Publicerad 2024-01-17

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 16 januari var det sammanträde i Kommunstyrelsen. Här redovisar vi några av de beslut som togs.

Planbesked för Storsjö strand, etapp 3

Östersunds kommun har ansökt om att det tas fram en detaljplan som medger att den sista etappen i omvandlingen av Storsjö strand kan börja. Planområdet sträcker sig från området söder om gångbron över järnvägsspåren till tidigare bryggeriet. Förslaget är i linje med kommunens översiktsplan, Östersunds 2040. Det har stöd i översiktsplanen då det ligger i ett utpekat förtätningsstråk samt bedöms ha förutsättningar att inrymma en hållbar bebyggelsestruktur, med bebyggelse, allmänna platser samt gröna miljöer.

Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked och arbetet kan nu gå vidare.

Återremiss för Remonthagen

Detaljplan för byggande av bostäder, verksamheter, och odling på Remonthagen. Området är kopplat till Jamtli Living University och föreslår upp till 170 bostäder i tre grupper.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet om planbesked efter ett yrkande från Pär Fredriksson (M). Några partier hade synpunkter på utformning av etappen, bland annat vill man inte se högre bostäder än två våningar. Effie Kourlos (C) yrkade på avslag för planförslaget. Yrkandet grundar sig i att Centerpartiet bland annat vill invänta den utredning om utvecklingen av stadsnära friluftsområden som pågår och förväntas bli klar under hösten 2024.

Kommunövergripande månadsrapporter 2023

Resultatet för perioden januari-november uppgår till 628,0 miljoner kronor, jämfört med 213,0 miljoner kronor för samma period föregående år. Den största orsaken till att prognosen för 2023 är så positiv är att kommunen valt att ta en utdelning på 490 miljoner från Östersunds Rådhus AB. Den utdelningen landar i kommunens resultat men ska användas för att slippa ta lån när vi byggt nya skolor etc.

De nämnder och affärsområden som redovisar ett negativt resultat är Social- och arbetsmarknadsnämnden samt Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner negativa avvikelser för stora projekt som renovering av Kommunhuset (totalt 80,2 mkr), investeringar i Lugnviksskolan/Sjöängsskolan (totalt 16,2 mkr) och projektet ”Skyddsrum” (totalt 2,9 mkr).

Pulkabacke och grillplats i Torvalla

Ett medborgarförslag vill röja för en pulkabacke vid Sky Park i Torvalla, och skapa en grillplats. KS föreslår att Kommunfullmäktige avslår pulkabacken vid Sky Park av säkerhetsskäl men bifaller grillplats plus en säkrare pulkabacke på andra sidan kullen.

Nej till sovbart vindskydd i Torvalla

KS föreslår att fullmäktige avslår ett medborgarförslag om sovbara vindskydd i Torvalla. Förslagsställaren, verksam i Friluftsfrämjandet, föreslog vindskydd vid Fjällängsskolan för ökade aktiviteter. Kommunstyrelsen motiverar med att Friluftsfrämjandet redan löst behovet genom att köpa en tipi. Ett vindskydd kan övervägas inom planerade stadsnära friluftsaktiviteter 2024, men dess utformning och plats kan inte garanteras.

Motion: Att förebygga avhysningar

En motion från Moderaterna om förebyggande av avhysningar får inte gehör av KS. Motionärerna föreslog proaktivt arbete enligt "Södertäljemodellen", men beslutet är att motionen inte föranleder åtgärder. Social- och arbetsmarknadsnämndens pågående insatser anses tillräckliga enligt bedömning. Slutligt besked kommer i fullmäktige.

Ingen IB-examen på Jämtlands gymnasium

Liberalerna motionerar för att erbjuda International Baccalaureate (IB) som program på Jämtlands gymnasium. Direktionen för Jämtlands gymnasieförbund motsätter sig med motiveringar som brist på elevunderlag och ökade kostnader. KS föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringar om bristande elevunderlag och påverkan på befintliga internationella profiler. Men enligt ett tillägg från Pelle Simonsson (C) bör JGY under kommande år fortsatt utreda hur stor efterfrågan som finns.

Utredning om skolstruktur förlängs

En fortsatt utredning om skolstrukturen i Brunflo södra, med fokus på två grundskolor och bevarad förskolestruktur, förlängs för att möjliggöra noggrannare arbete med olika ekonomiska och kvalitativa aspekter. Det var först tänkt att utredningen skulle presenteras senast i februari 2024. Nu föreslås utredningens presentationstidpunkt bli i juni 2024. Beslutet kom efter votering (9–6) eftersom det förekom ett yrkande på att förlänga tidpunkten till december 2024.

Avslut av fri frukt i skolorna

Socialdemokraterna fick hösten 2022 igenom sin motion om fri frukt i grundskolorna, och nu har projektet utvärderats. Barn- och utbildningsnämnden anser att det inte bör fortsätta, bland annat på grund av blandade resultat och budgetram. KS avslår fortsatt fri frukt i grundskolorna på grund av blandade resultat och budgetbegränsningar. Slutligt besked i fullmäktige. Linda Andersson (MP) yrkade på avslag på förslaget, och ville alltså behålla fri frukt.

Kostnadsfria resor för äldre i lokaltrafiken

Liberalerna föreslår i en motion gratis lokaltrafik för personer över 65 år på vardagar klockan 9–15 samt helger. Miljö- och samhällsnämnden anser att det redan finns ett uppdrag för en subvention för äldre i lokaltrafiken. KS föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen – och även säger nej till fortsatt utredning för en eventuell subvention – eftersom Regionen redan infört en biljettmodell som ger seniorer 35 procents rabatt. Att göra det kostnadsfritt skulle betyda en kostnad på 47 mkr.

Historiska byggnader och platser

Moderaterna motionerar för inventering och kvalitetsbedömning av historiska platser och byggnader i Östersund, med syfte att sprida kunskap genom skyltar och en digital karta. KS föreslår att fullmäktige bifaller motionen och ger Tekniska nämnden i uppdrag att inkludera förslaget i ordinarie mål- och budgetprocess för år 2025.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-17