Publicerad 2023-11-24

Rapport från Tekniska nämnden 24 november

Ja till bolagisering av Avfall VA och nej till gratis skolfrukost. Det är några av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 24 november.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Nej till motion om gratis frukost i skolan

I en motion har Vänsterpartiet yrkat att ett pilotprojekt med gratis frukost införs på en eller flera grundskolor, under ett läsår. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att det finns andra tydligare behov att prioritera resurserna till. Linda Andersson (MP) yrkade bifall till motionen.

I sin utredning pekar Teknisk förvaltning på att det finns utmaningar i att utöka bemanning på de enheter som redan idag har fulla heltidstjänster. Och resurser måste förmodligen tas från beställarens befintliga medel. Det skulle kunna förändra och försämra förutsättningarna för verksamheten.

Redan idag äter närmare 20 procent av eleverna som är inskrivna på fritidshemmet frukost där.

Motionen har behandlats tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Nej också till medborgarförslag om elevfrukost

Även ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kommunen ska införa elevfrukost på skolorna. Argumentet är att en del elever inte får i sig frukost hemma och att fri frukost skulle bidra till elever med mer energi och som mätta och belåtna skulle kunna prestera på en bättre nivå.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Enligt förvaltningens beräkning skulle det förutom ökade råvarukostnader också innebära ett ökat bemanningsbehov motsvarande tre heltidstjänster. Totalkostnaden skulle bli cirka
1 975 000 kronor.

I nuläget finns det ingen forskning kring effekterna av gratis frukost i skolan.

Ja till bolagisering av Avfall VA

I juni 2023 fick Teknisk förvaltning i uppdrag att ”ta fram ett underlag för beslut att bolagisera Sektor Avfall VA inklusive Gräfsåsens avfallsanläggning.

Teknisk förvaltning gav nu en första återrapportering på uppdraget.

Förvaltningen har berett ärendet främst utifrån följande tre frågeställningar:

  • Innebär en bolagisering att man "lättar på trycket" på kommunens investeringsnivå?
    Svaret är att låneskulderna har samma påverkan på kreditbetyg och god ekonomisk hushållning oavsett om verksamheten drivs av kommunen eller av ett kommunalt bolag. Skälet till det är att Avfall VA:s verksamhet är avgiftsfinansierad.
  • Vad blir effekten på övrig verksamhet i förvaltningen om man bryter ut Avfall- och VA?
    Svaret visar att det får betydande påverkan. Nuvarande kostnader för stödfunktioner som ekonomi, juridik och HR kommer att fördelas på färre verksamheter. Sektor GataPark utför också arbeten åt Avfall/VA. Idag finns ingen verksamhet som kan fylla upp den arbetsbelastningen om Avfall/VA slutar köpa de tjänsterna. Vissa synergieffekter riskerar också att försvinna inom exempelvis snöröjning. Risk finns också att vissa samordningsfrågor som översiktsplanering och dagvattenfrågor, försvåras
  • Innebär en bolagisering ökad samsyn mellan beslutsfattare och tjänstepersoner? Ja, förvaltningen har funnit stöd för att en bolagisering kan förväntas ge en ökad samsyn mellan beslutsfattare - det vill säga bolagsstyrelsen - och tjänstepersoner

Tekniska nämnden beslutade att gå vidare med bolagisering av Avfall- och VA-verksamheten i Östersunds kommun. Ärendet överlämnas nu till Kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Linda Andersson (MP) yrkade på förvaltningens förslag till beslut - det vill säga att inte gå vidare med bolagisering av Avfall- och VA-verksamheten.

Bordläggning av ärende om ny riktlinje för utformning av offentlig plats

Teknisk förvaltning har tagit fram en riktlinje med syfte att på ett tydligt sätt, ange vilka principer som ska styra utformningen av den offentliga platsen i Östersunds centrum. Den nya riktlinjen ska ersätta flera tidigare ställningstaganden och ambitionsnivåer som varit delvis föråldrade och skapat otydlighet för både medborgare och kommunorganisation.

Nämnden besluttade att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde 15 december 2023 - eftersom ett systemfel gjort att nämnden inte kunnat ta del av rätt handlingar.

Återremiss av medborgarförslag om förbud för smällare och raketer

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen kraftigt skärper sina lokala ordningsföreskrifter för smällare och raketer. Förslagsställaren anser att de ska förbjudas i hela kommunen med undantag vid vissa evenemang.

Förvaltningens utredning pekar på att flera domar i förvaltningsrätten visar att en kommun inte har rätt att inskränka kommuninnevånarnas frihet på det sättet.

Östersunds kommun har redan förbud mot smällare och raketer inom särskilt känsliga områden som i centrum, runt Östersunds sjukhus, diverse vårdhem, travet, hästgårdar, djursjukhuset, runt flyget med mera.

Andreas Köhler (M) yrkade på att ärendet återremitteras för att utreda förutsättningarna - och om möjligt - ta fram förslag på att förbudet ska vara om 300 meter i stället för 100 meter från respektive förbudsställe.

Magnus Rönnerfjäll (C ) och Linda Andersson (MP) ställde sig bakom Andreas Köhlers yrkande.

Tekniska nämnden beslutade därför att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-11-24