Publicerad 2023-05-09

Rapport från Kommunstyrelsen 9 maj

Kommunstyrelsen hade sammanträde tisdagen den 9 maj. Här följer en sammanfattning av några utvalda ärenden.

Ärendelistan omfattade 49 punkter. Dagens kanske viktigaste ärende var beslutet om planbesked för den stora industrisatsningen i Verksmon.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja planbesked vilket betyder att arbetet med en detaljplan kan börja.

Mer om beslutet i en annan artikel här i nyhetsflödet.

Betongens detaljplan godkänd

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för området som kallas Betongen. Området gränsar mot Stuguvägen i norr, Hagvägen i sydöst och Körfältsvägen i väster.

Detaljplanen medger att en ny cirkulationsplats kan byggas för att förbättra infarten till Lillänges handelsområde. Området ska planläggas för sällanköpshandel med tillhörande service.

Inom fastigheten Betongen 1 finns idag en betongstation som redan har ersatts på annan plats. Den gamla betongstationen ska rivas.

Planförslaget medger 12 000 kvadratmeter byggnadsarea för handel och 700 kvadratmeter för kompletterande centrumverksamhet och drivmedelsförsäljning.

Planbesked för parlamentsbyggnad

Kommunstyrelsen beviljade planbesked för en parlamentsbyggnad för Sametinget på Fornön vid Storsjön norr om Badhusparken och väster om Jamtli.

Ansökan om planbesked har lämnats in av Mark och exploatering, Östersund kommun. Ärendet drivs alltså av kommunen och det är för att så mycket som möjligt ska kunna vara klart när staten förhoppningsvis snart bestämmer sig för att bekosta bygget.

Länk till nyhet om parlamentsbyggnad på Fornön.

Medborgarförslag om spårpreparering avslogs

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kommunen återupptar preparering av ett skidspår som kommunen tidigare preparerat. Sträckningen ligger inom Lillsjöns naturreservat som bildades 2019, vilket i sig inte är ett hinder för att preparera skidspår.

Medborgarförslaget avslogs med motiveringen att sträckan kommer att kräva omfattande fällning av träd och riskerar att skada känslig mark. Den sträckning som spåret avser går genom ett större rikkärr som ska bevaras enligt beslutad skötselplan. Därför bedöms det olämpligt att återuppta preparering av detta spår.

Multiarena i Brittsbo eller Lugnvik

Ett medborgarförslag föreslår att det vid pulkabacken i Brittsbo bör anläggas en pumptrackbana där barnen tryggt kan cykla och leka med sina kompisar.

Förslaget innebär även att det anläggs en multiarena med en aktivitetsbur med fotbollsmål, basketkorgar, sandlåda, gungbräda, en liten hinderbana och en rutschkana. Tekniska nämnden ser behov av en lekmiljö/lekplats i Brittsbo. Kultur- och Fritidsnämnden föreslår å sin sida att förslaget ska avslås utifrån att en äventyrsbana med utegym i Lugnvik har högre prioritet.

Kommunstyrelsens beslutade att bifalla medborgarförslaget, dock med tillägget att förvaltningarna utreder var parken ska ligga, i Lugnvik eller Brittsbo. Men en ny multiarena ska byggas på endera platsen.

Det är 900 meter mellan Lugnvik och Brittsbo.

Pengar till Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås

Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan Brunflo under 2020 och Strategi Utveckling Torvalla under 2021. Arbetet med utvecklingsplanen och utvecklingsstrategin samordnas av Område Näringsliv och tillväxt vid Kommunledningsförvaltningen.

Utvecklingsplanen och utvecklingsstrategin innehåller ett antal övergripande utvecklingsområden och syftet är att kraftsamla på dessa orter för att stimulera långsiktig förändring och utveckling.

  • Brunflo Idrottsförening beviljas 1,5 miljoner kronor i bidrag som medfinansiering till en ansökan till Allmänna arvsfonden om uppförande av en pumptrack på kommunens mark i anslutning till Brunflobadet och fritidsgården i Brunflo. Pengarna beviljas under förutsättning att Brunflo Idrottsförenings ansökan till Allmänna Arvsfonden bifalls.
  • Häggenås Sportklubb beviljas 500 000 kronor i bidrag till satsning på nytt motionsområde med elljusspår och utveckling av idrottsplatsen i Häggenås.

Avsatta investeringsmedel för 2023 ska användas enligt följande:

  • 80 000 kr till investering i ljudabsorbenter till arbetshubben i Brunflo.
  • 650 000 kr till utredning och projektering av investeringar i Brunflo centrum avseende centrumutveckling.
  • 120 000 kr till genomförande av geoteknisk undersökning av bottenförhållanden för anläggandet av pir i Brunfloviken.
  • 2 300 000 kr till investering i en toalett i nya aktivitetsområdet i Torvalla, samt ombyggnad av vattenposten vid nya isrinken.
  • 1 200 000 kr till uppförande av ett utegym i Lit.
  • 650 000 kr till ett växthus och utveckling av utemiljön vid Häradsgården i Lit.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-09