Publicerad 2023-10-10

Rapport från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samlades till sammanträde under tisdagen. Det var sista kommunstyrelsemötet för Pär Jönsson (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Pär Jönsson har varit kommunalråd eller oppositionsråd sedan 2012 och ledande politiker i Moderaterna i Östersund sedan 1990-talet.

Kommunstyrelsen

Pär Jönsson (mitten i ljus blazer) omgiven av styrelsekollegor under dagens sammanträde.

Det är 40 år sedan Pär Jönsson började i kommunpolitiken. Han är kommunfullmäktiges ålderspresident, vilket betyder att han nu är den som suttit flest antal år i fullmäktige av samtliga ledamöter.

Att Pär Jönsson nu slutar innebar en ansenlig mängd valärenden där kommunstyrelsen i demokratisk ordning överförde Pär Jönssons förtroendeuppdrag till partikollegan Pär Fredriksson.

Rapport visar på plus 92,7 miljoner

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till och med augusti. Kommunen gör ett resultat på 201,9 miljoner kronor under perioden. Prognosen för helåret 2023 ligger på 92,7 miljoner kronor, vilket är 59,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

De största avvikelser mot budget återfinns i skatteintäkter och generella statsbidrag med +77,1 mnkr, marknadsvärdering av pensionsmedelsportföljen mnkr +31,5 och nämnder inklusive buffertar -41,2 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade om flera tilläggsanslag och ombudgeteringar i 36 punkter, bland annat att Kommunfullmäktige beviljar Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 3 684 000 kr för högre matkostnader på grund av ökade livsmedelspriser.

Delårsrapporten ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige.

Utdelning från Jämtkraft minskar lån

Östersunds Rådhus AB är moderbolag i kommunens koncern och äger 98 % av dotterbolaget Jämtkraft. Jämkraft gör sedan några år starka resultat. 2021 och 2022 delade bolaget ut 813 miljoner till ägarna

Kommunen använde en stor del till att betala av lån för att sänka sina räntekostnader.

För 2022 delade Jämtkraft ut 490 miljoner kronor. Kommunstyrelsen godkände under tisdagen att även dessa pengar används till att betala av lån.

Beslutet grundas i att Östersunds kommun har en växande låneskuld drivet av stora investeringar. För år 2023 är det budgeterade upplåningsbehovet totalt 750 miljoner kronor. Över kommande budget och planperiod förväntas låneskulden öka med ytterligare 1 800 miljoner kronor.

Att reducera upplåningsbehovet med 490 miljoner kronor innebär för kommunen minskade förväntade räntekostnader med 21,9 miljoner år 2024 och 18,9 miljoner år 2025.

Östersund går vidare med OS och Paralympics 2030

Sverige och SOK har fått förfrågan från Internationella Olympiska kommittén om intresse att anordna olympiska vinterspel och Paralympics i Sverige 2030. IOK’s nya process innebär inte någon dyr kandidatur utan att frågan ställs direkt till fyra länder. Utöver Sverige har frågan ställts till USA, Schweiz och Frankrike.

Nytt är också ett hållbarhetsperspektiv av arenor där önskvärt är att använda befintliga före att bygga nya.

Sveriges upplägg för spelen innebär i att fördela spelen över Stockholm/Södertälje, Falun, Åre (alpint) och Östersund (skidskytte) samt bob och rodeltävlingar i Estland.

För att SOK skall kunna lämna in ett formellt svar/ansökan krävs att respektive kommuner skriver under två garantibrev före den 23 oktober 2023.

Det går kommunen nu vidare med. Breven skrivs under av kommunstyrelsens ordförande Niklas Daoson, (S).

IOK fattar sitt beslut om OS och Paralympics 2030 under juli 2024.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-10