Publicerad 2023-06-07

Rapport från kommunstyrelsen

Det var en diger ärendelista på 44 punkter som ledamöterna hade att ta ställning till under dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att förhandla fram en samförståndslösning med Frimurarna för att ge kommunen snabbt tillträde till deras lokaler i Rådhuset. Det är viktigt för att kunna genomföra renoveringen av Rådhuset.

Sammantaget betyder beslutet att Frimurarna blir kvar i Rådhuset och att förhandlingar om deras framtida hyra sker lite längre fram.

Organisationen har haft sina lokaler i Rådhuset i 111 år.

Surfbukten får ansiktslyftning

Surfbukten ska få en ansiktslyftning i sommar.

Surfbuktens kioskbyggnad och installationer är mycket slitna. Bemanningen kommer i sommar förstärkas och utgöras av både kommunal personal, feriearbetare, personal från Destinationsbolaget, samt föreningar.

För att ge detta nya upplägg en rimlig chans att utföra sitt arbete behöver satsningar göras. Kommunstyrelsen beslutade att lägga 1 000 000 kronor på bland annat en ny serveringslokal.

Avsiktsförklaring med Wa3rm

Kommunstyrelsens beslutade att teckna en avsiktsförklaring mellan kommunen och WA3RM AB, som tillsammans med EcoDataCenter vill etablera en industriell symbios i Verksmon.

Avsiktsförklaring används för att dokumentera parters gemensamma avsikter att i framtiden ingå ett juridiskt bindande avtal avseende en viss fråga. En avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande, men används ofta som en grund för fortsatta förhandlingar kring ett mer omfattande, juridiskt bindande, avtal.

Jämtkraft har under början av 2023 skrivit ett motsvarande avtal med företaget EcoDataCenter att etablera ett datacenter på del av fastigheten Skogvaktaren 1 i Verksmon. EcoDataCenter har i sin tur inlett ett samarbete med företaget WA3RM som planerar en etablering av industriell produktion av livsmedel där utgångspunkten är att återvinna den restvärme som kommer ur EcoDataCenters planerade datacenter.

WA3RM:s etablering behöver mark inom ett ekonomiskt och hållbart motiverat avstånd från EcoDataCenters verksamhet. Hur mycket mark som ska tilldelas WA3RM avgörs senare i detaljplaneprocessen och då genom att en markanvisning skrivs mellan kommunen och WA3RM.

Mark till elektrobränsleproduktion

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna försäljning av markområdet Norr 1:25 till Jämtkraft AB. Köpeskillingen är satt till drygt 21 miljoner kronor.

Marken ligger nordost om Lugnviksverket och E 14.

Jämtkraft har sedan några år tillbaka undersökt förutsättningarna för att producera någon form av elektrobränsle i anslutning till - och i symbios med - kraftvärmeverket. Bland annat har mtkraft tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en genomförandbarhetsstudie för att producera elektrobränsle till flygindustrin.

Marken är viktig för att kunna gå vidare med dessa planer.

En stor del av marken består av torv, inom vissa områden i ett lager som är hela 3,5 meter tjockt. Den marken kräver mycket omfattande åtgärder för att kunna byggas på. Köpeskillingen har beräknats utifrån att den torvtäckta marken inte kostar något, medan övrig och byggbar mark om cirka sju hektar, prissätts till drygt 21 miljoner kronor.

Fördjupad utredning av skolplaceringar

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen Affärsområde fastighet i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning baserat på ett inriktningsbeslut att det skall vara två grundskolor i de södra kommundelarna varav en i Fåker.

Var den andra grundskolan ska ligga vill man nu utreda ytterligare. I den fördjupade utredningen ska flera förslag kunna jämföras ekonomiskt och kvalitetsmässigt med olika lösningar vad gäller nybyggnad, ombyggnad, renovering, olika stadier, matbespisningsalternativ och olika samordningslösningar.

Utredningen ska enligt beslutet vara klar den sista februari 2024.

Nya Storsjöbadet projekteras

När det gäller nya Storsjöbadet gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för framtagande av en projektplan inklusive kostnadskalkyl som ska redovisas till Kommunstyrelsen den 5 december 2023.

Nu ska man utreda närmare var badhuset ska ligga. I dagsläget verkar valet stå mellan att lägga det nya Storsjöbadet bredvid det befintliga badet nära campingen, eller så i Arenabyn vid Östersunds arena.

Biblioteket renoveras

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att projektera en genomgripande renovering av Östersunds bibliotek. Kostnaden för renoveringen beräknas till cirka 50 miljoner kronor.

Det värdefulla Zetterströmska samlingen, som rymmer böcker från tidsperioden 1400-talet till 1830, ska i detta arbete vara föremål för en särskilt omsorgsfull hantering.

Kommunstyrelsen ger även kommundirektören i uppdrag att utreda hur en eventuell utbyggnad av Östersunds bibliotek eller andra befintliga lokaler skulle kunna nyttjas för att rymma en framtida konsthall.

Lokal för Fritidsbanken

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna ett förslag att hyra en lokal på cirka 600 kvadrat i centrala Östersund för Fritidsbanken där allmänheten ska kunna låna friluftsprylar.

Bakgrunden är att ett medborgarförslag från 2020 som föreslog att kommunen ska inrätta en fritidsbank eller liknande. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med Destination Östersund AB att utreda hur införandet av en fritidsbank eller liknande skulle kunna organiseras och finansieras.

Förvaltningens utredning föreslog att det skulle startas en Fritidsbank i Östersund, som är medlem i Fritidsbanken Sverige. Detta har också blivit Kommunfullmäktiges beslut.

Nu har man alltså hittat en lokal i anslutning Postgränd att gå vidare med. Hyran ligger på 871 723 kronor per år.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-07