Nämnder och styrelser

Kommunens nämnder består av förtroende­valda. De har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och kommun­styrelsen. Antalet ledamöter varierar.

Nämndernas viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommun­full­mäktige fastställt till det egna ansvarsområdet. Nämnderna har också ett ansvar att följa upp att den verksamhet som bedrivs av medarbetarna leder mot målen.

En del av nämndernas uppgifter är styrda av speciella lagar och är obligatoriska för kommunerna. Det gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten och skolan. Andra verksamheter - till exempel kultur- och fritidsfrågor, är fria för kommunen att bestämma om.

En kommun är inte tvingad att ha fritidsanläggningar eller teater på samma sätt som man måste ha grundskolor och betala ut socialbidrag.

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

 • förskoleverksamheten
 • skolbarnomsorgen
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdom vad gäller förskoleklass, grundskolan och den obligatoriska särskolan
 • insatsen korttidstillsyn med stöd av lagen om service till vissa funktionshindrade avseende elever i den obligatoriska skolan
 • fritidsgårdar samt
 • samverkan mellan skola och arbetsliv

Kontakt

Förtroendevalda i Barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka e-post till barnochutbildningsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Barn- och utbildningsnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Barn- och utbildningsnämndenPDF

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

 • kulturskolan och biblioteksverksamheten
 • bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde
 • kommunens konst
 • idrotts-, fritids- och kulturanläggningar
 • frågor som rör Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen

Kontakt

Förtroendevalda i Kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka e-post till kulturochfritidsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Kultur- och fritidsnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Kultur- och fritidsnämndenPDF

Miljö- och samhällsnämnden

Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för:

 • plan- och byggnadsväsendet
 • miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag av tillsyn enligt miljöbalken dels för kommunal väghållning, dels för annan miljöfarlig verksamhet som nämnden utövar
 • naturvård med undantag för naturvårdsplanering
 • gatu- och väghållning
 • det lokala trafiksäkerhetsarbetet, lokala trafikföreskrifter, parkeringsfrågor och trafikplanering
 • den särskilda kollektivtrafiken, vilket innebär färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden bevakar även kommunens intressen inom kollektivtrafiken.
 • beredning av avfallsplan, renhållningsordning och renhållningstaxa samt upphandling av avfallsinsamling
 • omfattning av verksamhetsområden för vatten och avlopp samt beredning av taxa för VA
 • utveckling och förvaltning av parker och stasnära skogar samt stränder
 • den kommunala kart- och mättekniska verksamheten

Kontakt

Förtroendevalda i Miljö- och samhällsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Reglemente för Miljö- och samhällsnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Miljö- och samhällsnämndenPDF

Bilaga till delegationsbestämmelserna för Miljö- och samhällsnämndenPDF

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt gäller individ- och familjeomsorg
 • kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker
 • tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl
 • tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämndens verksamhetsområde det vill säga socialtjänst inom individ och familjeomsorg
 • fördelning av bidrag ur sociala fonden för allmänna hjälpbehov och barns hjälpbehov
 • övergripande integrations- och migrationsfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor
 • vuxenutbildning

Kontakt

Förtroendevalda i Social- och arbetsmarknadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Reglemente för Social- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Social- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

 • att sköta om samtliga kommunala byggnader/anläggningar med tillhörande tomtmark
 • ta hand om kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar och stränder
 • det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter
 • färdtjänstfrågor
 • investeringar med undantag av kultur- och fritidsnämndens investeringar.
 • återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxa
 • vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA
 • underhåll av branddammar inom kommunen.
 • sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden samt fast och lös egendom som inte förvaltas av någon annan
 • utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom tekniska nämndens ansvarsområde.
 • att utöver tekniska nämndens egna verksamhet utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av tekniska nämnden

Kontakt

Förtroendevalda i Tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Reglemente för Tekniska nämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Tekniska nämndenPDF

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för:

 • insatser och avgifter inom vård och omsorg till äldre och funktionshindrade
 • insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), förutom korttidstillsyn för elever i den obligatoriska skolan
 • insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården
 • insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom nämndens ansvarsområde
 • upphandling enligt lagen om valfrihetssystem inom nämndens ansvarsområde
 • utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde

Kontakt

Förtroendevalda i Vård- och omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka e-post till vardochomsorgsnamnden@ostersund.se

Styrdokument

Reglemente för Vård- och omsorgsnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämndenPDF

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämndenPDF

Arvodesnämnden

Valnämnden

I varje kommun finns en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala val­myndig­heten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommun­full­mäktige, val till europaparlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Det är ordinarie val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Kontakt

Förtroendevalda i Valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Reglemente för ValnämndenPDF

Gemensam överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning. Tillsynen förhindrar rättsförluster för de personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

En gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och Östersund, tillsätts i Östersunds kommun och ingår i Östersunds kommuns organisation. Reglementet för nämnden antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Kontakt

Förtroendevalda i den gemensamma överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrdokument

Reglemente för ÖverförmyndarnämndenPDF

Delegationsbestämmelser för Gemensamma överförmyndarnämndenPDF

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialist­funktioner

Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Bergs kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun samverkar i en gemensam nämnd inom drift och service, utveckling och specialistfunktioner.

Den gemensamma nämndens uppgift är att utföra särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser eller specialist­funktioner till de samverkande parternas verksamheter.

Läs mer om Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner på Region Jämtland Härjedalens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Östersunds kommuns förtroendevaldra i Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensam nämnd för upphandlings­samverkan

Samtliga kommuner i Jämtlands län samverkar i en gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan (GNU). Nämnden styr över det gemensamma upphandlings­kontoret som finns i Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtlands Gymnasieförbunds webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv, hälsa, egendom och miljön. Medlemskommunerna är Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund.

Kontakt

Förtroendevalda i Jämtlands Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämtlands Räddningstjänstförbunds webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-23