Nämnder och styrelser

Kommunens nämnder består av förtroende­valda. De har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och kommun­styrelsen. Antalet ledamöter varierar.

Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommun­full­mäktige fastställt till det egna ansvarsområdet. Nämnderna har också ett ansvar att följa upp att den verksamhet som bedrivs av medarbetarna leder mot målen.

En del av nämndernas uppgifter är styrda av speciella lagar och är obligatoriska för kommunerna. Det gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten och skolan. Andra verksamheter - till exempel kultur- och fritidsfrågor, är fria för kommunen att bestämma om.

En kommun är inte tvingad att ha fritidsanläggningar eller teater på samma sätt som man måste ha grundskolor och betala ut socialbidrag.

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

 • förskoleverksamheten
 • skolbarnomsorgen
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdom vad gäller förskoleklass, grundskolan och den obligatoriska grundsärskolan
 • insatsen korttidstillsyn med stöd av lagen om service till vissa funktionshindrade avseende elever i den obligatoriska skolan
 • fritidshemsverksamhet
 • samverkan mellan skola och arbetsliv

Kontakt

Förtroendevalda i Barn- och utbildningsnämnden

Skicka e-post till barnochutbildningsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 114.1 kB.

Delegationsbestämmelser för Barn- och utbildningsnämnden Pdf, 422.8 kB.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

 • kulturskolan och biblioteksverksamheten
 • bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde
 • kommunens konst
 • idrotts-, fritids- och kulturanläggningar
 • frågor som rör Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen

Kontakt

Förtroendevalda i Kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till kulturochfritidsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 141.4 kB.

Delegationsbestämmelser för Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 264.9 kB.

Miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för:

 • plan- och byggnadsväsendet
 • miljö- och hälsoskyddsområdet
 • livsmedelsområdet
 • kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen
 • tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
 • energi- och klimatrådgivning
 • naturvårdsplanering, tillsyn, prövning och övervakning av naturvård 
 • kollektivtrafik
 • den kommunala lantmäterimyndigheten
 • att fastställa namn på gator och andra allmänna platser
 • den kommunala kart- och mättekniska verksamheten
 • att tillhandahålla geografisk data och geografiskt informationssystem (GIS)

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg
 • fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde det vill säga socialtjänst inom individ och familjeomsorg
 • fördelning av bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov
 • övergripande integrations- och migrationsfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor
 • vuxenutbildning

Kontakt

Förtroendevalda i Social- och arbetsmarknadsnämnden

Styrdokument

Reglemente för Social- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 335.6 kB.

Delegationsbestämmelser för Social- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 764.7 kB.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

 • att sköta om samtliga kommunala byggnader/anläggningar med tillhörande tomtmark
 • ta hand om kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar och stränder
 • det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter
 • färdtjänstfrågor
 • investeringar med undantag av kultur- och fritidsnämndens investeringar.
 • återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxa
 • vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA
 • underhåll av branddammar inom kommunen.
 • sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden samt fast och lös egendom som inte förvaltas av någon annan
 • utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom tekniska nämndens ansvarsområde.
 • att utöver tekniska nämndens egna verksamhet utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av tekniska nämnden

Kontakt

Förtroendevalda i Tekniska nämnden

Styrdokument

Reglemente för Tekniska nämnden Pdf, 118.5 kB.

Delegationsbestämmelser för Tekniska nämnden Pdf, 299.7 kB.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

 • insatser och avgifter inom vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
 • insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom korttidstillsyn för elever i den obligatoriska skolan
 • insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
 • upphandling enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde
 • utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde

Kontakt

Förtroendevalda i Vård- och omsorgsnämnden

Skicka e-post till vardochomsorgsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 133.2 kB.

Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 433.4 kB.

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Pdf, 320.9 kB.

Valnämnden

I varje kommun finns en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala val­myndig­heten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region- och kommun­full­mäktige, val till europaparlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Kontakt

Förtroendevalda i Valnämnden

Styrdokument

Reglemente för Valnämnden Pdf, 105.3 kB.

Delegationsbestämmelser för Valnämnden Pdf, 193.5 kB.

Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

En gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och Östersund, tillsätts i Östersunds kommun och ingår i Östersunds kommuns organisation. Reglementet för nämnden antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Kontakt

Förtroendevalda i den gemensamma överförmyndarnämnden

Styrdokument

Reglemente för Överförmyndarnämnden Pdf, 136.3 kB.

Delegationsbestämmelser för Gemensamma överförmyndarnämnden Pdf, 177.1 kB.

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun samverkar i en gemensam nämnd inom drift och service, utveckling och specialistfunktioner.

Den gemensamma nämndens uppgift är att utföra särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser eller specialist­funktioner till de samverkande parternas verksamheter.

Läs mer om Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner på Region Jämtland Härjedalens webbplats

Kontakt

Östersunds kommuns förtroendevaldra i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Gemensam nämnd för upphandlings­samverkan

Samtliga kommuner i Jämtlands län samverkar i en gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan (GNU). Nämnden styr över det gemensamma upphandlings­kontoret som finns i Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Delegationsbestämmelser för Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan Pdf, 168.6 kB.

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv, hälsa, egendom och miljön. Medlemskommunerna är Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbunds webbsida

Sidan uppdaterad 2024-05-14