Publicerad 2023-12-15

Rapport från Tekniska nämnden 15 december

Höjd parkeringsavgift och en "TaGe-bod" i Lit, där besökare på återvinningscentralen kan lämna och hämta saker. Det är några av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 15 december.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till höjd parkeringsavgift och uppdrag att utreda tidsbegränsad parkering

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa en "Taxa för parkeringsavgifter" som ska gälla från 1 april 2024. Den nya taxan innebär höjning av parkeringsavgifterna från;

  • Fem till tio kronor per timme i grön zon
  • Tolv till femton kronor per timme i gul zon
  • Arton till tjugo kronor per timme i röd zon
  • Tolv till femton kronor per timme för parkering i Parkeringshuset
  • 250 till 300 kronor per månad för gatuparkering med motorvärmare

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ta fram en avgiftsmodell som ska bidra till större rörlighet på centralt placerade parkeringsplatser. Förvaltningen får även i uppdrag att utreda möjligheterna till tidsbegränsad parkeringstid för vissa centrala parkeringsplatser. Förslaget ska redovisas senast i oktober 2024.

Nämnden vill bidra till ökad omsättning av parkeringar, genom att främja korttidsparkering och minska andelen arbetsplatsparkeringar. Det kan i sin tur leda till ökad tillgänglighet. Man vill också bidra till att komma närmare Kommunfullmäktiges mål om färdmedelsfördelning 2030. Målet där är att större andel invånare väljer att cykla eller åka kollektivt.

Förvaltningen räknar på att kommunens kostnader motsvarar justeringen i avgifterna. Avgiften tas ut för att ordna trafiken, täcka kapitalkostnader för underhållsbeläggning, cykelvägar och ökade kostnader för räntor och avskrivningar med mera.

I den nya taxan redovisas också avgifter som inte redovisades i den tidigare taxan för parkeringsavgifter. Det gäller bland annat avgifter för längre parkering i Parkeringshuset och nyttotillstånd för företag.

Kartan visar de olika parkeringszonerna i Östersund:

Parkeringskarta centrum

Ny riktlinje för utformning av offentlig plats

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta ”Riktlinje för utformning av offentlig plats inom Östersunds centrum."

Nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att upphäva följande styrdokument:

  • Stadsmiljöprogram för Östersunds centrum
  • Plan för centrumutveckling
  • Program för förnyelse av Badhusparken

Den nya riktlinjen har tagits fram av Teknisk förvaltning. Syftet med den, är att på ett tydligt sätt, ange vilka principer som ska styra utformningen av den offentliga platsen i Östersunds centrum. Den ersätter flera tidigare styrdokument som varit delvis föråldrade och skapat otydlighet för både medborgare och kommunorganisation.

Under 2023 har Tekniska nämnden skickat riktlinjen på remiss till Miljö- och samhällsnämnden, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Tillgänglighetsrådet och Destination Östersund.

Ja till medborgarförslag om "TaGe-bod" i Lit och uppdrag att utreda bod i Brunflo

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen ska ordna en ta och ge-bod vid ÅVC (återvinningscentralen) i Lit. I boden ska besökare både kunna lämna och hämta hela prylar som annars riskerar att bli avfall.

Kommunfullmäktige har gett Tekniska nämnden i uppdrag att fatta beslut i ärendet. Nämnden bifaller förslaget, som är i linje med det ombyggnadsprojekt som redan pågår på ÅVC i Lit. Kostnaden för en "TaGe-bod" ryms i befintlig budget.

Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att ta fram motsvarande förslag för ÅVC Brunflo - om det är genomförbart på nuvarande anläggning. Förslaget ska redovisas senast i oktober 2024

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-12-15