Publicerad 2023-10-26

Rapport från Tekniska nämnden 26 oktober

Höjd taxa för vatten och avlopp - och för avfall - och nej till pulkabacke på jordkullen i Torvalla. Det är några av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 26 oktober.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om höjning av vatten- och avloppstaxan med 15 procent från och med januari 2024.

Nämnden föreslår att 3 procent av taxan 2024 avsätts till investeringsfonden för ett nytt dricksvattenverk. På det viset undviker kommunen stora höjningar enskilda år.

Eftersom behovet av både bostäder och företag ökar krävs också omfattande utredningar och planering för att bygga ut och öka kapaciteten i hela VA-anläggningen.. Taxan behöver därför täcka in ökade personalkostnader.

Liksom i övriga Sverige är en stor del av VA-nätet dessutom från 1960- och 1970-talen. Det innebär att mycket snart kommer att behöver bytas ut.

Ja till ändrad konstruktion på VA-taxan

Tekniska nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att anta en ny konstruktion för VA-taxan, det vill säga taxan för vatten och avlopp

Den nya konstruktionen är mer anpassad för dagens verklighet och för en kommun med kraftig tillväxt och utveckling. Dessutom har Vattentjänstlagen uppdaterats och ställer högre krav på verksamheten. Bland annat ska varje tjänst; dricksvatten, spillvatten (förorenat vatten) och dagvatten (regnvatten) bära sina egna kostnader.

Den nya konstruktionen leder till störst förändring på anläggningsavgiften - det vill säga engångskostnaden vid anslutning. VA-taxan är uppdelad på anläggningsavgift och brukningsavgift, som tas ut per månad eller kvartal. Anläggningsavgiften har bara täckt sina kostnader till 34 procent i den gamla taxan. Resten betalas via brukningsavgiften. Nu höjs täckningsgraden till 62 procent. På sikt ska täckningsgraden på anläggningsavgiften ökas ytterligare.

Nämndens beslut om höjd VA-taxa med 15 procent från 2024 gäller brukningsavgiften. Anläggningsavgiften höjs betydligt mer från 2024 med den nya konstruktionen.

Höjd avfallstaxa

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ny avfallstaxa för 2024. Nämndens förslag är att samtliga avgifter i taxan höjs med 8 procent från 1 januari jämfört 2023. Höjningen grundar sig bland annat på ökade personalkostnader, ökade kostnader för behandling av insamlat avfall och minskade intäkter från försäljning av returträ och metall.

Kommunen tar också över ansvaret för förpackningsinsamlingen från och med 2024. Från 2027 ska insamlingen vara hushållsnära för alla i kommunen. Det innebär att man ska ha tillgång till alla avfallsfraktioner där man bor, oavsett om man bor i villa eller lägenhet.

Kommunen kommer att få en ersättning från Naturvårdsverket baserat på insamlad mängd förpackningar och antal hushåll i kommunen. Men det finns en osäkerhet om ersättningen från Naturvårdsverket kommer att täcka de högre insamlingskostnaderna.

Uppdrag att utreda reviderat taxesystem för färdtjänst

Tekniska nämnden ger Teknisk förvaltning i uppdrag att utreda ett reviderat taxesystem för färdtjänstresor där även resor över kommungränsen ses över. Förvaltningen får också i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer för färdtjänst.

I dag tar kommunen en fast månadsavgift och därefter en avgift per resa inom kommungränsen oavsett längd på resan. Med kilometerbaserad taxa blir prissättningen rättvisare för den som behöver korsa kommungränsen.

Bakgrunden är att nämnden beviljat färdtjänst till två personer som pendlar till Birka folkhögskola i Krokoms kommun. Huvudprincipen är att kommunen i första hand är skyldig att ansvara för färdtjänst inom kommunen. Men undantag får göras om den sökande arbetar eller studerar i en grannkommun.

Medborgarförslag:

Nej till pulkabacke på jordkullen i Torvalla - men backe vid Sky Park är tänkbart

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att jordkullen i Torvalla skulle kunna användas till pulkabacke. Om kommunen röjer stigen kan den användas som backe för att åka längdskidor, slalomskidor, pulka, madrass och snowracer, menar förslagsställaren.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Motiveringen är att backen inte bli säker eftersom stigen slutar i en fyrvägskorsning av gång- och cykelvägar - och en stor sten.

Teknisk förvaltning föreslår istället att servicevägen mot konstverket Sky Park på andra sidan kullen kan användas som pulkabacke.

Nej till att sluta sanda korsning mellan skidspår och väg

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår bättre samordning mellan skidspårning och vägunderhåll strax ovanför Remonthagen, vid Körfältet. Där korsar skidspåret vägen som är sandad.

Kommunfullmäktige har gett Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig i ärendet.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Motiveringen är att det skulle kunna leda till halk- och fallolyckor på gång- och cykelvägen om kommunen avstår från att sanda eller sandar mindre i korsningen. Från skidspåren finns redan idag skyltar som varnar för att det kan förekomma grus på vägen.

Ska kommunen göra undantag från att vinterväghålla en gata måste detaljplanen ändras. Det är inte aktuellt i det här fallet, med tanke på olycksfallsrisken.

 

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-10-26