Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2024

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut kommer revisorerna göra följande granskningar under 2024.

 • Personalkontinuitet i hemtjänsten
 • Rutiner för placeringar i familjehem och HVB-hem
 • Uppföljande granskning av IT-säkerhet
 • Välfärdsbrott
 • Effektivitet i kärnverksamheten
 • Investeringar
 • Planprocessen
 • Upphandling
 • Uppföljning av tidigare granskningar

Ladda ner revisionsplan för 2024 Pdf, 253 kB.

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Revisionsrapporter 2023

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Tidigare års revisioner

Revision 2022

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2021

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2020

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2019

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2018

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Årsredovisning

Revision 2016

Revision 2014

Revision 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diarium.

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda till revisorer i kommunen och lekmanna­revisorer i kommunala bolag. Kommun- och lekmannarevisionen består av åtta förtroende­valda revisorer som bistås av två yrkesrevisorer vid kommunens egna revisionskontor. Därutöver utgörs resurserna av upphandlade konsulter.

Förtroendevalda revisorer 2023-2026

Margareta Widell
Ordförande

Kjell Svantesson
Vice ordförande

Peter Bodemyr
Ledamot

Lennart Brändström
Ledamot

Per Ericsson
Ledamot

Jeanette Wall
Ledamot

Christian Ferm
Ledamot

Gunnar Dovner
Ledamot

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 17 januari

Februari

 • 15 februari

Mars

 • 14 mars

April

 • 16 april

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 19 juni

September

 • 10 september

Oktober

 • 14 oktober

November

 • 6-7 november

December

 • 4-5 december
Sidan uppdaterad 2024-05-03