Publicerad 2023-05-09

Grönt ljus för detaljplan för serverhallar och växthus i Verksmon

I dag beslutade kommunstyrelsen att ge grönt ljus för att ta fram en detaljplan för den stora satsningen i Verksmon.

Karta planbesked Verksmon

Den röda streckade linjen visar utredningsområdet för detaljplanen.

I beslutet sägs:

  • Kommunstyrelsen beslutar att planläggning enligt ansökan får påbörjas och områdets närmare avgränsning ska prövas i planarbetet.
  • Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur friluftslivet i kommunen kan utvecklas. Kommundirektören ska också säkerställa att det skidspår som passerar genom Verksmon och som påverkas av den kommande etableringen, ersätts.

Stor betydelse

Flera skäl var avgörande, bland annat projektets stora samhällsekonomiska betydelse för kommunen och länet, att det är ett viktigt steg mot att bli 75 000 invånare, samt att satsningen sätter Östersund på kartan i den viktiga gröna omställningen.

Investeringen värderas till 18 miljarder kronor och beräknas ge tusen nya jobb, samt medföra ökad inflyttning.

Andra tungt vägande skäl till det positiva beskedet är ökad självförsörjningsgrad genom växthusen, samt ökad tillgång till el i regionen genom Jämtkrafts investeringar av 500 MW från Midskog.

Viktiga förutsättningar

Att etableringen riktas mot just Verksmon beror på att ett stort antal nödvändiga förutsättningar redan är uppfyllda eller relativt snabbt kan uppfyllas inom det utpekade området. Det gäller bland annat elförsörjning, vatten och avlopp, tillgång till fiberteknik, samt att kommunen själv äger marken. Men framförallt handlar det om koncession om att kunna dra fram tillräckligt med elström.

Några andra platser eller alternativ finns inte enligt kommunledningen, som jobbat med frågan under lång tid. Orsaken till det är att det skulle ta många år att bygga den infrastruktur som behövs samt att få till ett nytt koncessionsavtal. Det är Verksmon som gäller eller så inget, som det uttrycktes under debatten.

Klartecken för detaljplan

Ett planbesked är ett klartecken för att ta fram en mer detaljerad detaljplan. Detaljplanen beräknas vara färdig om två år.

I handlingarna som kommunstyrelsens ledamöter hade på sina bord fanns detaljerade redovisningar som bland annat lyfter fram områdets värde för friluftsliv och rekreation, samt områdets naturvärden.

Diskussionen blev lång, men det var med stor majoritet som styrelsen gav grönt ljus för att påbörja arbetet med en detaljplan.

Partier som är mot är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Serverhallar och växthus

Projektet avser serverhallar. De ska företaget Ecodatacenter stå för.

Verksamheten kräver mycket energi. Jämtkraft är med i projektet och planerar att öka elförsörjningen in till Östersund med 500 MW från Midskog, varav cirka 270 MW planeras att ledas till Verksmons industriområde för att bland annat användas i projektet.

Spillvärmen från serverhallarna ska användas i stora växthus där man ska kunna producera livsmedel året runt. De står företaget Wa3rm för. Det är här störst antal arbetstillfällen skapas.

Kompensationsåtgärder ska utredas

Nu påbörjas detaljplaneprocessen. Etableringens behov ska nu i detalj vägas mot exempelvis det rörliga friluftslivets behov, naturvärden, etc.

  • Man ska utreda möjlighet till utökad skyltning av vandringsleder, förbättrad tillgänglighet med mera.
  • Man kommer även att utreda förutsättningarna för att i så stor utsträckning som möjligt bevara sammanhängande ytor för det aktiva friluftslivet.
  • Tidig dialog med Kultur och fritid kring eventuella åtgärder så som ändrad dragning av skidspår, vandringsleder med mera beskrivs som nödvändig.
  • Utpekat område ligger inom samrådsområde för Jijnjevaerie sameby, som kommer att konsulteras under detaljplaneprocessen.

Om cirka ett halvår kommer samrådsprocesser med allmänheten, berörda föreningar och intressenter att påbörjas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-10