Förvaltningar

Den dagliga driften utförs av kommunens sju förvaltningar där våra drygt 5 600 anställda arbetar. Förvaltningarna leds av en politiskt tillsatt nämnd som har samma proportionella mandatfördelning som kommun­fullmäktige.

Varje förvaltning har en chef som har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Förvalt­ning­arna är i sin tur uppdelade i olika områden/enheter som har chefer som ansvarar för verksam­het, ekonomi och personal inom det egna området/enheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av Barn- och utbildnings­nämnden och ansvarar för skola, förskola, fritidshem, modersmål och elevhälsa.

Organisation, Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Postadress

Östersunds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Lars Torin

Biträdande förvaltningschef och stabschef

Maria Stiberg

Chef Ekonomi

Maria Fjällgren

Verksamhetschef förskola

Elisabet Uitto

Verksamhetschef grundskola, fritids­hem

Thomas Hallberg

Verksamhetschef anpassade grundskolan

Åsa Rindefalk Grahn

Chefer barn- och elevhälsa

Anna Albertsson

Christina Larsson

Chef Bemanningsenheten

Karin Hedström

Chef för central administration och skoladministration

Sofia Edling

Chef för intendenter, säkerhet och lärmiljö

Elisabet Rödén

Chef Modersmålsenheten

Kerstin Engström

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med över­gripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet. Kommunledningsförvaltningen fungerar som "kommunstyrelsens förlängda arm" och hjälper till att förbereda beslut och se till att det som beslutas genomförs.

Förvaltningen leds av kommundirektören Anders Wennerberg som arbetar direkt mot kommunstyrelsen och är chef över alla förvaltningschefer.

Organisationsskiss kommunledningsförvaltningen

Förklaring av organisationsskiss

Kommunledningsförvaltningens chef är kommundirektör Anders Wennerberg. Underställt honom finns två områden och en stabschef:

Ekonomi

Chef: Mona Jonsson
Inom Ekonomi finns funktionerna Finans, Redovisning och Budget.

HR och lön

Chef: Åsa Rydell
Inom HR och lön finns funktionerna Löneservice, HR-konsulter, Förhandling, Kompetensförsörjning, Rehabilitering och Pensionsservice.

Kommunledningsförvaltningens stabschef är Helén Eurenius. Underställt henne finns tio områden:

IT

Chef: Marie Fryklöf
Inom IT finns teamen Strategi och utveckling, Förvaltning, Klient- och användarstöd samt Infrastruktur och systemdrift.

Juridik och säkerhet

Chef: Linda Stenman
Inom Juridik och säkerhet finns funktionerna "Juridisk, inklusive ägarstyrning", "Samhällsskydd, beredskap och säkerhet" och "Inköp/avtal".

Kommunikation

Chef: Eva Larsson
Inom Kommunikation finns funktionerna "Förvaltningskommunikatörer", "Kommunikatörer med specialistområden" samt "Webb och redaktion".

Kommunkansli

Chef: Anna Backlund
Inom Kommunkansliet finns funktionerna Sekreterare, Nämndadministration och Kommunarkivet.

Mark och exploatering

Chef: Lina Högberg

Medborgarservice

Chef: Agneta Nilsson
Inom Medborgarservice finns funktionerna Kundcenter och Internservice.

Näringsliv och tillväxt

Chef: Fredric Kilander
Inom Näringslivskontoret finns funktionerna Näringslivsutveckling, Marknadsutveckling, Destinationsutveckling och Utvecklingsfunktionen.

Strategi och styrning

Chef: Maria Werner Gabrielsson

Upphandling

Chef: Gustaf Danielsson

Överförmyndarens kansli

Chef: Marielle Mellberg
Inom Överförmyndarens kansli finns funktionerna "Godmanskap/förvaltarskap" samt "Godmanskap för ensamkommande barn".

Kontaktuppgifter

Mejla Kommunledningsförvaltningen via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Kommunledningsförvaltningen
831 82 Östersund

Kommundirektör

Anders Wennerberg
070-216 90 25

Stabschef

Helén Eurenius
063-14 32 05

Ekonomidirektör

Mona Jonsson

Administrativ chef

Anna Backlund
063-14 06 50

Chef för Juridik och säkerhet

Linda Stenman

Kommunikationschef

Eva Larsson
063-14 31 05

Chef Medborgarservice

Agneta Nilsson

Näringslivschef

Fredric Kilander
063-14 35 64

Mark- och exploateringschef

Lina Högberg

Upphandlingschef

Gustaf Danielsson

Chef för Överförmyndarens kansli

Marielle Mellberg

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ansvarar för verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, fritidsanläggningar, friluftsliv, allmänkultur inklusive konst­hantering, föreningsservice, samt utveckling av nämndens anläggningar och aktivitetsytor inom fritidsområdet.

Kontaktuppgifter

Mejla Kultur- och fritidsförvaltningen via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Anna-Carin Svedén
063-14 30 26

Bibliotekschef

Maj Eriksson
063-14 30 48

Chef för Kultur- och fritids­enheten

Joakim Halvarsson
063‑14 36 02

Kulturskolechef

Anna Örjebo Amelin
063-14 43 54

Chef för fritidsgårdarna

Johan Nordin
070‑519 02 35

Samhällsbyggnad

Förvaltningen Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av Miljö- och samhällsnämnden och ansvarar för planerings-, tillstånds-, och tillsynsfrågor inom områdena Plan och bygg, Kart och lantmäteri samt Miljö och hälsa.

Kontaktuppgifter

Mejla Samhällsbyggnad via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Kjell Svanberg
063-14 32 75

Chef Miljö och hälsa

Ann-Charlotte Skoog

Chef Kart och Lantmäteri

Torbjörn Rost

Chef Plan och bygg

Maria Boberg

Social- och arbets­marknads­förvaltningen

Social- och arbets­marknads­förvaltningen arbetar på uppdrag av Social- och arbets­marknads­nämnden och ansvarar för individ- och familje­omsorg/social­tjänst.

Förvaltningen stödjer familjer och enskilda som behöver hjälp. Det kan exempelvis handla om försörjningsstöd (socialbidrag), stöd vid drog­missbruk eller familjerättsliga frågor, som samarbetssamtal, faderskapsutredning eller adoption.

Förvaltningen ansvarar även för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och integrationsservice för dem som är nya i Sverige och Östersunds kommun. Andra verksamheter är arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga och vuxna.

Social- och arbets­marknads­förvaltningen är uppdelad i tre sektorer:
Sektor Barn och vuxna, Sektor Kompetens Arbete Försörjning och Sektor Öppenvård

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens organisationFörstora bilden

Kontaktuppgifter

Mejla Social- och arbetsmarknadsförvaltningen via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Erik Fredriksson

Sektorchef Sektor Kompetens Arbete försörjning

Karin Ramström

Sektorchef Öppenvård

Emelie Erixon

Sektorchef Barn och vuxna

Petra Olsson

Social- och arbets­marknads­förvaltningen går att nå via Kundcenter på Kommunhuset.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning arbetar på uppdrag av Tekniska nämnden. Här finns de flesta av kommunens tekniska verksamheter och serviceverksamheter samlade, som till exempel vatten, fastigheter, renhållning, trafik- och parkanläggningar, matproduktion och städtjänster.

Kontaktuppgifter

Mejla Teknisk förvaltning via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Teknisk förvaltning
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Tf förvaltningschef Ulf Norlén

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden och ansvarar för hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boendeformer, sysselsättningsenheten daglig verksamhet och habiliteringsteamet. De fattar även beslut om stöd för äldre och funktionshindrade.

Kontaktuppgifter

Mejla Vård- och omsorgsförvaltningen via kundcenter@ostersund.se

Postadress

Östersunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
831 82 Östersund

Förvaltningschef

Robert Brandt
063-14 32 82

Biträdande förvaltningschef

Ulrika Nyberg

Chef Sektor funktionshinder

Lars Backus

Chef Sektor hemtjänst och särskilt boende

Kirsi Heini

Chef Myndighetsenheten

Kristina Wallner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Susanne Hoflin
Uppdragsenheten

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Bodil Evertsson
Uppdragsenheten

Sidan uppdaterad 2024-04-29