Provisum e-tjänst

Här har vi samlat information om Provisum e-tjänst. E-tjänsten ger dig som ställföreträdare möjlighet till digital redovisning och kommunikation med överförmyndaren.

Allt du behöver för att använda e-tjänsten är tillgång till internet och BankID eller Freja eID.

Vi råder dig att läsa igenom informationen på den här sidan innan du loggar in i e-tjänsten första gången.

Funktioner i Provisum e-tjänst

Skicka in ärenden

Du kan skicka in följande ärenden via e-tjänsten:

 • Ansökan om uttagstillstånd
 • Ansökan om samtycke till fastighetsförsäljning/bostadsrättsöverlåtelse
 • Ansökan om samtycke till arvskifte
 • Ansökan om tillfällig god man
 • Begäran om entledigande

Flerpartssignering

Flerpartssignering betyder att en handling kan signeras av flera parter. I uppdrag med två ställföreträdare får alltså den ena ställföreträdaren ett sms eller ett mejl om att hen har en handling att signera när den andra ställföreträdaren har skickat in något via e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du också ange om din huvudman kan signera digitalt. Välj bara det alternativtet om:

 • Din huvudman är ett barn som är 16-18 år
 • Ungdomen kan använda BankID eller Freja eID
 • Ungdomen förstår innebörden av att signera handlingar

Om du anger att huvudmannen kan signera digitalt kommer ungdomen att få ett sms eller mejl när du skickar in en handling där hen ska lämna sitt samtycke.

Om någon av parterna låter bli att signera kommer handlingen att makuleras och aldrig skickas in till överförmyndaren. Du får varningsmeddelanden och påminnelser innan detta sker.

Ta emot och svara på brev

Om du väljer att använda e-tjänsten slipper du mycket papperspost. Du får ett sms eller mejl när du har ett nytt brev i e-tjänsten. Om du behöver svara på brevet kan du göra det direkt i e-tjänsten.

Så fort du har valt notifikationsmetod kommer vi att börja skicka våra brev via e-tjänsten. Observera att vissa beslut fortfarande kan komma att skickas med vanlig post under en övergångsperiod.

Redovisa ditt uppdrag

Du kan lämna in förteckning, årsräkning, sluträkning och redogörelse för dina uppdrag. Du kan föra löpande räkenskaper, dagbok och körjournal under året. Uppgifterna du lägger in sparas tills det är dags att skicka in din årsräkning och/eller redogörelse.

Du börjar redovisningen med att lägga upp de tillgångar och skulder som finns, och ange deras ingående värde (1 januari eller det datum du påbörjade ditt uppdrag).

För det disponibla kontot och eventuella sparkonton ska du sedan redovisa alla inkomster och utgifter

Det utgående värdet kommer att justeras när du bokför inkomster och utgifter. När du har gjort löpande bokföring ska du alltid stämma av att det utgående värdet på det disponibla kontot och eventuella sparkonton stämmer överens med kontoutdraget.

För att komma i gång med löpande redovisning måste ett av de konton som handhas av ställföreträdaren anges som disponibelt konto. Ange det konto som löpande inkomster och utgifter hanteras på av dig som ställföreträdare.

Tänk även på att under löpande redovisning finns en knapp "Överföring mellan konton". Den används endast vid överföring mellan sparkonto till disponibelt konto eller omvänt, dvs konton som handhas av ställföreträdaren. Detta för att saldo på bankontot ska bli rätt (en sådan överföring är varken inkomst eller utgift).

Överföring till fickpengskonto redovisas alltid som en utgift. Fickpengskonto ska var under fliken konton som disponeras av annan.

Provisum tar bort möjligheten att redigera det utgående saldot för tillgångar under fliken konton som förvaltas av ställföreträdaren i e-tjänsten 2023. Detta är en funktion som från början var tänkt då det utgående saldot alltid ska räknas fram av det ingående saldot plus/minus inkomster och utgifter.

 

Innan du lämnar in din årsräkning/sluträkning

Kontrollera att du har rätt utgående värde på alla tillgångar och skulder. Om det utgående värdet är fel på det disponibla kontot eller ett sparkonto måste du jämföra din bokföring mot kontoutdraget tills du hittar vad felet beror på.

Alla övriga tillgångar och skulder ska du redigera och ändra till rätt utgående värde enligt de årsbesked och andra underlag som du har.

Kontrollera att du har laddat upp och bifogat underlag enligt checklistan.


Redogörelsen

Från och med redovisningsåret 2023 kan du föra löpande dagbok och körjournal och sedan lämna din redogörelse genom att svara på frågor direkt i e-tjänsten. Om du inte vill använda dagboksfunktionen i e-tjänsten går det utmärkt att i stället ladda upp och bifoga en egen körjournal och eventuell dagbok.

När du redovisar i Provisum e-tjänst måste du ha dina verifikat sparade i datorn/plattan/mobilen så att du kan ladda upp dem i e-tjänsten.

Svar på vanliga frågor

I Provisum e-tjänst finns en användamanual som ger svar på de flesta frågorna. Här har vi samlat några funderingar som kan dyka upp redan innan du loggar in.

Hur gör jag för att börja få digital post från överförmyndaren?

När du loggat in i e-tjänsten går du till Inställningar i menyn till vänster. Kontrollera att e-post och mobilnummer stämmer. Här väljer du hur du vill få notifikationer om att du har nya meddelanden i e-tjänsten. När du har gjort ditt val kommer vi i fortsättningen att skicka våra brev via e-tjänsten. Observera att vissa beslut fortfarande kan komma att skickas med vanlig post under en övergångsperiod.

Vad är den största skillnaden mot den tidigare e-tjänsten Valter?

 • Du kan fylla i dagbok och körjournal direkt i e-tjänsten, uppgifterna om antal besök och körda kilometrar förs över direkt till redogörelsen som också lämnas direkt i e-tjänsten
 • I redovisningen laddar du upp dina bilagor kopplat till ett konto/inkomst/utgift
 • Du kan se de handlingar som du har skickat in till överförmyndaren via e-tjänsten
 • Du kan välja att få notiser som underrättar dig om du har olästa meddelanden från oss
 • Nu kan flera personer signera en handling

Fungerar e-tjänsten i mobil eller på platta?

Ja, det går att använda e-tjänsten på smart telefon och surfplatta, men det är lättare att använda e-tjänsten på dator eftersom du får bättre överblick på en större skärm. Av den anledningen rekommenderar vi att du använder e-tjänsten på dator.

Jag har frågor om hur e-tjänsten fungerar. Vart vänder jag mig?

Börja med att läsa igenom Användarinstruktionerna som finns i menyn till vänster när du loggat in i e-tjänsten. Där hittar du en genomgång av de vanligaste funktionerna.

Om dina frågor kvarstår efter att du har läst användarinstruktionerna och tagit del av presentationen eller utbildningsfilmerna kan du skicka ett mejl till overformyndaren@ostersund.se.

Hur bifogar jag en bilaga?

Du kan bifoga en bilaga när du registrerar en tillgång, en skuld, en inkomst eller en utgift. Tryck på gemet och välj vilken fil du vill bifoga. Du kan bara ladda upp en fil i taget. Skriv en beskrivning och tryck på "Bifoga fil". När du har bifogat alla filer du vill ha med trycker du på "Registrera" för att spara.

På samma sätt kan du bifoga en bilaga när du ändrar en tillgång, en skuld, en inkomst eller en utgift. För att ändra trycker du på pennan på den rad som du vill redigera. Tryck på gemet och välj vilken fil du vill bifoga. Du kan bara ladda upp en fil i taget. Skriv en beskrivning och tryck på "Bifoga fil". När du har bifogat alla filer du vill ha med trycker du på "Ändra" för att spara.

Jag vill inte använda e-tjänsten. Vad ska jag göra?

Det är frivilligt att använda Provisum e-tjänst. Vi har pappersblanketter för årsräkning, uttagsansökan och allt annat som finns i e-tjänsten. Vi kan fortsätta att skicka vanlig post till dig. Om du inte vill använda e-tjänsten låter du bli att logga in.

Om du redan har loggat in i e-tjänsten och valt att ta emot notifikationer via e-post eller sms måste du meddela oss att du har ångrat dig och inte längre vill använda e-tjänsten. Skicka ett mejl till overformyndaren@ostersund.se.


Sidan uppdaterad 2023-12-19