Publicerad 2023-09-12

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samlades under tisdagen till sammanträde. Det var få men “långa” ärenden, bland annat frågan om frimurarnas lokaler i Rådhuset.

Frimurarna har haft sin verksamhet i Rådhuset i 111 år, men nu är det över. Kommunstyrelsen beslutade nämligen att ordenssällskapet måste flytta ut.

Under sammanträdet presenterades utredningar som visade att varken brandsäkerhet, tillgänglighet eller inre säkerhet kan uppnås om hyresavtalet förlängs.

Kommunen får genom beslutet fullständig rådighet över plan 4 och 5 och kan fullfölja renoveringarna av byggnaden och uppfylla brand-, tillgänglighets- och säkerhetskrav.

Återremiss av detaljplaneansökan

Kommunstyrelsen beslutade även att återremittera ansökan om detaljplan för projektet Jamtli Living University med 170 bostäder, utbildningslokaler, trädgårdar, parkytor, handel och café inom Remonthagen.

Kommunstyrelsen vill nu utreda hur satsningen stämmer överens med kommunens bostadsförsörjningsplan, samt hur friluftslivet långsiktigt kan påverkas av byggnationerna.

Klartecken för Blomstergården

Kommunstyrelsen antog detaljplanen för Blomstergården. Planförslaget medger att 500 bostäder kan uppföras inom planområdet.

Kommunstyrelsen antog även ett tilläggsyrkande om att ytterligare utreda bullerpåverkan på befintliga bostäder vid Genvägen intill planområdet.

Kommunen söker Vinnova-pengar

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att se till att Östersunds kommun gör en ansökan till Vinnova programmet ”Accelerera omställningen till hållbara vägtransporter”.

Bakgrunden är att Östersunds kommun vill öka den hållbara mobiliteten. Det bidrar till att förbättra luftkvaliteten och målen Fossilbränslefritt och Färdmedelsfördelningen 20 % kollektivtrafik, 40 % aktiva resor och 40 % bil år 2030.

Tillsammans med andra aktörer vill kommunen genomföra ett treårigt projekt för att öka attraktiv hållbar mobilitet, vilket är fossilfria personresor som gång, cykel, kollektivtrafik och elbil med mera.

Återvätning av kommunala våtmarker utreds

Miljöpartiets föreslog i en motion inlämnad i december 2022 att Östersunds kommun ska restaurera våtmark på kommunal mark för ökad klimatnytta.

Motionen har remitterats för yttrande till miljö- och samhällsnämnden och tekniska nämnden inför beslut i kommunfullmäktige.

I dagens sammanträde återkom ärendet till kommunstyrelsen som beslutade att bifalla motionen. I beslutet sägs följande:

“Kommunfullmäktige ger Miljö- och samhällsnämnden i uppdrag att utreda om återvätning av kommunala våtmarker är en lämplig åtgärd för att minska utsläpp av klimatgaser, som klimatanpassning eller för att öka den biologisk mångfalden och i så fall vilka marker och områden som är bäst lämpande.”

Frågan ska nu upp för beslut i Kommunfullmäktige.

Skrivelse till regeringen mot anmälningsplikt

Kommunstyrelsen hade även att ta ställning till ett så kallat initativärende från Effie Kourlos (C) och Niklas Daoson (S). De föreslog att kommunstyrelsen skriver till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet.

Majoriteten i kommunstyrelsen röstade ja till att skicka en skrivelse enligt förslaget.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-12