Publicerad 2024-02-21

Nytt beslut om nya vattenverket väntar

Färska kalkyler pekar på att Östersunds nya vattenverk blir betydligt dyrare än de budgeterade 742 miljoner som Kommunfullmäktige beslutade om 2020. Tekniska nämnden ska nu ta ställning till ett tjänsteförslag där kostnaden för det nya vattenverket i stället landar på 1,7 miljarder kronor.

Under de senaste årens förstudiearbete har kommunen genomfört fördjupade noggranna undersökningar. De undersökningar och det arbete som gjorts hittills visar på ökade kostnader på grund av flera orsaker. Det som påverkar kostnaderna mest utifrån grundkalkylen är;

 • den höga inflationen som lett till enorma ökningar av materialpriserna sedan grundkalkylen togs fram. Indexet för det mest använda byggnadsmaterialet har i genomsnitt ökat med över 30 procent under perioden 2020–2024. Det innebär att produktionskalkylen enbart under dessa år har ökat med cirka 230 miljoner kronor. Till exempel har priserna på telekommunikation, data och säkerhet ökat med 54 procent, och priset på stål har i genomsnitt ökat med 94 procent.
 • markförhållanden. Marken där vattenverket byggs består av svällskiffer, som snabbt blir poröst och faller isär när man tar bort den skyddande jorden. Det här gör byggnadsarbetet extra besvärligt eftersom man behöver gräva en liten bit i taget för att säkra grunden. Man var väl medveten om det här redan när de första kalkylerna gjordes. Men det visade sig att berget är ännu mer svårarbetat än förväntat. Dessutom tränger vattnet från Storsjön in mer än de tidiga beräkningarna visade.
 • ”grumlingsförhållanden”. Storsjöns botten har mycket sediment som gör att vattnet lätt grumlas vid arbete som berör botten. Det har visat sig att dricksvattenproduktionen i nuvarande verk påverkas mer av byggarbetet än man räknat med. Man tvingas använda dyra speciallösningar för att säkra vattenkvalitén i nuvarande vattenverk under byggtiden.
 • det nya säkerhetsläget, som kräver dyrare lösningar.
 • krav från Trafikverket. Det nya vattenverket ligger nära järnvägen. Trafikverket har skärpt kraven under byggtiden. Därför får kommunen välja dyrare lösningar än beräknat.
 • att nuvarande ledningsnät runt befintligt vattenverk visat sig vara i sämre skick än man trodde. Det har inneburit mer omfattande arbeten än beräknat för att ledningsnätet ska hålla i framtiden.
 • Att det nya vattenverket utrustas med ytterligare ett reningssteg. Det är en kemisk barriär, som helt eller delvis kan hantera skadliga ämnen som exempelvis PFAS och läkemedel.

Många skäl till varför vattenverket behöver byggas

Nämnden ska ta ställning till förvaltningens förslag på sitt sammanträde den 28 februari. Teknisk förvaltning presenterar tre alternativ för nämnden. Men man förordar ett alternativ som innebär en kostnad på 1,7 miljarder kronor. Förvaltningen pekar på flera skäl till att kommunen bör bygga det nya vattenverket - trots de ökade kostnaderna:

 • Nuvarande vattenverk är gammalt och slitet. Det går inte att renovera samtidigt som verket är i gång.
 • Efter crypto-utbrottet installerade man ett UV-ljus i det gamla vattenverket som gör att parasiterna oskadliggörs. I det nya vattenverket kommer UV-ljuset också att kompletteras med ett membran som tar bort parasiterna helt. Det är en lösning som rekommenderas av Livsmedelsverket.
 • Det nya vattenverket kommer att ha bättre avskiljning av naturligt organiska material. Det kommer att minska behovet av klor.
 • Det kommer också att utrustas med kolfilter, som rensar bort kemiska ämnen – till exempel PFAS och andra hormonstörande ämnen.
 • Det nya vattenverket blir mer robust än det gamla.

– Det handlar om att vi bygger för framtiden, förklarar Kristina Kenning, sektorchef på Avfall VA. Det är oroliga tider i världen och det väntar stora utmaningar med förändrat klimat. Med de lärdomar vi har idag utifrån nuvarande vattenverk, bygger vi ett robust verk som också går att underhålla samtidigt som det är i drift.

– Jag känner mig trygg med att de nya kalkylerna är korrekta, säger Kristina Kenning. De bygger på framtagna ritningar, vilket i sin tur säkerställer en hållbar kalkyl på ett annat sätt än ursprungskalkylen. En annan faktor som minskar risken för ökade kostnader är de noggrant genomförda och fördjupade undersökningarna som genomförts under förstudiearbetet. Dessutom innefattar dessa kalkyler både risker och indexuppräkning.

Projektet anpassas för att hålla nere kostnaderna

Det förslag som förvaltningen nu förordar innebär att man väljer ett råvattenintag för att hålla nere kostnaden. I det tidigare förslaget skulle nya vattenverket ha en råvattenstation även från Odensala. Förvaltningen föreslår att det i stället blir ett fristående framtida projekt.

Investeringen ska finansieras via ökad upplåning. Ränta och avskrivningar betalas via höjd VA-taxa.

Successiv höjning av taxan tack vare fond

Östersunds kommun har redan tidigare satt av pengar till en fond för att finansiera det nya vattenverket. Tanken med det är att höjningen inte ska bli så stor när vattenverket står klart 2029.

Höjningen av taxan för vatten och avlopp kommer sannolikt att bli enligt siffrorna här nedanför. Då har kommunen räknat in de ökade kostnaderna för nya vattenverket och övriga beslutade investeringar i vatten och avlopp, som planeras de kommande åren:

2025 15%

2026 12%

2027 12%

2028 12%

En normalvilla som förbrukar 150 m3 vatten på ett år, har en årsavgift på 7 574 kronor från 1 april 2024. 15 procents höjning 2025 innebär då en höjning med 1 136 kronor på ett år. Det blir en höjning på knappt 100 kronor i månaden.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-21