Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ledamöter som utses av kommun­full­mäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen:

 • kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
 • kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.
 • Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och ser till att besluten som fullmäktige fattar blir genomförda.
 • Kommunstyrelsen svarar för den långsiktiga planeringen i kommunen. Den ska beräkna hur många bostäder och skolor mm som behövs och mycket annat av övergripande karaktär.

Kommunstyrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns två utskott. Utskotten fattar beslut i olika ärenden som delegerats till dem. Utskotten sammanträder ungefär en gång i månaden.

Finans- och fastighetsutskottet

Finans- och fastighetsutskottet hanterar frågor rörande:

 • Budget och ekonomi- och medelsförvaltning
 • Affärsområde fastighet (fastighetsfrågor och lokalförsörjning)
 • Transportinfrastruktur
 • Hyra av externa lokaler
 • Igångsättningsbeslut
 • Krisberedskapsfrågor strategiskt
 • Civilförsvarsfrågor
 • IT- och digitaliseringsfrågor
 • Upphandling enbart avseende Östersund kommun

Finans- och fastighetsutskottets ledamöter

Finans- och fastighetsutskottets sammanträdestider

Utvecklingsutskottet

Utvecklingsutskottet hanterar frågor rörande:

 • Näringslivsfrågor inkl etableringar, evenemang, landsbygdsutveckling, stadsutveckling, näringslivets kompetensförsörjning
 • Mark och exploatering inkl exploatering (detaljplaner, markförsäljning och fastighetsutveckling)
 • Markförvaltning - Skogsförvaltning
 • Arbetsmiljö
 • Kompetensförsörjning för kommunen som arbetsgivare
 • Mittuniversitetet
 • Varumärke/profilering/marknadsföring/sponsring
 • Social hållbarhet
 • Miljö/klimat
 • Styrdokument

Utvecklingsutskottets ledamöter

Utvecklingsutskottets sammanträdestider

Sidan uppdaterad 2024-04-09