Publicerad 2023-11-14

Rapport från extra kommunstyrelsesammanträde om budgeten

Den politiska majoriteten i Östersund presenterade i måndags sitt förslag till reviderad budget för 2024 och flerårsplaner för 2025-2026. Budgeten beskrivs som stram, men att den samtidigt ger verksamheterna möjlighet att bedriva sina verksamheter på ett fullgott sätt, trots många fördyringar på grund av hög inflationstakt och högre räntor.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sa ja till budgeten under måndagens sammanträde. Det blev en kort debatt kring innehållet, men den egentliga debatten sker när ärendet behandlas av kommunfullmäktige den 23 november.

Då kommer oppositionen att presentera sina skuggbudgetar.

Förändringar och effektiviseringar

Den 19 juni 2023 bestämde kommunfullmäktige mål och ramar för budgeten 2024 och flerårsplanen 2025–2026. Nämnder och styrelser har nu upprättat verksamhetsplaner för 2024 inom de givna ramarna, där de också föreslår förändringar avseende drift och investeringar, samt presenterar sina effektiviseringar på detaljnivå.

Det uppdaterade budgetförslaget från majoriteten visar på ett resultat på 45,6 miljoner kronor för 2024, vilket är 0,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det missar det rekommenderade tvåprocentsmålet enligt “god ekonomisk hushållning”.

Planerna för 2025 och 2026 visar resultat på 13,0 och 91,6 miljoner kronor, motsvarande 0,2 procent och 1,7 procent.

Ökade kostnader

På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar har nämndernas ramar ökat med totalt 155,4 miljoner kronor, främst på grund av hög inflation, ökade räntekostnader och kostnader för pensioner.

Alla nämnder har fått tilläggsanslag i den slutliga budgeten och de nämnder som har fått högst tilläggsanslag är Barn- och utbildningsnämnden som har fått ökade driftmedel för redan genomförda skolinvesteringar samt Vård- och omsorgsnämnden som har fått extra medel för LSS-åtgärder.

Investeringsvolymen minskas något

Investeringsvolymen för 2024–2026 har på totalen justerats med minus 29,3 miljoner kronor jämfört med beslutet i juni. I minskningen återfinns bland annat minus 40,8 miljoner kronor på grund av ombudgeteringar mellan åren samt att 11,5 miljoner kronor har tillkommit i form av utökade anslag och politiska omprioriteringar.

Lånebehov och utdelningar

Kommunkoncernens upplåningsbehov för 2024 är 1 580 miljoner kronor, varav Jämtkrafts låneram uppgår till 1 000 miljoner kronor.

Utdelningen från Rådhus AB är fastställd till 172,0 miljoner kronor för 2024, medan det i planerna för 2025 och 2026 inte planeras någon utdelning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-14