Publicerad 2024-04-09

KS-rapport: Satsningar i Häggenås och Lit

Tisdagen den 9 april höll Kommunstyrelsens sammanträde. I ett av besluten bestämdes vilka insatser som ska genomföras i Lit och Häggenås under 2024. Bland annat ska Treälvsskolans skolgård i Lit byggas om och isrinken i Häggenås renoveras.

Insatserna är kopplade till utvecklingsplan Lit och Häggenås. Arbetet är långsiktigt och kommer att pågå i minst tio år. Total kostnad för satsningarna under 2024 är 10 miljoner kronor.

Satsningarna ska bidra till en positiv förändring och utveckling, och förslagen har tagits fram i nära samarbete och dialog med medborgare, företag och föreningar som bor och verkar på platsen.

Lit:

  • Skolgården för mellan- och högstadiet på Treälvsskolan ska byggas om och få en helt ny utemiljö.
  • Det ska byggas en attraktiv parkyta nedanför Gamla kommunhuset i Lit, och köpas in sittbänkar som ska placeras ut på lämpliga platser.

Häggenås:

  • Isrinken i Häggenås ska renoveras och det ska läggas ny asfalt.
  • Ett förråd ska byggas för de maskiner och den utrusning som används för drift av idrottsanläggningarna i Häggenås.

Kommunens årsredovisning

Östersunds kommun redovisar ett resultat på 643,3 miljoner kronor för år 2023. Resultatet motsvarar 13,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunkoncernens resultat för 2023 uppgår till 822,7 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår till 867 miljoner kronor i kommunen och 2 034 miljoner kronor i koncernen.

Totalt bedöms 7 av 31 fullmäktigeuppdrag i budget 2023 som ej genomförda.

I förslaget till kommande Kommunfullmäktige ingår bland annat att 50 miljoner kronor av årets resultat avsätts till arbete med tillväxt fram till och med 2030, samt att 25 miljoner kronor under samma period avsätts till fortsatt arbete med digitalisering och utveckling av AI för att effektivisera verksamheten.

Ja till gratis vuxensimskola

Ett medborgarförslag vill att kommunen kontinuerligt anordnar kostnadsfri simskola för vuxna. Förslagsställaren har i sitt arbete med föräldrar och barn förstått att många vuxna inte kan simma, och därmed kan de inte ansvara för sina barns säkerhet när de följer dem till badhuset.

KS föreslår att Kommunfullmäktige bifaller förslaget med gratis vuxensimskola, och att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta med kostnaden i ordinarie budgetprocess för 2025.

Nej till gratis skolfrukost

Det blev nej till en motion från Vänsterpartiet som ville införa ett pilotprojekt med gratis frukost på en skola till alla elever under ett läsår. Huvudsyftet är att man tror att många elevers skolresultat skulle förbättras.

Efter en större utredning gjord av Teknisk förvaltning och Barn- och utbildningsförvaltningen, med bland annat omvärldsspaning på andra kommuner, kommer man fram till både logistiska och ekonomiska utmaningar.

I en aktuell kostnadsberäkning bedöms införandet av elevfrukost vara ekonomiskt ohållbart, och därför avslås motionen. Slutgiltigt beslut tas i Kommunfullmäktige. V och MP yrkade på att bifalla motionen.

 

• Protokollet från KS-sammanträdet kommer att finnas tillgängligt i diariet på webben när det blivit justerat.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-09