Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2021

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut kommer revisorerna göra följande granskningar under 2021.

Prioriterade granskningar och hearings

 • Samverkan och förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga
 • Orosanmälningar
 • IT-säkerhet och digital lagring
 • Kris- och katastrofberedskap
 • Målstyrning, uppdrag styrdokument
 • Hantering av motioner och initiativärenden
 • Protokoll och beslutsunderlag ärendeberedning
 • Förebyggande arbete missbruk
 • VA-investeringar
 • LSS inklusive ej verkställda beslut
 • Rehabiliteringsinsatser
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Kommunens organisation och ledarskap
 • Implementering av barnkonventionen
 • Inköp av konsulttjänster
 • "Nära vård"
 • Miljö/tillsynsavgifter
 • Kundcenter
 • Budgetprocessen
 • Färdtjänst/riksfärdtjänst
 • Äldreomsorg/boenden. Brukarbedömning
 • Fallskador
 • Ekonomistyrning barn- och utbildningsnämnden
 • Evenemangsstrategi
 • Fritidsanläggningar - nyttjande, underhåll - fotbollsarenan
 • Valnämnden
 • Avfallsplanen
 • Investeringsbehov i kommunens VA-nät
 • Plan för hemlöshet - akutboende Björkebo
 • Nationella minoriteter
 • Äldreomsorgen pandemin

Årliga grundläggande granskningar

 • Granskning av årsbokslut och delårsrapport
 • Granskning av nämnder

Ladda ner Revisionsplan_2021.pdf Pdf, 359.1 kB.

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Tidigare års revisioner

Revision 2020

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2019

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2018

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Årsredovisning

Revision 2016

Revision 2014

Revision 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunens revisorer

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet eftersträvas alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutligen revisions­berättelse.

Förtroendevalda revisorer 2019-2022

Porträttbild på Kjell Svantesson

Foto: Göran Strand

Kjell Svantesson (S)

Ordförande

070-651 63 16

Porträttbild på Per Ericsson

Foto: Göran Strand

Per Ericsson (C)

Vice ordförande

070-246 68 20

Porträttbild på Annica Nordell

Foto: Göran Strand

Annica Nordell (L)
Ledamot

070-561 11 46

Porträttbild på Anton Nordqvist

Foto: Göran Strand

Anton Nordqvist (MP)

Ledamot

072-500 29 39

Porträttbild på Claes Malmquist

Foto: Göran Strand

Claes Malmquist (V)
Ledamot

076-830 05 29

Porträttbild på Marie Tjernlund

Foto: Göran Strand

Marie Tjernlund (SD)

Ledamot

Porträttbild på Karl Göran Eriksson

Foto: Göran Strand

Porträttbild på Leif Danielsson

Foto: Göran Strand

Leif Danielsson (M)

Ledamot

Sammanträdestider 2021

Januari

 • 11 januari - extra
 • 18 januari

Februari

 • 10 februari - extra
 • 15 februari

Mars

 • 8 mars

April

 • 12 april
 • 28 april (ändrat från 26 april)

Maj

 • 3 maj
 • 17 maj

Juni

 • 10 juni
 • 14 juni
 • 17 juni

Augusti

 • 23 augusti

September

 • 13 september
 • 30 september

Oktober

 • 12 oktober (ändrat från 11 oktober)
 • 22 oktober

November

 • 11-12 november

December

 • 6 december
 • 14 december (ändrat från 15 december)
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-20