Revisionen

Kommunrevisionen har i uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Revisorerna kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter och ekonomi sköts, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som nämnderna gör är tillräcklig (den interna kontrollen). Kommun­revisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen, det vill säga ändamålsenligheten i verksamheterna.

Revisionsplan

Revisionsplanen är en sammanställning av revisorernas planerade granskningar för året och det är revisorernas riskbedömningar som ligger till grund för valet av granskningsområden.

Revisionsplan för 2023

Förutom den årliga granskningen av delårsrapport och årsbokslut kommer revisorerna göra följande granskningar under 2023.

 • Personal- och kompetensförsörjning
 • Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
 • Resurser till barn med särskilda behov
 • Vattentäkter
 • Arbetsmiljö socialsekreterare
 • Fastighetsunderhåll och strategisk lokalförsörjning
 • Kommuner i kommunen
 • Ärendehantering
 • Läkemedelshantering

Ladda ner revisionsplan för 2023 Pdf, 348 kB.

Revisionsrapporter

Rapporteringen av revisionsarbetet sker till största delen genom skriftliga rapporter som vidarebefordras till handläggare och beslutsfattare.

Revisionsrapporterna innehåller förslag till åtgärder i den mån brister har iakttagits. Förslagen stäms av med berörd personal i anslutning till faktakontroll vilket innebär att rapporterna är väl förankrade. Skriftliga sammanfattningar av rapporter delges kommun­fullmäktige löpande under året.

Tidigare års revisioner

Revision 2022

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2021

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2020

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2019

Prioriterade granskningar

Årliga grundläggande granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2018

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Delårsrapport och årsredovisning

Revision 2017

Uppföljande granskningar

Grundläggande granskningar

Fördjupade granskningar

Årsredovisning

Revision 2016

Revision 2014

Revision 2009-

Tidigare års revisionsrapporter hittar du i kommunens diarium.

Kommunens revisorer

Kommunrevisorerna är politiskt tillsatta utifrån mandatfördelningen i kommun­full­mäktige men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Varje revisor är självständig i sitt arbete som revisor men i enlighet med god revisionssed i kommunal verksam­het eftersträvas alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedöm­ningar och slutligen revisions­berättelse.

Förtroendevalda revisorer 2023-2026

Margareta Widell (M)
Ordförande

Kjell Svantesson (S)
Vice ordförande

Peter Bodemyr (V)
Ledamot

Lennart Brändström (MP)
Ledamot

Per Ericsson (C)
Ledamot

Jeanette Wall (SD)
Ledamot

Christian Ferm (KD)
Ledamot

Gunnar Dovner (L)
Ledamot

Sammanträdestider 2023

Januari

 • 16 januari (även avgående revisions­gruppen)

Februari

 • 16 februari

Mars

 • 15 mars
 • 23 mars (avgående revisionsgruppen)

April

 • 17 april (avgående revisionsgruppen)

Maj

 • 11 maj

Juni

 • 15 juni

September

 • 5 september

Oktober

 • 11 oktober

November

 • 8-9 november

December

 • 4-5 december

Sammanträdestider 2024

Januari

 • 17 januari

Februari

 • 8 februari
 • 15 februari

Mars

 • 14 mars

Maj

 • 16 maj

Juni

 • 19 juni

September

 • 10 september

Oktober

 • 14 oktober

November

 • 6-7 november

December

 • 4-5 december
Sidan uppdaterad 2023-11-15