef Lantmäteri
Torbjörn Rost

Stadsarkitekt
Maria Boberg

Social- och arbets­marknads­förvaltningen

Social- och arbets­marknads­förvaltningen arbetar på uppdrag av Social- och arbets­marknads­nämnden och ansvarar för individ- och familjeomsorg/socialtjänst.

Förvaltningen stödjer familjer och enskilda som behöver hjälp. Det kan exempelvis handla om försörjningsstöd (socialbidrag), stöd vid drog­missbruk eller familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, faderskapsutredning eller adoption.

Förvaltningen ansvarar även för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och integrationsservice för dem som är nya i Sverige och Östersunds kommun. Andra verksamheter är arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga och vuxna.

Här handläggs också ärenden kring serveringstillstånd samt tillstånd för försäljning av tobak och folköl.

Social- och arbets­marknads­förvaltningen är uppdelad i tre sektorer:
Sektor Barn och vuxna, Sektor Kompetens Arbete Försörjning och Sektor Öppenvård

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens organisation

Förvaltningschef
Helén Eurenius

Sektorchef Arbetsmarknad och Lärande
Åsa Brandelius

Sektorchef Öppenvård
Kristina Lundin

Biträdande förvaltningschef
Tommy Lekedal

Sektorchef Barn och vuxna
Petra Olsson

Ekonomichef
Mikael Hedström

 

Social- och arbets­marknads­förvaltningen har en egen reception på Rådhusgatan 104, med entré från Verkmästargränd. Den är öppen och bemannad mellan kl. 8.00-12.00 samt mellan 13.00-16.00. Dag före röd dag stänger receptionen 15.00.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning arbetar på uppdrag av Tekniska nämnden och ansvarar för kommunens alla tekniska verksamheter som till exempel vatten, fastigheter, fritidsanläggningar, renhållning, trafikanläggningar och parker.

Teknisk förvaltning organisation 2019

Förvaltningschef
Örjan Jervidal
063-14 33 88


Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, sysselsättningsenheten daglig verksamhet och habiliteringsteamet. De fattar även beslut om stöd för äldre och funktionshindrade.

Förvaltningschef
Robert Brandt
063-14 32 82
Stab

Chef Sektor funktionsnedsättning
Lars Backus

Chef Sektor hemtjänst och särskilt boende
Kirsi Heini

Chef Myndighetsenheten
Kristina Wallner

Nämndsekreterare
Hanna Hirvelä (tjänstledig)

063-14 32 14
Stab

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Hoflin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Barbro Toutin

Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Bodil Evertsson

Uppdragsenheten

Bosamordnare
Jenny Roos

Uppdragsenheten

Hemvårdsavgifter/ersättningar
Lena Skoglund
Enheten för ekonomi och administration

Anhörigkurator
Cecilia Bergman
063-14 37 80

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-27