Publicerad 2023-06-13

Rapport från Tekniska nämnden 13 juni

Ja till grillplats och sittplatser vid Sky Park i Torvalla. Nej till parkeringsförbud på Jägarvallsvägen. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 13 juni.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till grillplats och sittplatser, nej till belysning och pulkabacke vid Sky Park

Ett medborgarförslag har lämnats där förslagsställaren föreslår en grillplats, belysning och sittplatser vid konstverket Sky Park nära Barkvägen i Torvalla. Förslagsställaren föreslår också att backen röjs för att få till pulkabacke och utsikt från grillplatsen.

Teknisk förvaltning ser det som fyra förslag, nämligen:

  1. Grillplats
  2. Sittplatser
  3. Belysning
  4. Röja i backen för pulkaåkning

Under 2022 totalrenoverades konstverket Sky Park. Teknisk förvaltning har redan planerat att anlägga grillplats, sittplatser och röja för utsikten under 2023. Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att delar av medborgarförslaget bifalls på så sätt att man installerar inplanerad grill, sittmöbel och röjer för utsikten under 2023. Det arbetet kan utföras inom befintlig budget.

Nämnden föreslår däremot Kommunfullmäktige att delen om belysning och röjning av backen avslås. Motiveringen till det är att pulkaåkning inte anses säker, eftersom backen slutar i en fyrvägskorsning av gång-/cykelvägar och en stor sten. Det finns också möjligheter att åka pulka på andra sidan kullen. När det gäller belysning finns det inga ambitioner - eller resurser - att belysa naturmark någonstans inom Östersunds kommun.

Slutgiltigt beslut om medborgarförslaget fattas av Kommunfullmäktige.

Nej till parkeringsförbud på Jägarvallsvägen

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen inför parkeringsförbud på Jägarvallsvägen. Snön i kombination med bilar på båda sidor vägbanan gör det svårt och riskfyllt att ta sig fram för bilister och fotgängare, menar förslagsställaren. 

Kommunfullmäktige har gett Tekniska nämnden uppdrag att yttra sig i frågan. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Motiveringen är att Jägarvallsvägens gata är tillräckligt bred för att rymma parkering. Kommunens trafikvakter patrullerar gatan ofta och har inte observerat några hinder i trafiken. Det finns flera gång- och cykelvägar i området och en bred trottoar, så förvaltningen anser att framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är god.

Ett parkeringsförbud på en sida skulle innebära att det inte skulle gå att parkera på gatan alls varannan natt vintertid, på grund av datumparkering.

Uppdrag att ta fram underlag för beslut om att bolagisera Avfall VA

Tekniska nämnden har ett uppdrag från Mittstyret i Östersunds kommun. Uppdraget handlar om att ge Teknisk förvaltning i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut att bolagisera kommunens vatten och avfall. Det gäller även Gräfsåsens avfallsanläggning. Tekniska nämnden vill ha en återrapport från förvaltningen senast i november 2023.

De delar som ska bolagiseras är i dag taxefinansierade och avgiftsfinansierade. De ligger som en sektor under Tekniska förvaltning, med namnet Sektor Avfall VA. Tanken är att det framtida bolaget ska ligga under Rådhus AB. Övergången till aktiebolag ska ske 1 januari 2025.

Nämnden äger inte frågan själv, utan beslut om bolagisering krävs senare i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-06-13