Publicerad 2023-12-05

Rapport från kommunstyrelsen

Under årets sista kommunstyrelsesammanträde avhandlades ett fyrtiotal ärenden. Bland besluten märks en långsiktig strategi för Lit och Häggenås och förändringar kring kommunens ansvar för småbåtshamnarna.

Kommunstyrelsen sammanträdde under tisdagen.

Kommunstyrelsens fick en månadsrapport redovisad för sig. Den visar att kommunens resultat för januari till och med oktober är 117,5 miljoner kr jämfört med 202,0 miljoner kr året innan. Nämnder, styrelser och affärsområden redovisar 31,6 miljoner kr i resultat.

Miljö- och samhällsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden visar negativt resultat.

Prognosen per oktober för det samlade resultatet är 108,8 miljoner kr jämfört med en justerad budget på 13,0 miljoner kr.

Tre nämnder förutspår underskott vid årets slut: Barn- och utbildningsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, samt Tekniska nämnden.

Nettoinvesteringar till oktober är 672,7 miljoner kr, med en årsbudget på 799,6 miljoner kr jämfört med prognosen 909,2 miljoner kr.

Strategi för Lit och Häggenås

Under 2022 och 2023 har Kommunledningsförvaltningen tagit fram en långsiktig strategi för Lit och Häggenås, vilken ska gälla fram till år 2033. Strategin är kommunövergripande och fokuserar på att guida politiska beslut och förvaltningars arbete för en långsiktig hållbar utveckling i Lit och Häggenås.

Ett liknande arbete pågår redan framgångsrikt i Torvalla och Brunflo.

Strategin handlar bland annat om bostadsförsörjning, förstärkt service, infrastruktur, företagsklimat, skolor och idrottsmiljöer, kulturfrämjande, utomhusmiljöer, mötesplatser och bygdeutveckling.

Kommunstyrelsen sa ja till strategin. Styrelsen sa även ja till ett tilläggsyrkande från Rosi Hoffer, S, om ökat fokus och åtgärder på folkhälsan i Lit och Häggenås.

Ärendet ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige.

Revidering av riktlinjer för måltider

Kommunstyrelsen antog en revidering av riktlinje för måltid inom skola, vård och omsorg.

I riktlinjen sägs att kommunen ska frångå en viss procentsats ekologisk mat och istället jämställa nyckeltalen ekologisk mat, lokalproducerad mat, svenskt viltkött och MSC-märkt fisk.

Det ska ge kommunen bättre förutsättningar att köpa in lokalproducerade och hållbara livsmedel, vilket är bra både för den lokala livsmedelsförsörjningen och för kommunens omsorgstagare.

Ärendet ska nu upp för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Driftsansvar för hamnar och småbåtshamnar

Kultur- och fritidsnämnden ska från och med 1 januari år 2024 ha det kommunala drifts- och underhållsansvaret, inklusive ansvar över föreningsdialog gentemot hamnar och småbåtshamnar i Östersunds kommun.

Ansvaret över hamnar och småbåtshamnar inkluderar vattenområdet, bryggor, pirar och ytor som är avstängda för allmänheten.

Tekniska nämnden ansvarar för tillhörande pirar och övriga områden i hamnar och småbåtshamnar som definieras som allmän platsmark.

Kommunstyrelsen sa ja till upplägget. Ärendet ska nu upp för beslut i kommunfullmäktige.

Motion om kostnadsfritt körkort

Lise Hjemgaard-Svensson (M) föreslår kostnadsfritt körkort för Vård- och omsorgsprogrammets elever. Motionen inkluderar två yrkanden:

1) Jämtlands gymnasieförbund bör i samråd med ägarkommunerna utveckla en struktur för körkortsutbildning inom programmet.

2) Vård- och omsorgsnämnden, i samarbete med Jämtlands gymnasieförbund, bör skapa en modell för att elever under studietiden kan etablera en god relation till kommunen som arbetsgivare och erbjuda tjänster efter examen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår yrkandets första punkt då utrymme saknas i lagstiftningen för bifall. Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att Jämtlands gymnasium för närvarande ser över möjligheten att höja det körkortsbidrag som idag betalas ut till elever på Vård-och omsorgsprogrammet.

Den andra punkten i motionen bifölls av kommunstyrelsen. Ärendet ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige.

Ny avfallstaxa

I förslaget till avfallstaxa för 2024 föreslås en avgiftshöjning för samtliga avgifter i taxan på 8 procent. Avgiftshöjningen grundar sig främst på ökade personalkostnader, ökade kostnader för behandling av insamlat avfall, ökade avskrivningskostnader samt minskade intäkter från försäljning av returträ och metall.

Kommunstyrelsen röstade ja till förslaget som nu ska upp i kommunfullmäktige.

Moderniserad VA-taxa

Östersunds kommuns VA-taxa behöver moderniseras för att bättre hantera tillväxt och uppfylla uppdaterade lagkrav. En ny konstruktion baserad på Svenskt Vattens P120 har tagits fram av Teknisk förvaltning och konsultföretaget WSP.

Tekniska nämnden har godkänt förslaget, och Kommunstyrelsen föreslår en 15 procentig höjning av VA-taxan för 2024, inklusive en 3% fondavsättning.

Kommunstyrelsen biföll förslaget som även ska upp till beslut i kommunfullmäktige.

Godkände kommunens del i klimatkontrakt

Östersunds kommun är medlem i Viable Cities sedan 2020 och antogs hösten 2021 som en av 23 svenska städer för Klimatneutrala städer 2030 2.0.

Målet är att påskynda klimatomställningen genom att utforska nya arbetssätt på olika samhällsnivåer. Klimatkontrakt 2030 är ett centralt instrument för att främja övergången till klimatneutrala städer 2030.

Avtalet undertecknas av 23 kommuner, Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket på European Viable Cities Day den 8 december 2023 i Stockholm.

Det är det andra kontraktet för Östersund och bygger på tidigare beslut och åtaganden. Kontraktet kommer att uppdateras årligen för att konkretisera åtgärds- och handlingsplaner.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Östersunds del av Klimatkontraktet 2030, version 2023.

Åtgärder för stimulerande skola för särskilt begåvade elever

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen utarbetar en handlingsplan för att stödja särskilt begåvade elever, inklusive elever som når målen extra snabbt, detta för att säkerställa att de får lämpligt stöd och stimulans.

Det blev en lång diskussion i kommunstyrelsen där man konstaterade att kommunen redan arbetar systematiskt med dessa frågor, och om rektorerna identifierar detta som ett problem, bör ytterligare insatser göras för att stödja och stimulera dessa elever.

Kommunstyrelsen valde att besvara förslaget och förtydliga att ansvaret redan åvilar rektorerna samt att denna elevgrupp redan inkluderas i det pågående systematiska kvalitetsarbetet inom skolan i kommunen.

Stöd till Hej Främlings verksamhet i Tingshuset

Kommunstyrelsen behandlade frågan om att stödja Hej Främlings verksamhet i Tingshuset. Stödet skulle upphöra vid årsskiftet, men genomarbetade utvärderingar visar på flera positiva effekter av verksamheten.

Mot bakgrund beslutade kommunstyrelsen att fortsätta stödja Hej Främlings verksamhet i Tingshuset för 2024, med en beviljad summa på cirka 2,7 miljoner kronor.

Ärendet ska upp i kommunfullmäktige.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-05