Publicerad 2024-02-29

Bygglov till Bauhaus och Jysk

På onsdagen den 28 februari beviljade Miljö- och samhällsnämnden bygglov till Bauhaus och även Jysk på gamla betongstationen.

Illustration på en låg byggnad med Bauhaus och Jysk, framför byggnaden är en stor parkering med bilar.

Illustration av hur den nya handelsplatsen kan se ut.

Förutom en ny byggnad för de två butikerna gavs även bygglov för tillhörande parkeringsplatser och skärmtak för cyklar/kundvagnsgarage, nybyggnad av restaurang, nybyggnad av sprinklertank för brandbekämpning, nybyggnad av stödmurar och fasadskyltar samt två skyltpyloner.

Ny detaljplan för gamla betongstationen

Fastigheten Betongen 1 fick en ny detaljplan i juni 2023. Detaljplanen har gjort det möjligt att förvandla gamla betongstationen till ett handelsområde för sällanköpshandel.

I detaljplanen begränsas den maximala byggnadsarean till 12 000 kvadratmeter, men den byggnad som nu får bygglov har en byggnadsarea på 12 160 kvadratmeter. Samhällsbyggnad bedömer att det i sammanhanget är en liten avvikelse, inte har betydande olägenhet för omgivningen och följer detaljplanens syfte.

Ett attraktivt välkomnande

Eftersom det aktuella området ligger vid E14 och är väl synligt vid från stora rondellen vid Östersunds östra infart är det viktigt att byggnaderna och den yttre miljön utformas med stor omsorg. I detaljplanen anges det att ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Trä ska ingå som fasadmaterial och som inramning för skyltar.

Rivning av betongstationen

Lov för själva rivningen av gamla betongstationen kommer att hanteras i ett separat ärende.

När betongstationen rivs kommer provtagningar av jord att göras på fastigheten. Beroende på vad provresultaten visar kan en sanering behövas.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-29