Publicerad 2023-09-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 september

Ja till förlängd period för uteserveringar. Det beslutade Tekniska nämnden på sitt sammanträde den 22 september. Nämnden gav också bifall på en motion om att utreda möjligheterna för ökad självförsörjning i kommunen.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till förlängd period för uteserveringar

Tekniska nämndens ja till förlängd period för markupplåtelse till uteserveringar, innebär att perioden nu blir 1 april - 31 oktober. Fram till idag har uteserveringar tillåtits 1 maj - 30 september.

Ärendet lyftes som ett initiativärende från Centerpartiet under förra nämnden. Och nämnden gav då Teknisk förvaltning i uppdrag att undersöka om det skulle vara möjligt att förlänga perioden. Förvaltningen konstaterar att en förutsättning för den förlängda perioden är att sökande skottar och sopar runt uteserveringen så att kommunens underhållsmaskiner lätt kan hålla rent.

Det är polisen om ger tillstånd till att använda offentlig mark för uteserveringar. Via remiss tillfrågar polisen sen kommunen om markupplåtelse.

De uteserveringar som har bygglov kan behöva söka nytt bygglov - ifall bygglovet är begränsat till den tidigare perioden.

Ja till att undersöka möjligheter att uppmuntra odling

Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig i en motion som kommit till Kommunfullmäktige. Motionen yrkar på att nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Östersunds kommun kan upplåta fler odlingslotter med fokus på ökad självförsörjning.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen kan uppmuntra och göra det enklare för kommuninvånare att odla för ökad självförsörjning.

I en utredning konstaterar Teknisk förvaltning att det inte är hållbart att utöka odlingslotter med avtal för var och en av odlarna. Däremot skulle kommunen kunna ge möjligheter för fler medborgare att odla genom upplåtelseavtal med Tillsammansodlingar eller Trädgårdsföreningar. Det skulle öka självförsörjningsgraden på ett långsiktigt hållbart sätt inom kommunen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-22